Điểm báo

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU CHI CÁC LOẠI QUỸ NĂM HỌC 2017 - 2018 VÀ CÁC KHOẢN THU, CHI TRONG HÈ 2018
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NHÂN ĐẠO
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU CHI CÁC LOẠI QUỸ NĂM HỌC 2017 - 2018
VÀ CÁC KHOẢN THU, CHI TRONG HÈ 2018
ĐVT: Đồng
Tổng số học sinh tại thời điểm 20/5/2018:  289 Học sinh
TT Diễn giải Số HS đóng góp  Tổng số tiền
I PHẦN THU              402,575,770                           -  
1 Học phí năm học 2017-2018 (Tính cả NSNN cấp bù)                 -                              -  
a. Mầm non                 -                              -  
- Số thu nộp vào KBNN    
- NSNN cấp bù miễn giảm HP 2017-2018    
b. THCS                 -                              -  
- Số thu nộp vào KBNN    
- NSNN cấp bù miễn giảm HP 2017-2018    
2 Quỹ học thêm (học buổi hai)               284                85,200,000
3 Quỹ học nghề (Lớp 8 + Lớp 9)    
4 Lệ phí nghề (Lớp 9)    
5 Bảo hiểm y tế HS                140,035,770
6 Quỹ xã hội hóa tăng cường CSVC               291                72,750,000
7 Quỹ XHH chi trả công bảo vệ               291                17,520,000
8 Quỹ CMHS               291                29,100,000
9 Quỹ tài liệu học phẩm    
10 Quỹ đồ dùng theo TT34    
11 Quỹ nuôi ăn bán trú (Tiền ăn cho trẻ MN)      
12 Tiền đề thi giấy thi                 291                 5,920,000
13 Tiền quét dọn vệ sinh                 105                 5,250,000
14 Tiền ôn cho HS lớp 9 thi vào lớp 10 THPT (Đối với các trường THCS)    
15 Quỹ Tiếng Anh Phonic               104                46,800,000
II PHẦN CHI              402,575,770
1 Học phí                              -                             -  
1.1 KP đã chi                              -  
- Chi thanh toán cá nhân    
  Trong đó chi lương, PC lương, bảo hiểm, KP công đoàn    
- Chi về hàng hóa, dịch vụ    
- Các khoản chi khác    
1.2 KP còn lại ở KBNN (Chưa chi)                              -  
- Kinh phí 60% (Tính cả phần thu và phần NSNN cấp bù)    
- Kinh phí 40% (Tính cả phần thu và phần NSNN cấp bù)    
2 Quỹ học thêm (học buổi hai)               85,200,000                           -  
- Chi công tác quản lý                  68,160,000
- Chi cho giáo viên                   12,780,000
- Chi hỗ trợ CSVC                   4,260,000
- Chi khác    
3 Quỹ học nghề                              -                             -  
- Chi công việc    
- Chi quản lý     
- Chi hỗ trợ CSVC    
- Chi khác    
4 Lệ phí nghề                              -                             -  
- Chi công việc    
- Chi khác    
5 Bảo hiểm y tế HS             140,035,770                           -  
- Nộp cơ quan BH                140,035,770
  Trong đó: Kinh phí CSSK ban đầu được trích lại đơn vị                   14,003,577
6 Quỹ xã hội hóa tăng cường CSVC                  72,750,000                           -  
7 Quỹ XHH chi trả công bảo vệ                  17,520,000                           -  
8 Quỹ CMHS                  29,100,000                           -  
9 Quỹ tài liệu học phẩm                               -  
10 Quỹ đồ dùng theo TT34                               -  
11 Quỹ nuôi ăn bán trú (Tiền ăn cho trẻ MN)                                 -  
12 Tiền đề thi giấy thi                     5,920,000                           -  
13 Tiền quét dọn vệ sinh                     5,250,000                           -  
14 Tiền ôn cho HS lớp 9 thi vào lớp 10 THPT                               -                             -  
- Chi công tác quản lý    
- Chi cho giáo viên     
- Chi hỗ trợ CSVC    
- Chi khác    
15 Quỹ Tiếng Anh Phonic                  46,800,000                           -  
       
Ghi chú: Nếu quỹ còn dư (hoặc thiếu) nhà trường giải thích lý do:
 
 
Nhân Đạo, ngày 16 tháng 7 năm 2018
KẾ TOÁN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Vũ Thanh Huyền Trương Thị Hoài
Tác giả:

Xem thêm

Múa 'thiếu nhi làm theo lời Bác'
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo
Inh lả ơi! (2018-2019)
chicken dance ( 2018-2019)