tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC” GIAI ĐOẠN 2017 – 2020 VÀ NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT  LÝ NHÂN                                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
TRƯỜNG TH NHÂN BÌNH                                                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số: 74/KH- THNB                                                                             Nhân Bình, ngày 23 tháng 10  năm 2017

KẾ HOẠCH

  THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC” GIAI ĐOẠN 2017 – 2020 VÀ NĂM  HỌC 2017-2018

 

            Căn cứ công văn số của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân về việc hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học giai đoạn 2017-2020; công văn về việc phát động thi đua và tổ chức chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường, Trường Tiểu học Nhân Bình xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua như sau:

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

          1. Mục đích:

          Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua: “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020 trong ngành giáo dục do Bộ Giáo dục &Đào tạo phát động ngày 19/10/2016; khơi dậy tinh thần Đổi mới sáng tạo của Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong công tác giảng dạy, giáo dục, quản lý và nghiên cứu khoa học; phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập;  phát hiện, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới tiêu biểu trong dạy và học, từ đó nhân rộng, tạo bước chuyển biến mới, rõ rệt trong  đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. 

Thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” lập thành tích chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam.   

         2. Yêu cầu:        

          Thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” phải gắn với nhiệm vụ trọng tâm của ngành, các nhiệm vụ cụ thể của trường, lồng ghép với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với “Xây dựng người thầy Mẫu mực- Tận tụy- Sáng tạo” và các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của ngành trong từng năm học.

Việc xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, công bằng, dân chủ, đúng quy trình thủ tục; đảm bảo việc tôn vinh, khen thưởng có tác dụng nêu gương giáo dục, có sức lan tỏa trong nhà trường và cộng đồng xã hội, thành tích đến đâu khen đến đó, không chấp nhận việc khen thưởng nhiều nhưng kết quả công việc vẫn chuyển biến chậm, hiệu quả thấp.

          II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THI ĐUA VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:

Đối tượng:

Tổ Chuyên môn, văn phòng; cán bộ quản lý; giáo viên; nhân viên; học sinh trong toàn trường.       

     2. Nội dung thi đua:

2.1.Xây dựng môi trường giáo dục xanh sạch, đẹp, thân thiện, an toàn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

          Thực hiện tốt việc phối hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường, xã hội;trường, lớp học sạch sẽ, có sân chơi, hệ thống cây xanh an toàn, thoáng mát....; tổ chức tốt các hoạt động Ngoài giờ lên lớp,  các hoạt động  trải nghiệm, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng sống, đảm bảo an toàn  cho học sinh; chú trọng giáo dục, lòng yêu nước, đạo đức lối sống, các giá trị văn hóa, hướng học sinh đến Chân- Thiện- Mỹ; học sinh tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nhà trường, lớp học, cá nhân.

        2.2. Đổi mới dạy và học, kiểm tra, đánh giá.

          Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của xã hội về đổi mới giáo dục, có giải pháp sáng tạo, mang lại hiệu quả rõ rệt trong quản lý, giáo dục học sinh; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học, học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, rèn luyện đạt hiệu quả cao; đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất năng lực người học...

          2.3. Đẩy mạnh phong trào“Nghìn sáng kiến”, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học, kiểm tra, đánh giá.

          Tạo điều kiện và khuyến khích giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học để có sáng kiến thiết thực, áp dụng có hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng lớn.

          Ứng dụng CNTT qua các phần mềm, hệ thống; ứng dụng công nghệ thông tin qua tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo hiệu quả, giúp học sinh thu nhận kiến thức tốt; phát hiện, bồi dưỡng kỹ năng sống, năng lực giải quyết vấn đề trong thực tế đời sống của học sinh.

Tổ chức cho giáo viên tham gia SHCM qua trang mạng thông tin “Trường học kết nối”.

     3. Tiêu chí đánh giá:

     3.1. Đối với tổ chuyên môn:

     Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, thiết thực; thực sự là nơi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tạo cơ hội để mỗi giáo viên phát huy khả năng sáng tạo trong việc dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm sáng tạo; khuyến khích được nhiều cá nhân tự nguyện tham gia thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học.

Đặc biệt trong từng năm học, mỗi tổ chuyên môn tạo ra được dấu ấn mới, bước tiến mới, xây dựng được mô hình mới về tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo, tổ chức dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.               .      

3.2.Đối với cá nhân:

   - Cán bộ quản lý:

   Tập thể được giao phụ trách phải là tập thể có phong trào thi đua đạt hiệu quả cao; thiết thực, có nhiều giải pháp đổi mới sáng tạo trong công tác quản lý; thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động giáo dục được tập thể ghi nhận; đoàn kết, dân chủ, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương đổi mới giáo dục tới đồng nghiệp và cộng đồng xã hội.

 

Có nhiều đổi mới, sáng tạo, sáng kiến hay trong việc tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học được tập thể ghi nhận; có phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp tốt, tích cực giúp đỡ đồng nghiệp; thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương đổi mới giáo dục tới đồng nghiệp và cộng đồng xã hội.

 

Có giải pháp đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả thiết thực, được tập thể ghi nhận; có phẩm chất đạo đức tốt, tích cực giúp đỡ đồng nghiệp.

 

Đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đạt kết quả cao trong các cuộc giao lưu các cấp; vượt khó vươn lên học giỏi, có hành động mưu trí dũng cảm, hành vi nghĩa cử cao đẹp; tham gia các hoạt động được cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền ghi nhận.

          III. PHÁT HIỆN LỰA CHỌN GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN ,TỔ CHỨC BIỂU DƯƠNG TÔN VINH CÁC ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, MÔ HÌNH MỚI, NHÂN TỐ MỚI TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA ĐỂ TÔN VINH, KHEN THƯỞNG.

     *Đối với học sinh:

  Định kỳ hàng tháng, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn,  cùng với học sinh lớp tổ chức bình bầu lựa chọn cá nhân học sinh đề xuất nhà trường khen thưởng; GVCN đề xuất khen thưởng những học sinh có sản phẩm chữ viết đẹp, sản phẩm sáng tạo trong học tập các môn học; sản phẩm hoạt động giáo dục Kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động thư viện (GVCN phối hợp với cán bộ thư viện đề xuất), hoạt động Đội (GVCN phối hợp với TPT Đội đề xuất), MC tổ chức các hoạt động tập thể, sản phẩm hoạt động ứng dụng tại gia đình...thông qua tổ chuyên môn thẩm định minh chứng sản phẩm, tổ tập hợp đề xuất nhà trường khen thưởng theo từng tháng

  *Đối với cán bộ, giáo viên:

          Định kỳ hàng quý, kết thúc học kỳ, kết thúc năm học, các tổ lựa chọn cá nhân có nhiều đổi mới sáng tạo trong dạy và học hoặc có thành tích xuất sắc trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu tổ chức thẩm định minh chứng, sản phẩm biểu dương kịp thời. Hàng quý, trước ngày 8 tháng cuối cùng, các tổ chuyên môn gửi các điển hình tiên tiến, xuất sắc kèm theo tóm tắt thành tích nổi bật, sản phẩm, minh chứng cụ thể về tại bộ phận Chuyên môn, nhân rộng tạo sự lan tỏa trong toàn trường.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

           1. Nhà trường:

           Xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên; cụ thể hóa nội dung thi đua, tiêu chí đánh giá  đảm bảo hiệu quả thiết thực; kiểm tra đôn đốc các tổ chuyên môn trong việc thực hiện phong trào thi đua; đánh giá, thẩm định minh chứng sản phẩm đổi mới sáng tạo; lựa chọn những tập thể tổ, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để tôn vinh, khen thưởng trong từng quý, trong dịp 20/11, sơ kết học kỳ 1, tổng kết năm đồng thời báo cáo đề xuất Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân khen thưởng; Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; tuyên truyền, phổ biến nhân rộng các điển hình trên Website của trường, gửi tin bài qua phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân, đài địa phương.

      2.Tổ Chuyên môn:

           Triển khai thực hiện phong trào thi đua; tập hợp, lưu giữ minh chứng sản phẩm (khuyến khích có mô hình lưu giữ sáng tạo, hiệu quả); đánh giá sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; lựa chọn cá nhân có nhiều đổi mới sáng tạo trong dạy và học, tổ chức thẩm định minh chứng sản phẩm và đề xuất trường khen thưởng; viết tin bài đưa tin kịp thời.

     3.Giáo viên:

          Tích cực Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, linh hoạt, mạnh dạn đổi mới sáng tạo trên tinh thần định hướng đổi mới của ngành; tham mưu, phối hợp tốt với phụ huynh để tổ chức tốt các hoạt động thi đua đổi mới sáng tạo trong học sinh, tuyên dương khen thưởng động viên học sinh kịp thời.

             Trên đây là hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua đổi mới sáng tạo giai đoạn 2017 – 2020 và năm học 2017-2018. Các tổ trưởng nghiên cứu, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả.

 

                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                 Trương Thị Thềm

 

Tác giả: THNB

Xem thêm

Việt Nam ơi, khai giảng năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học Nhân Bình
Chắp cánh ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019 - Tiểu học Nhân Bình
Chào đón các em học sinh lớp 1 - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình
Bay cao những ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019- Trường Tiểu học Nhân Bình
Tiết mục nhảy sạp - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình