Tin tức/(Trường Tiểu học Nhân Đạo)/Tin tức - Sự kiện/
Nội quy đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trường TH Nhân Đạo

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN                                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH XÃ NHÂN ĐẠO                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                     

Số:  17/QĐ-THNĐ                                                                                               Nhân Đạo, ngày 18 tháng 9  năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành nội quy trường Tiểu học xã Nhân Đạo

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NHÂN ĐẠO 

          Căn cứ vào thông tư số 41/2010/TT - BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

         Căn cứ nghị định số 04/2015/NĐ-CP  ngày 9 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ nuớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

          Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường Tiểu học;

          Theo yêu cầu của nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của Trường Tiểu học xã Nhân Đạo, 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định về nội quy của đơn vị trường Tiểu học xã Nhân Đạo.

Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tiểu học xã Nhân Đạo chịu trách nhiệm thi hành quyết điịnh này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

-  Phòng GD&ĐT (BC);

-  Các tổ chức đoàn thể (T/h);

-  Các tổ CM (T/h);                                                        

-  Lưu văn phòng trường./.                                                

                                                                                                                           Trương Thị Hoài

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN                                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH XÃ NHÂN ĐẠO                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                                                                                                                                                                 Nhân Đạo, ngày 18 tháng 9 năm 2016

 

NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-THNĐ  ngày 18/9/2016

của trường Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Nhân Đạo)

Điều 1: Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà  nước. Thực hiện tốt quy đinh của địa phương nơi cư trú  cũng như nơi công tác.

Điều 2: Thực hiện  nghiêm túc Luật giáo dục, điều lệ trường Tiểu học, nội quy, quy chế của ngành, của nhà trường. Hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Điều 3: Phục tùng sự phân công của cấp trên và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nêu cao tinh thần trách nhiệm,chủ động tích cực, sáng tạo, nhằm nâng cao chất lượng công tác và hiệu quả giờ lên lớp.

Điều 4: Cải tiến, đổi mới lối làm việc, thực hiện nghiêm túc các quy định như đọc sách, đọc tài liêu, học vi tính….khi trống giờ. Thường xuyên dự giờ thăm lớp, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, tích cực tự làm đồ dùng dạy học và sử dụng các phương tiện hiện đại vào dạy học.

Điều 5: Gương mẫu về đạo đức, lối sống, chan hòa lịch sự khi giao tiếp với mọi người, không nhũng nhiễu, gây phiền hà, tôn trọng nhân cách của  học sinh. Có ý thức giữ gìn danh dự của người giáo viên và nhà trường, kiên quyết chống tiêu cực, bệnh thành tích trong giáo dục.

Điêu 6: Đánh giá đúng học sinh theo Thông tư 30/2014/BGDĐT (sửa đổi).

Điều 7: Đến trường phải mặc trang phục gọn gàng, sạch sẽ, phù hợp. Ngày lễ, ngày hội mặc trang phục theo quy định.

Điều 8: Thực hiện nghiêm túc giờ giấc ra vào lớp, đến trường  trước giờ vào học ít nhất 15 phút. Tuyệt đối không tiếp khách, nghe điện thoại, làm việc riêng, hút thuốc lá trong giờ lên lớp.

Điều 9: Luôn có ý thức giữ gìn, bảo vệ tài sản cá nhân, tài sản chung của nhà trường và của công. Nghiêm túc thực hiện tiết kiệm, đặc biệt là tiết kiệm điện (dùng điện khi cần thiết, trước khi về phải tắt hệ thống điện trong phòng làm việc).

Điều 10: Khi nghỉ, đổi buổi làm việc phải có giấy xin phép hoặc điện thoại trực tiếp và được sự nhất trí của Hiệu trưởng; không được tự ý bỏ giờ, bỏ việc.

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                         Trương Thị Hoài

 

Tác giả: thnhandao

Xem thêm

Văn bản mới

Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo
Inh lả ơi! (2018-2019)
chicken dance ( 2018-2019)
Cây đa quán dốc (2018-2019)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019
Xem thêm...