Điểm báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Biểu 02_ TT21BTC
TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN ĐẠO
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
Chương 622 loại 070 khoản 072 ĐVT: Đồng
STT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú
A Dự toán thu 2,598,830,000
1 Ngân sách nhà nước cấp năm 2017 2,598,830,000
2 Thu phí, lệ phí
3 Thu sự nghiệp khác
4 Số thu nộp NSNN
5 Số được để lại chi theo chế độ
a Ngân sách nhà nước 2,598,830,000
b Phí, lệ phí
c Hoạt động sự nghiệp khác
B Dự toán chi 2,598,830,000
I Ngân sách nhà nước 2,598,830,000
1 Chi thanh toán cá nhân 2,024,987,000
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn 347,893,000
3 Chi mua sắm, sửa chữa lớn 225,950,000
4 Chi khác
II Dự toán chi nguồn khác (nếu có) -
1 Chi thanh toán cá nhân
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn
3 Chi mua sắm, sửa chữa lớn
4 Chi khác
Nhân Đạo, ngày 5 tháng 02 năm 2018
NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Vũ Thanh Huyền Trương Thị Hoài
Tác giả:

Xem thêm

22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo