tiểu học nguyễn uý

Tin từ đơn vị khác

Thông tin về học sinh năm học 2016-2017
<p>Tổng số học sinh của trường: <strong>439 </strong>học sinh .Tổng số lớp: <strong>11</strong></p> <p>* Trong đ&oacute; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Khối 6 c&oacute; 2 lớp với 107&nbsp;học sinh .</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Khối 7 c&oacute; 3 lớp với &nbsp;83&nbsp;học sinh</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Khối 8 c&oacute; 3 lớp với 135&nbsp;học sinh.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Khối 9 c&oacute; 3 lớp với 114&nbsp;học sinh .</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&igrave;nh qu&acirc;n học sinh tr&ecirc;n lớp: 36 học sinh.</p> <p>Học sinh nữ&nbsp; 215; con gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch: 2 ; con hộ ngh&egrave;o: 17; cận ngh&egrave;o: 29.</p> <p>* Kết quả khảo s&aacute;t:</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height:550px; width:645px"> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="height:49px; width:43px"> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Khối</strong></p> </td> <td rowspan="3" style="height:49px; width:38px"> <p>&nbsp;</p> <p><strong>M&ocirc;n</strong></p> </td> <td rowspan="3" style="height:49px; width:28px"> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Số hs</strong></p> </td> <td colspan="6" style="height:49px; width:216px"> <p><strong>Điểm dưới trung b&igrave;nh</strong></p> </td> <td colspan="8" style="height:49px; width:282px"> <p><strong>Điểm tr&ecirc;n trung b&igrave;nh</strong></p> </td> <td rowspan="3" style="height:49px; width:38px"> <p>ĐBQ</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height:27px; width:70px"> <p>Dưới 2</p> </td> <td colspan="2" style="height:27px; width:75px"> <p>2- &lt;5,0</p> </td> <td colspan="2" style="height:27px; width:70px"> <p>Tổng</p> </td> <td colspan="2" style="height:27px; width:75px"> <p>5-&lt;7,0</p> </td> <td colspan="2" style="height:27px; width:70px"> <p>7-&lt;9,0</p> </td> <td colspan="2" style="height:27px; width:66px"> <p>9-10,0</p> </td> <td colspan="2" style="height:27px; width:70px"> <p>Tổng</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:56px; width:33px"> <p>SL</p> </td> <td style="height:56px; width:38px"> <p>TL%</p> </td> <td style="height:56px; width:33px"> <p>SL</p> </td> <td style="height:56px; width:42px"> <p>TL%</p> </td> <td style="height:56px; width:28px"> <p>SL</p> </td> <td style="height:56px; width:42px"> <p>TL%</p> </td> <td style="height:56px; width:33px"> <p>SL</p> </td> <td style="height:56px; width:42px"> <p>TL%</p> </td> <td style="height:56px; width:33px"> <p>SL</p> </td> <td style="height:56px; width:38px"> <p>TL%</p> </td> <td style="height:56px; width:28px"> <p>SL</p> </td> <td style="height:56px; width:38px"> <p>TL%</p> </td> <td style="height:56px; width:33px"> <p>SL</p> </td> <td style="height:56px; width:38px"> <p>TL%</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="height:27px; width:43px"> <p><strong>7</strong></p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>Văn</p> </td> <td style="height:27px; width:28px"> <p>85</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>5</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>5,88</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>30</p> </td> <td style="height:27px; width:42px"> <p>35,29</p> </td> <td style="height:27px; width:28px"> <p>35</p> </td> <td style="height:27px; width:42px"> <p>41,18</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>31</p> </td> <td style="height:27px; width:42px"> <p>36,47</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>19</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>22,35</p> </td> <td style="height:27px; width:28px"> <p>0</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>0,00</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>50</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>58,82</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>4,94</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:27px; width:38px"> <p>To&aacute;n</p> </td> <td style="height:27px; width:28px"> <p>85</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>13</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>15,29</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>28</p> </td> <td style="height:27px; width:42px"> <p>32,94</p> </td> <td style="height:27px; width:28px"> <p>41</p> </td> <td style="height:27px; width:42px"> <p>48,24</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>20</p> </td> <td style="height:27px; width:42px"> <p>23,53</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>11</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>12,94</p> </td> <td style="height:27px; width:28px"> <p>13</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>15,29</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>44</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>51,76</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>5,01</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="height:27px; width:43px"> <p><strong>8</strong></p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>Văn</p> </td> <td style="height:27px; width:28px"> <p>138</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>9</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>6,52</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>53</p> </td> <td style="height:27px; width:42px"> <p>38,41</p> </td> <td style="height:27px; width:28px"> <p>62</p> </td> <td style="height:27px; width:42px"> <p>44,93</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>57</p> </td> <td style="height:27px; width:42px"> <p>41,30</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>19</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>13,77</p> </td> <td style="height:27px; width:28px"> <p>0</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>0,00</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>76</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>55,07</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>4,72</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:27px; width:38px"> <p>To&aacute;n</p> </td> <td style="height:27px; width:28px"> <p>138</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>4</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>2,90</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>65</p> </td> <td style="height:27px; width:42px"> <p>47,10</p> </td> <td style="height:27px; width:28px"> <p>69</p> </td> <td style="height:27px; width:42px"> <p>50,00</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>42</p> </td> <td style="height:27px; width:42px"> <p>30,43</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>24</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>17,39</p> </td> <td style="height:27px; width:28px"> <p>3</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>2,17</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>69</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>50,00</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>4,92</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="height:27px; width:43px"> <p><strong>9</strong></p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>Văn</p> </td> <td style="height:27px; width:28px"> <p>113</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>26</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>23,01</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>46</p> </td> <td style="height:27px; width:42px"> <p>40,71</p> </td> <td style="height:27px; width:28px"> <p>72</p> </td> <td style="height:27px; width:42px"> <p>63,72</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>35</p> </td> <td style="height:27px; width:42px"> <p>30,97</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>6</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>5,31</p> </td> <td style="height:27px; width:28px"> <p>0</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>0,00</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>41</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>36,28</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>3,64</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:27px; width:38px"> <p>To&aacute;n</p> </td> <td style="height:27px; width:28px"> <p>113</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>21</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>18,58</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>27</p> </td> <td style="height:27px; width:42px"> <p>23,89</p> </td> <td style="height:27px; width:28px"> <p>48</p> </td> <td style="height:27px; width:42px"> <p>42,48</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>25</p> </td> <td style="height:27px; width:42px"> <p>22,12</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>33</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>29,20</p> </td> <td style="height:27px; width:28px"> <p>7</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>6,19</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>65</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>57,52</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>4,98</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="height:27px; width:43px"> <p><strong>6</strong></p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>Văn</p> </td> <td style="height:27px; width:28px"> <p>107</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>15</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>14,02</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>57</p> </td> <td style="height:27px; width:42px"> <p>53,27</p> </td> <td style="height:27px; width:28px"> <p>72</p> </td> <td style="height:27px; width:42px"> <p>67,29</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>26</p> </td> <td style="height:27px; width:42px"> <p>24,30</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>9</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>8,41</p> </td> <td style="height:27px; width:28px"> <p>0</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>0,00</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>35</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>32,71</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>3,92</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:27px; width:38px"> <p>To&aacute;n</p> </td> <td style="height:27px; width:28px"> <p>107</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>29</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>27,10</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>38</p> </td> <td style="height:27px; width:42px"> <p>35,51</p> </td> <td style="height:27px; width:28px"> <p>67</p> </td> <td style="height:27px; width:42px"> <p>62,62</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>23</p> </td> <td style="height:27px; width:42px"> <p>21,50</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>11</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>10,28</p> </td> <td style="height:27px; width:28px"> <p>6</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>5,61</p> </td> <td style="height:27px; width:33px"> <p>40</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>37,38</p> </td> <td style="height:27px; width:38px"> <p>3,92</p> </td> </tr> </tbody> </table>
Tác giả: Ngọc Hưng

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường