Điểm báo

Biên bản và kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019

PHÒNG GD - ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN ĐẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Tuyển sinh lớp Một

Năm học 2018 - 2019


I. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Ngày 20 và 23 tháng 7 năm 2018.

- Địa điểm: Trường Tiểu học Nhân Đạo.

II. Thành phần

- Bà Trương Thị Hoài - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng;

- Bà Nguyễn Thị Dậu - Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Bà Phạm Thị Huê - Tổ trưởng tổ 4+5 - Thư ký Hội đồng;

- Bà Phạm Thị Thú - Tổ trưởng tổ 1 - Uỷ viên;

- Bà Nguyễn Thị Thuyết - Giáo viên lớp 1 - Uỷ viên;

- Ông Trương Văn Chính - Tổ trưởng tổ 2+3, TTND - Uỷ viên.

- Bà Trần Thị Lan – Tổ phó tổ 4+5 - Ủy viên

III. Nội dung

Ngày 20 tháng 7 năm 2018

Hội đồng tiến hành thu hồ sơ tuyển sinh.

Ngày 23 tháng 7 năm 2018

Hội đồng tiến hành tuyển sinh theo hướng dẫn.

1. Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch hội đồng quán triệt các văn bản, đối tượng và căn cứ xét tuyển học sinh lớp 1 năm 2018- 2019:

* Căn cứ xét tuyển:

- Công văn hướng dẫn số 939/SGDĐT-GDTH ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018 - 2019;

- Công văn số 539/PGDĐT-GDTH ngày 2 tháng 7 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018 - 2019 cấp Tiểu học;

- Kết quả điều tra Phổ cập tại địa phương.

* Đối tượng xét tuyển:

- Trẻ sinh năm 2012 trở về trước (tuyệt đối không tuyển trẻ sinh sau năm 2012) có hộ khẩu hoặc tạm trú tại xã Nhân Đạo;

- Đã học lớp mẫu giáo 5 tuổi tập trung. Nếu trẻ không học qua lớp mẫu giáo vẫn tuyển, sau đó có kế hoạch bồi dưỡng để trẻ theo học được lớp 1 năm học 2018-2019;

- Trẻ có nhu cầu học trái tuyến được sự nhất trí của Hiệu trưởng nơi học sinh có hộ khẩu thường trú và đồng ý tiếp nhận của Nhà trường.

* Hồ sơ xét tuyển: Mỗi học sinh tham gia xét tuyển có 01 túi hồ sơ, gồm:

- 01 đơn xin vào học lớp 1 do cha mẹ HS hoặc người giám hộ đứng tên;

- 02 giấy khai sinh bản phô tô công chứng;

- 01 giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình mầm non 5 tuổi. (Học sinh không có giấy chứng nhận HTCTMN vẫn tuyển bình thường).

2. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

3. Hội đồng tiến hành xét tuyển theo các căn cứ nêu trên.

4. Kết quả:

Số HS đã tuyển: 70 em. Sinh năm 2012: 70 em (trong đó: Số học sinh thuộc diện phải Phổ cập là 68 em; tuyển 67 em, đi 01 em; 03 học sinh học trái tuyến; 39 học sinh nữ) được xét tuyển, đạt tỷ lệ 100%. Thống kê số học sinh theo danh sách lớp tạm thời như sau:

STT

LỚP

TỔNG SỐ HS

( kể cả KT)

SINH NĂM

2012

SINH NĂM

2011

SINH NĂM

2010

SỐ HS

KHUYẾT TẬT

HỘ NGHÈO

1

1A

35

35

2

1B

35

35

Tổng

2

70

70

Hội đồng xét duyệt hoàn thành công việc hồi 11 giờ 30 phút ngày 23/7/2018 .

Biên bản được thông qua và được 100% thành viên nhất trí.

THƯ KÍ

Phạm Thị Huê

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- PGD&ĐT để báo cáo; CÁC THÀNH VIÊN

- Lưu VT.


PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 1

NĂM HỌC 2018 - 2019


STT

LỚP

TỔNG SỐ HS

( kể cả KT)

SINH NĂM

2012

SINH NĂM

2011

SINH NĂM

2010

SINH NĂM

2009

SỐ HS

KHUYẾT TẬT

HỘ NGHÈO

1

1A

35

35

2

1B

35

35

Cộng

2

70

70

Nhân Đạo, ngày 23 tháng 7 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

Tác giả:

Xem thêm

22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo