Bạn cần biết

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019

Ba công khai theo biểu mẫu 06, 07, 08

Thực hiện theo Thông tư 09 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành 9/2009 về thực hiện ba công khai trong giáo dục.

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2017-2018

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2017-2018

Kết quả hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2015-2016

Kết quả hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2015-2016

Kết quả thi kỳ I năm học 2017-2018

Kết quả thi kỳ I năm học 2017-2018

Biên bản và kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019

Biên bản và kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2017-2018

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2017-2018

báo cáo đội ngũ năm học 2018-2019

báo cáo đội ngũ 2018-2019

Bảng tổng hợp đánh giá kết quả cuối năm học 2017-2018

Bảng tổng hợp đánh giá kết quả cuối năm học 2017-2018

Bảng phân công chuyên môn năm học 2018-2019

Bảng phân công chuyên môn năm học 2018-2019

Biểu mẫu 07: Công khai cơ sở vật chất tiểu học năm học 2017-2018

Biểu mẫu 07: Công khai cơ sở vật chất tiểu học năm học 2017-2018

Tổng hợp đánh giá giữa kì I năm học 2017-2018

Tổng hợp đánh giá giữa kì I năm học 2017-2018

Kết quả xét lên lớp-hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2016-2017

Kết quả xét lên lớp-hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2016-2017

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN ĐẠO

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN ĐẠO

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh lớp 1 năm học 2016-2017

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh lớp 1 năm học 2016-2017

Bảng tổng hợp đánh giá toàn trường năm học 2016-2017

Bảng tổng hợp đánh giá toàn trường năm học 2016-2017

Kết quả thi 24 tuần năm học 2017-2018

Kết quả thi 24 tuần năm học 2017-2018

Ba công khai năm 2018

Ba công khai năm 2018

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2018-2019

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2018-2019

Báo cáo đội ngũ

Báo cáo đội ngũ

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2017

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2017

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2016-2017

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2016-2017

Kết quả thi kỳ I năm học 2018-2019

Kết quả thi kỳ I năm học 2018-2019

Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2016-2017

Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2016-2017

Biên bản+ Kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 2017-2018

Biên bản+ Kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 2017-2018

Ba công khai năm 2017

Ba công khai theo biểu mẫu 06 07 08 năm 2017

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017

Công khai quyết toán thu chi NSNN năm 2015

Công khai quyết toán thu chi NSNN năm 2015

Văn bản mới

Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo
Inh lả ơi! (2018-2019)
chicken dance ( 2018-2019)
Cây đa quán dốc (2018-2019)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019
Xem thêm...