Bạn cần biết

Công khai dự toán thu - chi các quỹ khác năm học 2016 - 2017
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Biểu 02_ TT21BTC
TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN HẬU
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU - CHI CÁC QUỸ KHÁC NĂM HỌC 2016 - 2017
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
Chương 622 loại 490 khoản 492 ĐVT: Đồng
STT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú
A Dự toán thu    
I Tổng số thu            1.073.386.580  
1  Thu phí, lệ phí                                -    
  Học phí    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
3 Thu sự nghiệp khác             1.073.386.580  
  Quỹ tăng giờ 2 buổi/ngày               471.510.000  
  Học nghề    
  Lệ phí nghề    
  Bảo hiểm y tế               407.526.580  
  Ăn bán trú, ăn trưa    
  Tài liệu, đồ dùng, đồ chơi    
  Xã hội hoá               126.750.000  
  Quỹ hội phụ huynh                 67.600.000  
  Đồng phục, trang phục    
II Số thu nộp NSNN               407.526.580  
1 Phí, lệ phí    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
3 Thu sự nghiệp khác                407.526.580  
  Bảo hiểm y tế               407.526.580  
III Số được để lại chi theo chế độ               709.872.763  
1  Phí, lệ phí                                -    
  Quỹ học phí    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
3 Thu viện trợ      
4 Hoạt động sự nghiệp khác                709.872.763  
  Học thêm               471.510.000  
  Học nghề    
  Lệ phí nghề    
  Kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu (KPCSSKBĐ)                 44.012.763  
  Ăn bán trú, ăn trưa    
  Tài liệu, đồ dùng, đồ chơi                                -    
  Xã hội hoá               126.750.000  
  Quỹ hội phụ huynh                 67.600.000  
  Đồng phục, trang phục                                -    
  PHẦN CHI               709.872.763  
I Dự toán chi ngân sách nhà nước                                -    
1   Chi thanh toán cá nhân    
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn    
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn    
4   Chi khác    
II Dự toán chi nguồn khác (Học phí)                                -    
1   Chi thanh toán cá nhân    
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn    
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn    
4   Chi khác    
III Dự toán chi nguồn khác ( Quỹ tăng giờ 2 buổi/ngày )               471.510.000  
1   Chi thanh toán cá nhân               447.934.500  
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn    
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn                 23.575.500  
4   Chi khác    
IV Dự toán chi nguồn khác (Học nghề)                                -    
1   Chi thanh toán cá nhân    
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn    
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn    
4   Chi khác    
V Dự toán chi nguồn khác (Lệ phí nghề)                                -    
1   Chi thanh toán cá nhân    
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn    
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn    
4   Chi khác    
VI Dự toán chi nguồn khác (CSSKBĐ)                 44.012.763  
1   Chi thanh toán cá nhân                   8.000.000  
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn                 25.000.000  
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn    
4   Chi khác                 11.012.763  
VII Dự toán chi nguồn khác (Đồng phục, trang phục)                                -    
1   Chi thanh toán cá nhân    
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn                                -    
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn    
4   Chi khác    
VII Dự toán chi nguồn khác (Tài liệu đồ dùng, đồ chơi)                                -    
1   Chi thanh toán cá nhân    
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn    
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn    
4   Chi khác    
VII Dự toán chi nguồn khác (Xã hội hoá)               126.750.000  
1   Chi thanh toán cá nhân    
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn                 10.000.000  
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn               116.750.000  
4   Chi khác    
VII Dự toán chi nguồn khác (Quỹ hội phụ huynh)                 67.600.000  
1   Chi thanh toán cá nhân    
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn                 67.600.000  
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn    
4   Chi khác      
Hòa Hậu, ngày 20 tháng 09 năm 2016
NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Trần Thị Thu Trang Trần Tuấn Anh
Các tin khác

Văn bản mới

VNEN Hoi dong tu quan lop 5
Một số hình ảnh nhà trường năm học 2014-2015
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018
Xem thêm...
Website Đơn vị