tin tức-sự kiện

Kế hoạch về việc thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin, năm học 2019 - 2020

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TH NHÂN BÌNH

Số:...../KH-CNTT

             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Nhân Bình, ngày 23  tháng 9  năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin, năm học 2019 -  2020

PHẦN  THỨ NHẤT

Đánh giá tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin

Năm học 2018 – 2019

 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Quán triệt các văn bản về Công nghệ thông tin

          - Nhà trường đã tổ chức quán triệt các văn bản: Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

       - Nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên về vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng Công nghệ thông tin đã được nâng lên.

2. Công tác xây dựng website.

           - Website nhà trường được phát triển, hoàn thành các nhiệm vụ công khai thông tin về công tác tài chính, chất lượng giáo dục học sinh, các thủ tục hành chính công đầu năm học,... theo quy định của ngành.

         - Website nhà trường được PGD đánh giá: xếp thứ 1/24 trường trong huyện.

 3. Việc khai thác các nguồn tài nguyên thông tin, xây dựng bài giảng điện tử.

         Cán bộ, giáo viên tích cực khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống website của Bộ GDĐT.

 4. Việc ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy.

         - Trường đã thành lập được bộ phận Công nghệ thông tin có 1 đồng chí là cán bộ quản lý phụ trách.

         - Nhà trường có sổ quản lý các thiết bị dạy học liên quan đến lĩnh vực  CNTT.

        - Trong năm học đã  tiến hành kiểm tra, đánh giá việc soạn giáo án, sử dụng và quản lý việc soạn giáo án của giáo viên dưới nhiều hình thức.

       - Hệ thống e-mail của nhà trường, của giáo viên hoạt động có hiệu quả. Nhà trường đã thành lập tổ bảo mật nhằm ứng phó với nguy cơ mất mát, lọt lộ dữ liệu theo văn bản chỉ đạo của cấp trên.

       - Khai thác, sử dụng có hiệu quả thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho các kỳ giao lưu Toán và Tiếng Anh trên mạng internet.

       - Giáo viên tích cực, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho việc xây dựng bài giảng và tài liệu giảng dạy trong các bài học, môn học.

5. Tăng cường cơ sở vật chất.

Khai thác, bảo quản hiệu quả phòng Tin học được cấp trên trang bị với 16 máy tính, 16 bộ bàn ghế với 32 chỗ ngồi đóng mới, đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ việc giảng dạy và học tập môn Tin học và các hoạt động khác.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

- Còn một bộ phận giáo viên hạn chế về ứng dụng công nghệ thông tin nhưng khả năng tự học, tự bồi dưỡng cũng như ý thức chưa cao.

          - Một số thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác giảng dạy môn Tiếng Anh bị hư hỏng do thời gian sử dụng quá nhiều.

 

PHẦN THỨ HAI

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2019-2020

 

        I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

       Căn cứ Công văn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2019-2020;

       Căn cứ vào tình hình thực tế  của địa phương và nhà trường về CNTT, trường Tiểu học Nhân Bình xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019-2020 với những nội dung cụ thể như sau:

           II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

- Nhà trường được Phòng GD-ĐT đã đầu tư mua sắm trang thiết bị cần thiết như máy chiếu, máy tính xách tay, kết nối mạng Internet trong nội bộ nhµ tr­êng, hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT cho nhà trường.

- Việc đưa công nghệ thông tin và truyền thông ứng dụng vào quản lý và giảng dạy được nhà trường và giáo viên quan tâm và đạt kết khá tốt.

2. Khó khăn:

 - Nhận thức của một vài giáo viên còn hạn chế, chưa đầy đủ về công nghệ thông tin còn có tư tưởng “làm được đến đâu thì làm”; chưa thấy được ý nghĩa của việc ứng dụng CNTT trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chưa có sự đam mê và sáng tạo, thậm chí còn né tránh.

- Ý thức tự học, tự bồi dưỡng, sử dụng CNTT của một số cán bộ, giáo viên chưa thường xuyên và hiệu quả chưa cao.

- Các phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho việc ứng dụng CNTT trong quản lý, đổi mới phương pháp dạy học đôi lúc khai thác sử dụng chưa hiệu quả. Việc  sử dụng, khai thác hộp thư điện tử trên mạng Internet chưa thường xuyên.

           III. CÁC NHIỆM VỤ  TRỌNG TÂM

        1. Triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy-học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào trong nhà trường.

        2. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục, tích hợp các hệ thống thông tin quản lý vào cơ sở dữ liệu ngành.

3. Tập trung xây dựng Sổ liên lạc điện tử kết nối thông tin giữa nhà trường, giáo viên, cha mẹ học sinh và nhân dân nhằm tận dụng tối đa các nguồn lực phục vụ công tác giáo dục.

4. Sử dụng hiệu quả Sổ điểm điện tử, xây dựng bài giảng E-learning, sử dụng hiệu quả trang thiết bị giảng dạy môn Tiếng Anh nhằm góp phần xây dựng nhà trường điển hình về giảng dạy ngoại ngữ trong năm học.

          5. Xây dựng các sân chơi trí tuệ dành cho giáo viên và học sinh nhằm nâng cao hiệu quả việc dạy và học tích hợp công nghệ thông tin truyền thông theo định hướng gắn với thực tiễn và nghiên cứu khoa học.

IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Chỉ tiêu.

1.1. Ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo, điều hành.

- Cập nhật các thông tin trên hệ thống dữ liệu ngành, thực hiện việc tích hợp các phần mềm EMIS và EQMS vào cơ sở dữ liệu ngành đúng thời gian, đảm bảo độ chính xác.

- Thực hiện triển khai đồng bộ phần mềm quản lý trường học như: phần mềm quản lý điểm, sổ liên lạc điện tử,... , đảm bảo kết nối liên thông dữ liệu từ trường đến Phòng, Sở.

- Triển khai cơ sở dữ liệu để phục vụ nhu cầu thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời từ trường học đến các cơ quan quản lý giáo dục trong việc chỉ đạo điều hành quản lý và ban hành các chính sách về giáo dục và đào tạo.

- Tham gia và khai thác hệ thống họp qua mạng khi có yêu cầu của ngành cấp trên. Tham gia hệ thống hội nghị truyền hình, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ qua mạng tại 3 điểm cầu Phòng GD, THCS Bắc Lý, Tiểu học Nhân Mỹ qua các địa chỉ http://hop.moet.edu.vn/lynhan.

- Tiếp tục sử dụng và khai thác có hiệu quả các phần mềm đã được Bộ GD-ĐT cung cấp dùng thống nhất trên toàn quốc và của Sở GD-ĐT Hà Nam quy định:

+ Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục và chống mù chữ.

+ Phần mềm thống kê số liệu quản lý giáo dục (SMAS)

+ Sổ điểm điện tử.

- Triển khai đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là các dịch vụ công phục vụ phụ huynh, học sinh.

+ Dịch vụ tuyển sinh đầu cấp (cung cấp đầy đủ các loại mẫu đơn, hồ sơ trực tuyến, công khai danh sách đăng ký, công khai kết quả xét tuyển trên website của nhà trường)

+ Công khai thông tin kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

- Khai thác và sử dụng có hiệu quả các website giáo dục:

+ Cổng thông tin điện tử của Bộ http://moet.edu.vn.

+ Cổng thông tin của Sở http://www.hanam.edu.vn

+ Cổng thông tin điện tử của Phòng http://www.hanam.edu.vn/pgdlynhan.

+ Website hoạt động thường xuyên, hiệu quả, đúng quy định. Kết quả thẩm tra các đợt (tháng 11, 2 và 5) xếp từ thứ 2 - 4/24 trường.

             1.2. Ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học.

          - Có từ 80 - 90% cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng thành thạo máy vi tính và có máy tính cá nhân nối mạng.

           - 100% CB, GV, NV biết sử dụng các phần mềm phục vụ công tác quản lý và giảng dạy.

           - 100% các lớp có học sinh tham gia các cuộc thi trên mạng Internet

- Triển khai phổ biến, hướng dẫn giáo viên, học sinh khai thác kho bài giảng e-Learning của Bộ GD-ĐT tại địa chỉ http://elearning.moet.edu.vn nhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học. Đây là kho bài giảng e-Learning có tính tương tác cao giúp học sinh có thể tự học, tự ôn tập nâng cao kiến thức, giúp giáo viên tham khảo đổi mới nội dung phương pháp dạy học.

- Tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng e-Learning, phấn đấu xếp từ thứ 5 đến thứ 7/24 trường; khuyến khích giáo viên tham gia vào xây dựng ngân hàng câu hỏi trực tuyến của ngành và Hệ tri thức Việt số hóa quốc gia với các câu hỏi và bài viết đảm bảo về số lượng và chất lượng, ...

- Ứng dụng CNTT đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên tự tích hợp CNTT vào từng môn học để nâng cao hiệu quả bài giảng, sử dụng phần mềm trình chiếu, kết hợp các phần mềm mô phỏng,... Tránh lạm dụng hoặc ứng dụng CNTT một cách miễn cưỡng, lúng túng.

- Khai thác hiệu quả trang thiết bị công nghệ thông tin trong việc tổ chức các hoạt động thực hành, trải nghiệm, giao lưu học sinh năng khiếu, các hoạt động ngoài giờ lên lớp... như Giao lưu trí tuệ tuổi thơ môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh; tham gia các cuộc thi trên mạng internet như Trạng nguyên, An toàn giao thông, Tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,... Phấn đấu có 10% trở lên số học sinh các lớp thường xuyên tham gia các cuộc thi, giao lưu trên mạng internet với các môn Toán, Tiếng Anh, Trạng nguyên Tiếng Việt, ... trên tinh thần tự nguyện, không gây áp lực cho giáo viên, học sinh và phụ huynh.

- Triển khai dạy môn Tin học từ khối 3 đến khối 5 đảm bảo chất lượng.

           1.3. Triển khai hạ tầng và thiết bị CNTT.

           - Phấn đấu trong năm học có thêm 1 đường truyền internet cáp quang (hiện tại đã có 1 đường truyền cáp quang của Viettel).

          - Phấn đấu mua thêm từ 1-2 máy chiếu (projector) phục vụ giảng dạy môn Tiếng Anh và các môn học khác.

- Tham mưu với chính quyền địa phương, huy động các nguồn lực để mua sắm trang thiết bị CNTT phục vụ dạy và học theo quy định của Bộ GD-ĐT. Đảm bảo đủ máy tính phục vụ dạy-học môn Tin học (đạt tỉ lệ 24 học sinh /1 máy tính, hiện tại mới đạt 26 học sinh/1 máy tính).

- Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh đối với các hệ thống CNTT (phần cứng, phần mềm, website,...) Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin. Đẩy mạng tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên học sinh kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin  đối với các thiết bị CNTT cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng.

- Khai thác và sử dụng bộ thiết bị tương tác Bignote phục vụ công tác giảng dạy, hội giảng, tập huấn,... nâng cao chất lượng chất lượng giảng dạy.

1.4. Tham gia bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

- Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn do ngành cấp trên tổ chức.

- Nâng cao năng lực CNTT đáp ứng chuẩn Kỹ năng theo quy đinh tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

- Triển khai có hiệu quả việc bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, giáo viên qua hệ thống phòng họp trực tuyến.

2. Giải pháp.

2.1. Kiện toàn bộ phận phụ trách công nghệ thông tin

- Cử đ/c Phó Hiệu trưởng và 1 đ/c giáo viên dạy Tin học làm đầu mối theo dõi, phụ trách.

 Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Đức

 Giáo viên: Trần Thị Quỳnh Yến

- Phân công CB - GV - NV phụ trách Website của nhà trường, đảm bảo Website hoạt động thường xuyên, có hiệu quả tốt.

2.2. Đẩy mạnh công tác truyền thông.

Đẩy mạng công tác thông tin tuyên truyền thông qua các cuộc thi  để nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên về vai trò của ứng dụng CNTT trong các hoạt động giáo dục và đào tạo.

2.3. Ban hành quy chế ứng dụng Công nghệ thông tin trong nhà trường.

Đầu năm học nhà trường kiện toàn và ban hành quy chế quản lý, duy trì và khai thác sử dụng các hệ thống CNTT, phân công cụ thể trách nhiệm về quản lý, sử dụng hệ thống. Triển khai ứng dụng CNTT phải đi đôi với việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; lấy việc ứng dụng CNTT là một chỉ tiêu thi đua trong cả năm học đối với giáo viên.

          2.4. Triển khai hiệu quả hệ thống Cổng thông tin điện tử

Đảm bảo sử dụng cổng thông tin điện tử một cách thực chất và hiệu quả.

Cổng thông tin điện tử tiếp tục được phát triển, vận hành theo văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức, xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của đơn vị giáo dục.

2.5. Nâng cao hiệu quả và tăng cường bảo mật khi sử dụng hệ thống E-mail.

- Cán bộ quản lý và nhân viên văn phòng hàng ngày truy cập địa chỉ e-mail đã được Sở GDĐT cấp để lấy văn bản chỉ đạo, điều hành (mỗi ngày ít nhất 04 lần đầu và cuối các buổi sáng, chiều mở hòm thư và cập nhật các văn bản mới). Lập sổ theo dõi công văn đi, đến qua mạng Internet.

- Quản lý chặt chẽ mật khẩu hòm thư để đảm bảo bí mật của thông tin đi, đến để phòng chống tin “rác”, tin “xấu” hoặc tin tặc chiếm quyền điều khiển hòm thư điện tử để làm bàn đạp tấn công. Kiểm tra cẩn thận tập tin đính kèm từ những địa chỉ tin cậy, không mở tập tin đính kèm khi có nghi ngờ. Không sử dụng hòm thư có tên miền khác hanam.edu.vn làm địa chỉ thông tin nội bộ.

2.6. Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT.

- Nhằm nâng cao hiệu quả công tác ứng dụng CNTT trong giảng dạy và giáo dục, nhà trường tạo điều kiện cho đội ngũ tham gia bồi dưỡng và tự bồi dưỡng theo chuẩn năng lực CNTT của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐTBTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cung cấp tài liệu bồi dưỡng cơ bản về CNTT để cán bộ, giáo viên tự nghiên cứu, bồi dưỡng.

a) Đối với cán bộ quản lý:

- Cán bộ quản lý tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng CNTT nhằm nâng cao năng lực ứng dụng CNTT đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, các khóa bồi dưỡng nâng cao kỹ năng khai thác sử dụng các phần mềm quản lý trong nhà trường, kỹ năng khai thác thông tin trên các cổng thông tin điện tử của ngành, của địa phương, trên mạng internet, kỹ năng sử dụng hòm thư điện tử.

- Hiệu trưởng tăng cường kiểm tra thực tế kỹ năng sử dụng máy tính của GV

- Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để học sinh tham gia các cuộc thi qua mạng Internet.

 b) Đối với giáo viên

- Giáo viên tham gia đầy đủ các khóa bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng soạn bài giảng e-Learning, khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên internet; khai thác, ứng dụng phần mềm mô phỏng, phần mềm dạy học để đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trên lớp học.

- Khuyến khích giáo viên soạn giáo án trên máy tính. Giáo án soạn trên máy tính phải phù hợp với đối tượng học sinh của từng lớp, tránh sao chép, nhân bản, phô tô, …. Các giáo án điện tử cần được xây dựng theo hướng có sự tham gia của tổ chuyên môn, của nhà trường và được sử dụng chung cho nhiều lớp.

2.7. Tăng cường kinh phí đầu tư cho Cơ sở vật chất, trang thiết bị CNTT

Sử dụng hợp lý nguồn ngân sách chi thường xuyên, huy động các nguồn lực xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để đầu tư mua sắm trang thiết bị và phục vụ công tác CNTT.

     Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2018-2019 của trường Tiểu học Nhân Bình. Đề nghị cán bộ quản lý, các tổ chuyên môn và giáo viên, nhân viên trong trường căn cứ triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về bộ phận công nghệ thông tin nhà trường để được tư vấn, hỗ trợ./.

                                                                                  

 Nơi nhận:

    - PGD-ĐT (để b/c);

    - Lưu: CNTT.

KT. Hiệu trưởng

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: THNB

Xem thêm

Việt Nam ơi, khai giảng năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học Nhân Bình
Chắp cánh ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019 - Tiểu học Nhân Bình
Chào đón các em học sinh lớp 1 - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình
Bay cao những ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019- Trường Tiểu học Nhân Bình
Tiết mục nhảy sạp - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình