Điểm báo

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh lớp 1 năm học 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN ĐẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/QĐ-THNĐ

Nhân Đạo, ngày 05 tháng 7 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp Một

Năm học 2016- 2017


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NHÂN ĐẠO

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn hướng dẫn số 879/GDĐT-GDTH ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2016 - 2017;

Căn cứ Kế hoạch số 445/KH-GDĐT-GDTH ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2016 - 2017 và ôn hè 2016 cho học sinh cấp Tiểu học;

Căn cứ tình hình thực tế của Nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp Một năm học 2016- 2017 trường Tiểu học Nhân Đạo gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Bà Trương Thị Hoài - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng;

2. Bà Phạm Thị Huê - Tổ trưởng tổ 2+3 - Thư ký Hội đồng;

3. Bà Phạm Thị Thú - Tổ trưởng tổ 1 - Uỷ viên;

4. Bà Nguyễn Thị Thuyết - Giáo viên lớp 1 - Uỷ viên;

5. Ông Trương Văn Chính - Tổ trưởng tổ 4+5, TTND - Uỷ viên.

Điều 2. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức tuyển sinh theo đúng các văn bản hướng dẫn.

Điều 3. Các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Trương Thị Hoài

Tác giả:

Xem thêm

22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo