tiểu học nguyễn uý

Tin từ đơn vị khác

Lễ khai giảng năm học 2017-2018
<p style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; Ho&agrave; trong kh&ocirc;ng kh&iacute; thi đua s&ocirc;i nổi của to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n ra sức phấn đấu lập th&agrave;nh t&iacute;ch ch&agrave;o mừng 72 năm C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng T&aacute;m, Quốc kh&aacute;nh 2/9 v&agrave; ng&agrave;y &ldquo;Hội to&agrave;n d&acirc;n đưa trẻ đến trường&rdquo;. C&ugrave;ng với kh&ocirc;ng kh&iacute; tưng bừng phấn khởi của triệu triệu học sinh cả nước ch&agrave;o đ&oacute;n năm học mới. H&ocirc;m nay, to&agrave;n thể c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; hơn 1.000 em học sinh trường THCS Trần Ph&uacute; tổ chức lễ khai giảng năm học 2017 - 2018.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L&agrave;m theo lời B&aacute;c dạy, th&agrave;y v&agrave; tr&ograve; nh&agrave; trường trong năm học qua đ&atilde; ra sức thi đua, phấn đấu đạt được nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc. Năm học 2016 - 2017, nh&agrave; trường được Hội đồng thi đua ng&agrave;nh GD-ĐT được UBND tỉnh H&agrave; Nam tặng danh hiệu<em>&ldquo;Tập thể lao động xuất sắc&rdquo;</em>&nbsp;v&agrave; được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C&oacute; được kết quả tr&ecirc;n l&agrave; sự hội tụ của mọi yếu tố, mọi điều kiện, đặc biệt l&agrave; sự quan t&acirc;m v&agrave; chỉ đạo s&aacute;t sao c&oacute; hiệu quả của Sở GD-ĐT H&agrave; Nam, Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục &amp; Đ&agrave;o tạo th&agrave;nh phố Phủ L&yacute;, nhờ sự quan t&acirc;m của c&aacute;c cấp ủy Đảng, ch&iacute;nh quyền v&agrave; sự nỗ lực, nhiệt t&igrave;nh đầy tr&aacute;ch nhiệm của BGH, tập thể c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n nh&agrave; trường, sự nỗ lực phấn đấu kh&ocirc;ng ngừng của c&aacute;c em học sinh. Trong ng&agrave;y vui h&ocirc;m nay, nh&agrave; trường tr&acirc;n trọng cảm ơn sự quan t&acirc;m, l&atilde;nh chỉ đạo c&oacute; hiệu quả của c&aacute;c cấp uỷ Đảng, Ch&iacute;nh quyền, sự gi&uacute;p đỡ tạo điều kiện c&oacute; hiệu quả của c&aacute;c Sở, Ban ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể, c&aacute;c bậc phụ huynh học sinh đ&atilde; g&oacute;p phần gi&uacute;p nh&agrave; trường l&agrave;m n&ecirc;n những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng kh&iacute;ch lệ trong năm học 2016&ndash; 2017.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Năm học 2017-2018 l&agrave; năm học thứ năm thực hiện Nghị quyết 29 của Đảng về đổi mới căn bản to&agrave;n diện gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo, năm học đầu ti&ecirc;n thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng c&aacute;c cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Đặc biệt trong năm học n&agrave;y nh&agrave; trường tiếp tục thực hiện Đề &aacute;n x&acirc;y dựng trường THCS Trần Ph&uacute; chất lượng cao. Ph&aacute;t huy những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&atilde; đạt được, với quyết t&acirc;m cao nhất nh&agrave; trường nhất định sẽ tiếp tục gặt h&aacute;i nhiều kết quả tốt đẹp trong năm học mới.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
Tác giả: thcstranphu

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường