Điểm báo

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU CHI CÁC LOẠI QUỸ NĂM HỌC 2018 - 2019
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NHÂN ĐẠO
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU CHI CÁC LOẠI QUỸ NĂM HỌC 2018 - 2019
Tổng số học sinh tại thời điểm 31/5/2019:  291 Học sinh
ĐVT: Đồng
TT Diễn giải Số HS đóng góp  Tổng số tiền
I PHẦN THU              414,576,000                           -  
1 Học phí năm học 2018-2019 (Tính cả NSNN cấp bù)               -                              -  
a. Mầm non               -                              -  
- Số thu nộp vào KBNN    
- NSNN cấp bù miễn giảm HP 2018-2019 (cả 2 kỳ)    
b. THCS               -                              -  
- Số thu nộp vào KBNN    
- NSNN cấp bù miễn giảm HP 2018-2019 (cả 2 kỳ)    
2 Quỹ học thêm (học buổi hai)             283              127,350,000
3 Quỹ học nghề (Lớp 8 + Lớp 9)    
4 Lệ phí nghề (Lớp 9)    
5 Bảo hiểm y tế HS             287              150,796,000
6 Quỹ xã hội hóa tăng cường CSVC    
7 Đồng phục, trang phục                70                14,700,000
8 Quỹ CMHS             291                29,100,000
9 Tiền nước uống             291                17,460,000
10 Quỹ đồ dùng theo TT34    
11 Quỹ nuôi ăn bán trú (Tiền ăn cho trẻ MN)      
12 Tiền đề thi giấy thi               291                 5,820,000
13 Tiền vệ sinh               115                 5,750,000
14 Tiền ôn cho HS lớp 9 thi vào lớp 10 THPT     
15 Quỹ học tiếng anh Ponic (Tiểu học)             109                49,050,000
16 Mua dụng cụ vệ sinh             291                14,550,000
       
II PHẦN CHI              414,576,000                           -  
1 Học phí                              -                             -  
1.1 KP đã chi                              -  
- Chi thanh toán cá nhân    
  Trong đó chi lương, PC lương, bảo hiểm, KP công đoàn    
- Chi về hàng hóa, dịch vụ    
- Các khoản chi khác    
1.2 KP còn lại ở KBNN (Chưa chi)                              -  
- Kinh phí 60% (Tính cả phần thu và phần NSNN cấp bù)    
- Kinh phí 40% (Tính cả phần thu và phần NSNN cấp bù)    
2 Quỹ học thêm (học buổi hai)             127,350,000                           -  
- Chi công tác quản lý                101,880,000
- Chi cho giáo viên                   19,102,500
- Chi hỗ trợ CSVC                   6,367,500
- Chi khác    
3 Quỹ học nghề                              -                             -  
- Chi công việc    
- Chi quản lý     
- Chi hỗ trợ CSVC    
- Chi khác    
4 Lệ phí nghề                              -                             -  
- Chi công việc    
- Chi khác    
5 Bảo hiểm y tế HS             150,796,000                           -  
- Nộp cơ quan BH                150,796,000
  Trong đó: Kinh phí CSSK ban đầu được trích lại đơn vị     
6 Quỹ xã hội hóa tăng cường CSVC                               -  
7 Đồng phục, trang phục                  14,700,000                           -  
8 Quỹ CMHS                  29,100,000                           -  
9 Nước uống                  17,460,000                           -  
10 Quỹ đồ dùng theo TT34                               -  
11 Quỹ nuôi ăn bán trú (Tiền ăn cho trẻ MN)                                 -  
12 Tiền đề thi giấy thi                     5,820,000                           -  
13 Tiền vệ sinh                     5,750,000                           -  
14 Tiền ôn cho HS lớp 9 thi vào lớp 10 THPT                               -                             -  
- Chi công tác quản lý    
- Chi cho giáo viên     
- Chi hỗ trợ CSVC    
- Chi khác    
15 Quỹ học tiếng anh Ponic (Tiểu học)                  49,050,000                           -  
16 Mua dụng cụ vệ sinh                  14,550,000                           -  
17 Quỹ khác                              -                             -  
Lý Nhân, ngày 31 tháng 5 năm 2019
KẾ TOÁN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Vũ Thanh Huyền Trương Thị Hoài
   
Ghi chú:       
- Nộp báo cáo qua email: ntsonpgd.ln@hanam.edu.vn trước khi đi kiểm tra và nộp 01 bản có dấu đỏ theo lịch kiểm tra của đơn vị.
- Các trường điền đầy đủ các loại quỹ đã thu, chi trong năm học 2017-2018
- Cột số HS đóng góp: Phần thu yêu cầu điền số học sinh tham gia đóng góp loại quỹ đó
- Quỹ khác (Bao gồm các quỹ còn lại)
- Không thêm (bớt) dòng và cột
Tác giả:

Xem thêm

Múa 'thiếu nhi làm theo lời Bác'
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo
Inh lả ơi! (2018-2019)
chicken dance ( 2018-2019)