Điểm báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Biểu 02_ TT21BTC

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN ĐẠO

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

Chương 622 loại 490 khoản 492

ĐVT: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

1,761,204,000

1

Ngân sách nhà nước cấp năm 2016

1,761,204,000

2

Thu phí, lệ phí

3

Thu sự nghiệp khác

4

Số thu nộp NSNN

5

Số được để lại chi theo chế độ

a

Ngân sách nhà nước

1,761,204,000

b

Phí, lệ phí

c

Hoạt động sự nghiệp khác

B

Dự toán chi

1,761,204,000

I

Ngân sách nhà nước

1,761,204,000

1

Chi thanh toán cá nhân

1,658,004,000

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

51,200,000

3

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

40,000,000

4

Chi khác

12,000,000

II

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

-

1

Chi thanh toán cá nhân

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

3

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

4

Chi khác

Nhân Đạo,

ngày 20 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Vũ Thanh Huyền

Trương Thị Hoài

Tác giả:

Xem thêm

22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo