Điểm báo

BÁO CÁO THU CHI NSNN NĂM 2018
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NHÂN ĐẠO
BÁO CÁO THU CHI NSNN NĂM 2018
(Tính đến thời điểm 30/6/2018)
ĐVT: 1000đồng
TT Diễn giải Tổng được cấp năm 2018 Số đã chi tính đến 30/6/2018 Cân đối còn
TỔNG CỘNG 2,599,330 1,325,621 1,273,709
1 Kinh phí chi lương, bảo hiểm 1,977,954 980,788 997,166
2 Kinh phí chi hoạt động chuyên môn 620,876 344,833 276,043
Trong đó: -
- Kinh phí chi chuyên môn, chi khác 174,876 59,073 115,803
- KP mua sắm, sửa chữa 446,000 285,760 160,240
3 Kinh phí các chế độ chính sách HKII năm học 2017-2018 500 500 Nhà trường chưa rút nhưng đã tạm ứng để trả học sinh vào T5
4 Kinh phí nghỉ hưu sớm theo Nghị định 108/2014 -
Nhân Đạo, ngày 16 tháng 7 năm 2018
KẾ TOÁN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Vũ Thanh Huyền Trương Thị Hoài
Tác giả:

Xem thêm

22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo