tin tức-sự kiện

Kế hoạch tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2018

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TH NHÂN ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/KH-THNĐ Nhân Đạo, ngày 19 tháng 03 năm 2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH

NĂM HỌC 2017 – 2018

Thực hiện Kế hoạch số 240/KH- PGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tổ chức ngày Sách Việt Nam;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp của trường năm học 2017-2018;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động thư viện của nhà trường năm học 2017-2018,

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao các hoạt động thư viện với mục tiêu “ Xây dựng phong trào đọc sách có hiệu quả ”.

- Đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể CB,GV,CNV và học sinh toàn trường.

- Nhằm thu hút đông đảo giáo viên và học sinh của nhà trường tham gia Ngày hội đọc, qua đó tuyên truyền, giáo dục về việc đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách. Góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của nhà trường.

- Tạo ra một không gian học tập vui chơi, giải trí lành mạnh cho giáo viên và học sinh.

2. Yêu cầu

- Thu hút được sự tham gia đông đảo của toàn thể cán bộ giáo viên và toàn thể học sinh toàn trường.

- Đảm bảo đúng nội dung, chất lượng, thiết thực, hiệu quả và tạo ra một không khí vui tươi.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian tổ chức:

7h30’ ngày 27 tháng 4 năm 2018.

2. Địa điểm:

Tại trường Tiểu học Nhân Đạo

III. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Thành phần

- Lãnh đạo nhà trường.

- Toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

- Đại diện Cha mẹ học sinh các lớp.

2. Ban tổ chức:

- Ban tổ chức hội thi do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập sau khi thống nhất với nhân viên Thư viện.

- Ban tổ chức có nhiệm vụ:

+ Có kế hoạch chỉ đạo chung và chuẩn bị các văn bản cho ngày hội đọc sách.

+ Thành lập, phân công, điều hành các thành viên tham gia chuẩn bị và phục vụ cho Ngày hội đọc sách.

IV. CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH

1. Chương trình văn nghệ chào mừng (Đ/c Thanh )

2. Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu (Đ/c Thanh)

3. Khai mạc (Đ/c HT nêu mục đích ý nghĩa của ngày hội đọc sách)

5. Giới thiệu các góc hoạt động trong ngày hội đọc sách .(Đ/c Phan Hằng)

V. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Văn nghệ

2. Giới thiệu sách

2.1. Cán bộ thư viện

Giới thiệu 1 cuốn sách.

2.2. Học sinh

Giới thiệu cuốn Dế mèn phiêu lưu kí của nhà văn Tô Hoài.

3. Giao lưu

Cô Thanh cho HS trả lời 5-7 câu hỏi. Sau mỗi câu hỏi trao phần thưởng cho HS.

4. Đọc sách tại 3 địa điểm

Lớp 1A: Tranh vẽ, Mỹ thuật

Cô Hoàng Anh phụ trách. (các GV bộ môn chuẩn bị)

Lớp 1B: Truyện tranh thiếu nhi

Cô Thuyết, phụ trách. (GV lớp 1,3 chuẩn bị)

Lớp 2B: Truyện

Cô Xoan, Hạnh phụ trách. (GV lớp 2,4 chuẩn bị)

Văn phòng: Sách GV

Cô Huê phụ trách. (GV lớp 5 chuẩn bị)

Phụ trách chung: Cô Phan Hằng.

5. Tổng kết.

VI. PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

- Văn nghệ: Đ/C Thanh

- Phông chính, khẩu hiệu: Sang, Nhung

- Nội dung: Đ/C Phan Hằng.

- Nội dung HS, câu hỏi: Đ/C Dậu.

- Dẫn chương trình: Nhung.

VII. DỰ TRÙ KINH PHÍ

1. Phông chữ: 200.000đ

2. Phần thưởng:

- Truyện thưởng giao lưu: 10 quyển: 80 000đ

Tổng : 280.000 đ

HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN

Phan Thị Thu Hằng

Nơi nhận:

- HT (báo cáo)

- Tổ TV (để t/hiện);

- Lưu VT.

Tác giả: thnhandao

Xem thêm

22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo