tiểu học nguyễn uý

Tin từ đơn vị khác

Lung linh sắc màu trung thu năm 2016
<p>Chiều ng&agrave;y&nbsp;15/8/2016 Li&ecirc;n Đội trường THCS Trần Ph&uacute; tổ chức vui Tết trung thu cho học sinh trong to&agrave;n Li&ecirc;n Đội.</p> <p>Kh&ocirc;ng kh&iacute; chuẩn bị của c&aacute;c em thật s&ocirc;i động với bao niềm vui mừng, h&acirc;n hoan:</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4715189944813626587/tintuc/news/1.jpg" style="height:400px; line-height:1.6; width:600px" /></p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4715189944813626587/tintuc/news/2.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4715189944813626587/tintuc/news/3n.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4715189944813626587/tintuc/news/4.jpg" style="height:450px; width:601px" /></p> <div>&nbsp;</div> <div> <p>Dưới những đ&ocirc;i b&agrave;n tay kh&eacute;o l&eacute;o , sự s&aacute;ng tạo độc đ&aacute;o c&aacute;c em đ&atilde; l&agrave;m n&ecirc;n những m&acirc;m cỗ đẹp nhất:</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4715189944813626587/tintuc/news/8.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4715189944813626587/tintuc/news/5.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4715189944813626587/tintuc/news/6.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4715189944813626587/tintuc/news/7n.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p>V&agrave; t&igrave;nh cảm thầy tr&ograve;, bạn b&egrave; nồng ấm:</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4715189944813626587/tintuc/news/9.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4715189944813626587/tintuc/news/10.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4715189944813626587/tintuc/news/11.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> </div>
Tác giả: thcstranphu

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường