Điểm báo

Biểu mẫu 07: Công khai cơ sở vật chất tiểu học năm học 2017-2018
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Biểu07-TT09BGDĐT-TH
TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN ĐẠO
THÔNG BÁO CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017 - 2018
STT Nội dung Số lượng Bình quân
I Tổng số phòng/số lớp 11.00 Số m2/trẻ em
II Loại phòng học 11.00
1 Phòng học kiên cố 10.00
2 Phòng học bán kiên cố
3 Phòng học tạm 1.00
4 Phòng học nhờ
III Số điểm trường
IV Tổng diện tích đất toàn trường (m2) 4,890.00
V Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) 3,400.00
VI Tổng diện tích các phòng 598.00
1 Diện tích phòng học (m2) 500
2 Diện tích phòng chuẩn bị (m2)
3 Diện tích phòng thư viện (m2) 50
4 Diện tích nhà đa năng (m2)
5 Diện tích phòng khác (m2) 48
VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu 11 Số bộ/lớp
1 Khối lớp 1 2
2 Khối lớp 2 3
3 Khối lớp 3 2
4 Khối lớp 4 2
5 Khối lớp 5 2
VIII Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Bộ) 2 Số HS/bộ
IX Tổng số thiết bị 5
1 Ti vi 2
2 Catsset
3 Đầu Video/đầu đĩa 1
4 Máy chiếu 2
5 Thiết bị khác…
Số lượng (m2)
X Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/trẻ em
Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh 1
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh 1
XI Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh: Có
XII Nguồn điện (lưới, phát điện riêng): Có
XIII Kết nối internet (ADSL): Có
XIV Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục
XV Tường rào xây: Có
Nhân Đạo, ngày 05 tháng 9 năm 2017
NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Vũ Thanh Huyền Trương Thị Hoài
Tác giả:

Xem thêm

22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo