Điểm báo

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019-2020
PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN ĐẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019-2020
STT Họ và tên Năm sinh Năm vào ngành Trình độ chuyên môn "Hợp đồng
lao động " Nhiệm vụ được giao Nhiệm vụ khác Ghi chú
1 Trương Thị Hoài 2/25/1974 1992 ĐH QLGD Phụ trách chung Phổ cập - CM tổ 1,2,3 Bí thư Chi bộ
2 Nguyễn Thị Dậu 7/25/1967 1988 CĐSP Tiểu học Phụ trách CM tổ 4,5 - HĐNGLL Chủ tịch Công đoàn
3 Nguyễn Thị Thuyết 11/11/1972 1992 CĐSP Tiểu học GVCN 1A
4 Phạm Thị Thú 10/5/1973 1992 CĐSP Tiểu học GVCN 1B "TT tổ 1, 2,3
PT nữ công"
5 Vũ Thị Thúy 9/15/1988 2011 ĐHSP Tiểu học GVCN 2A
6 Phạm Thị Phượng 8/11/1988 2011 ĐHSP Tiểu học GVCN 2B
7 Nguyễn T. Thu Hằng 5/20/1974 1993 CĐSP Tiểu học GVCN 3A Tổ phó tổ 2+3
8 Cao Thị Hồng Hạnh 4/1/1967 1987 CĐSP Tiểu học GVCN 3B
9 Nguyễn Thị Nga 10/25/1992 2014 ĐHSP Tiểu học GVCN 4A
10 Trần Thị Lan 10/4/1976 1997 CĐSP Tiểu học GVCN 4B Tổ phó tổ 4+5
11 Phạm Thị Huê 1/16/1976 1996 CĐSP Tiểu học GVCN 5A "TT tổ 4+5
Thư ký HĐSP"
12 Nguyễn Minh Đức 7/16/1977 1998 ĐHSP Tiểu học GVCN 5B
13 Phạm Thị Thanh 1/16/1982 2004 CĐSP Nhạc "Dạy Âm nhạc
từ lớp 1-5" Tổng PT Đội
14 Đỗ Bá Hoàng Anh 10/3/1984 2005 ĐHSP Mỹ thuật "Dạy Mỹ thuật
từ lớp 1- 5" Phụ trách LĐ,VS
15 Trương Đông Sang 11/28/1990 ĐHSP Thể dục "Dạy Thể dục
từ lớp 1- 5"
16 Trần Hồng Nhung 4/24/1993 2014 CĐSP Tiếng Anh Bí thư đoàn TN Nghỉ thai sản từ 1/4/2019
17 Phạm Thị Hải Yến 9/27/1989 2014 ĐHSP Tin "Dạy Tin học
từ lớp 1- 5" Webside trường, Quản lý TB Biệt phái TH Chân Lý 8 tiết
18 Vũ Thanh Huyền 9/21/1984 2006 TC kế toán x Kế toán Y tế học đường
19 Phan Thị Thu Hằng 8/14/1977 2007 CĐSP Mầm non x Thủ quỹ, văn thư QL thư viện
Nhân Đạo, ngày 09 tháng 9 năm 2019
NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG
Vũ Thanh Huyền Trương Thị Hoài

Tác giả:

Xem thêm

22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo