Tin tức/(Trường Tiểu học Bắc Lý)/THÔNG TIN HỌC SINH/HỒ SƠ HỌC SINH 2017 -2018/
Khối 3

Danh sách học sinh khối 3 năm học 2017-2018

Tác giả: TH Bắc Lý
http://hanam.edu.vn/data/4827069312886829087/tintuc/files/05.2018/DS h%E1%BB%8Dc sinh kh%E1%BB%91i 3.xls
22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo