Bạn cần biết

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Biểu 02_ TT21BTC
TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN ĐẠO
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
Chương 622 loại 070 khoản 072 ĐVT: Đồng
STT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú
A Dự toán thu             2,598,830,000  
1 Ngân sách nhà nước cấp năm 2017             2,598,830,000  
2  Thu phí, lệ phí    
3 Thu sự nghiệp khác     
4 Số thu nộp NSNN    
5 Số được để lại chi theo chế độ    
a Ngân sách nhà nước             2,598,830,000  
b  Phí, lệ phí    
c Hoạt động sự nghiệp khác     
B Dự toán chi             2,598,830,000  
I Ngân sách nhà nước             2,598,830,000  
1   Chi thanh toán cá nhân             2,024,987,000  
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn                347,893,000  
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn                225,950,000  
4   Chi khác    
II Dự toán chi nguồn khác (nếu có)                                 -    
1   Chi thanh toán cá nhân    
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn    
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn    
4   Chi khác    
Nhân Đạo, ngày 5 tháng 02 năm 2018
NGƯỜI LẬP BIỂU                                       THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
         Vũ Thanh Huyền Trương Thị Hoài
Các tin khác

Văn bản mới

Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo
Inh lả ơi! (2018-2019)
chicken dance ( 2018-2019)
Cây đa quán dốc (2018-2019)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019
Xem thêm...