Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
633/PGDĐT-TĐKT
Về việc hướng dẫn ccông tác thi đua khen thưở... Chi tiết
2019-05-14
544/PGDĐT/NGLL
Vê việc tăngcường phòng, chống đuối nươcs ... Chi tiết
2019-04-26
267/UBND-CA
Vv chỉ đạo tiếp tục làm tốt công tác phòng ch... Chi tiết
2018-04-03
224/TB-GD&ĐT
Thông báo vv các trường Tiểu học tham gia thi gi... Chi tiết
2018-03-29
201/PGDĐT-NGLL
Về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn t... Chi tiết
2018-03-19
17/KH-BCĐ
Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn t... Chi tiết
2018-03-19
53/KH-CTD
Kế hoạch triển khai phong trào 'Tết vì ngư... Chi tiết
2017-12-06
111/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tham nhũn... Chi tiết
2017-12-06
753/PGDĐT-NGLL
Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch ... Chi tiết
2017-09-26
739/KH-GDĐT
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018... Chi tiết
2017-09-21
726/HD-GDĐT
Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường h... Chi tiết
2017-09-18
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên,... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 201... Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07
154/PGDĐT-NGLL
Về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động k... Chi tiết
2014-06-20
Bài giới thiệu sách tháng 9 năm 2018 về chủ đề An toàn giao thông
Bài thới thiệu sách 'Búp sen xanh' trong Ngày Hội đọc sách
Bài giơi thiệu sách tại thư viện lớp học
Hội thi Kể chuyện theo sách
Gioi thieu thu vien