tiểu học nguyễn uý

Tin từ đơn vị khác

Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố năm học 2016 - 2017
<p>Thực hiện kế hoạch của Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo th&agrave;nh phố Phủ L&yacute;, ng&agrave;y 27 th&aacute;ng 10 năm 2016, Hội thi gi&aacute;o vi&ecirc;n chủ nhiệm giỏi cấp th&agrave;nh phố lần 2 được tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng.</p> <p>Với mục đ&iacute;ch tuyển chọn, c&ocirc;ng nhận gi&aacute;o vi&ecirc;n đạt danh hiệu Gi&aacute;o vi&ecirc;n chủ nhiệm giỏi trong c&aacute;c trường THCS, tạo điều kiện để gi&aacute;o vi&ecirc;n thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n chủ nhiệm lớp. Ph&aacute;t hiện, tuy&ecirc;n dương, nh&acirc;n rộng những điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến.</p> <p>Trường THCS Trần Ph&uacute; đ&atilde; cử đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu Hương &ndash; Gi&aacute;o vi&ecirc;n chủ nhiệm lớp 6A3 dự thi v&agrave; đạt giải cao với tổng số điểm 4 phần thi năng lực, hồ sơ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, s&aacute;ng kiến kinh nghiệm, kể chuyện đạt 9,04 điểm.</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4715189944813626587/tintuc/files/03.2016/1.jpg" style="height:450px; width:800px" /></p> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số h&igrave;nh ảnh của Hội thi:</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4715189944813626587/tintuc/files/03.2016/2.jpg" style="height:450px; width:800px" /></p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4715189944813626587/tintuc/files/03.2016/3.jpg" style="height:700px; width:800px" /></p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4715189944813626587/tintuc/files/03.2016/4.JPG" style="height:550px; width:800px" /></p>
Tác giả: thcstranphu

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường