Điểm báo

BÁO CÁO THU CHI NSNN NĂM 2018
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NHÂN ĐẠO
BÁO CÁO THU CHI NSNN NĂM 2018
(Tính đến thời điểm 30/6/2018)
ĐVT: 1000đồng
TT Diễn giải Tổng được cấp năm 2018 Số đã chi tính đến 30/6/2018 Cân đối còn
  TỔNG CỘNG         2,599,330                 1,325,621               1,273,709
1 Kinh phí chi lương, bảo hiểm        1,977,954                   980,788                  997,166
2 Kinh phí chi hoạt động chuyên môn            620,876                   344,833                  276,043
  Trong đó:                                 -  
  - Kinh phí chi chuyên môn, chi khác             174,876                       59,073                    115,803
  - KP mua sắm, sửa chữa              446,000                     285,760                    160,240
3 Kinh phí các chế độ chính sách HKII năm học 2017-2018                  500                           500 Nhà trường chưa rút nhưng đã tạm ứng để trả học sinh vào T5
4 Kinh phí nghỉ hưu sớm theo Nghị định 108/2014                               -  
Nhân Đạo, ngày 16 tháng 7 năm 2018
KẾ TOÁN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Vũ Thanh Huyền Trương Thị Hoài
Tác giả:

Xem thêm

Múa 'thiếu nhi làm theo lời Bác'
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo
Inh lả ơi! (2018-2019)
chicken dance ( 2018-2019)