Bạn cần biết

Quy chế làm việc trường TH Nhân Hậu

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NHÂN HẬU                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                                    Số: 03/ QĐ-THNH                                  Hòa Hậu, ngày 25 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế làm việc của trường Tiểu học Nhân Hậu
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN HẬU

-         Căn cứ Thông tư 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

-         Căn cứ nghị định 71/1998 – NĐ – CP ngày 08/9/1998 về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

       -    Căn cứ tình hình thực tế của trường tiểu học Nhân Hậu.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều I : Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế làm việc của trường tiểu học Nhân Hậu.

Điều II: Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tiểu học Nhân Hậu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

-         Các tổ chức đoàn thể (để thực hiện);

-         Các tổ CM (để thực hiện);                                                        

-         Lưu văn phòng trường./.                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NHÂN HẬU                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                         

    Số: 01/ QC - THNH                                         Hòa Hậu, ngày 25 tháng 9 năm 2014

                                                                 

QUY CHẾ

Làm việc của cơ quan

- Căn cứ vào Luật giáo dục và Điều lệ trường Tiểu học;

- Căn cứ Nghị định 71/1998 – NĐ – CP ngày 08/9/1998 về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

- Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn về nhiệm vụ năm học của các cấp.

- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2014-2015 của nhà trường.

- Hiệu trưởng trường tiểu học Nhân Hậu ban hành quy chế làm việc của trường Tiểu học Nhân Hậu với các nội dung sau:

A/ ĐỐI VỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ

I/ Hiệu trưởng :

1/ Chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành bộ máy nhà trường, chịu trách nhiệm trước cơ quan trực tiếp là Phòng giáo dục và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.

2/ Lập dự thảo kế hoạch năm học, duyệt kế hoạch với Phòng giáo dục, chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch, đối chiếu kết quả thực hiện với chỉ tiêu, kế hoạch, tiến hành sơ kết, tổng kết.

3/ Tiếp thu chỉ đạo của Phòng giáo dục lập kế hoạch tổng thể tuần, tháng; chuẩn bị nội dung họp hội đồng nhà trường hàng tháng.

4/ Quản lý giáo viên, CNV, học sinh; phân công công tác kiểm tra,đánh giá, xếp loại việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, CNV; Tổ chức giáo dục toàn diện học sinh.

5/ Làm tốt công tác tham mưu đối ngoại với lãnh đạo các cấp nhằm tranh thủ mọi nguồn lực để hoàn thiện cơ sở vật chất và nâng cao hiệu quả giáo dục.

6/ Lãnh đạo hoạt động của các hội đồng trong nhà trường: Hội đồng sư phạm, hội đồng tư vấn, hội đồng thi đua, hội đồng kỉ luật, Hội nghị toàn thể CB,GV,CNV. Chủ trì Hội đồng trường trong việc đề ra các chủ trương, quyết sách lớn của nhà trường.

7/ Phối hợp với Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn, TPT đội, Chi hội trưởng hộicha mẹ học sinh... để chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường ( Công đoàn, ĐTN, Đội thiếu niên)

8/ Chỉ đạo và kiểm tra hoạt động tài chính, đảm bảo chính sách cho CB, GV, HS.

9/ Phụ trách chung tất cả các mặt hoạt động trong nhà trường, chuyên sâu công tác bồi dưỡng đội ngũ, chỉ đạo dạy và học để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, công tác phổ cập giáo dục tiểu học, công tác tài chính, công tác kiểm tra nội bộ trường học.

10/ Chỉ đạo và trực tiếp kiểm tra công tác bảo vệ CSVC, an ninh trật tự, an toàn cơ quan.

11/ Thực hiện báo cáo thường kỳ hàng tháng, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

12/ Thực hiện công tác tham mưu, phối hợp với hội cha mẹ học sinh hỗ trợ hoạt động của nhà trường.

13/ Theo dõi  kiểm tra việc thực  hiện định mức lao động, ý thức chấp hành, kỷ luật lao động của CB, GV, CNV trong trường.

14/ Kiểm tra thường xuyên các điều kiện đảm bảo cho dạy và học như : Vệ sinh lớp học, ánh sáng, bàn ghế, nước uống, an toàn, trật tự...

15/ Kiểm tra, chỉ đạo, duy trì nề nếp làm việc của cơ quan : Tác phong, giờ làm việc, trang thiết bị ...

16/ Chỉ đạo việc thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh, tiếp thu và giải quyết các kiến nghị của hội cha mẹ học sinh.

17/ Kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường.

II/ Phó hiệu trưởng:

1/ Thay mặt hiệu trưởng giải quyết các công việc quản lý khi hiệu trưởng đi vắng hay khi được uỷ quyền.

2/ Căn cứ kế hoạch năm học, lập kế hoạch hoạt động chuyên môn hàng tháng, hàng tuần, triển khai thực hiện khi có phê duyệt của hiệu trưởng, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chuyên môn; chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên môn.

3/ Dựa theo phân công chuyên môn lập thời khoá biểu, kế hoạch thăm lớp dự giờ, dạy thay, thực tập, thao giảng... Kiểm tra hoạt động của các lớp, của giáo viên chủ nhiệm.

4/ Kiểm tra đôn đốc việc thực  hiện các loại hồ sơ chuyên môn : Lịch, kế hoạch cá nhân, kế hoạch của tổ, GVCN, bộ phận thư viện, thiết bị, lịch báo giảng, sổ đầu bài, sổ ghi điểm, giáo án, hồ sơ cá nhân các loại...

5/ Thường xuyên kiểm tra tình hình trường lớp, các yêu cầu cần thiết để vạch kế hoạch lao động, tu bổ khuôn viên, vệ sinh môi trường. Chỉ đạo và kiểm tra công tác lao động.

6/ Làm công tác đánh giá chất lượng, kiểm tra chất lượng các kì, chọn học sinh giỏi, theo dõi và đề ra biện pháp để thúc đẩy sự tiến triển chất lượng dạy và học.

7/ Phối hợp và chỉ đạo các bộ phận trong hoạt động thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ, các phong trào thi đua.

8/ Trực tiếp chỉ đạo hoạt động thư viện thiết bị và công tác báo chí các loại.

9/ Nghiên cứu, phổ biến các chỉ thị, quy định, hướng dẫn về chuyên môn và triển khai thực hiện.

10/ Ghi chép, lưu giữ các hồ sơ về kế hoạch chuyên môn, số liệu kiểm tra đánh giá. Kiểm tra và xác nhận các loại hồ sơ chuyên môn đúng kì hạn và chịu trách nhiệm về phần việc được phận công.

11/ Thực hiện báo cáo trước hiệu trưởng hàng tuần, tháng và hàng năm theo kế hoạch; chuẩn bị báo cáo cấp trên về lĩnh vực được hiệu trưởng phân công.

12/ Kiểm tra, ký duyệt sổ theo dõi chất lượng giáo dục. Kiểm tra học bạ cuối năm và tham mưu với hiệu trưởng kí duyệt.

13/ Cập nhật sổ phổ cập, báo cáo kết quả công tác phổ cập TH.

14/ Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về chất lượng chuyên môn nhà trường; Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về nhiệm vụ năm  học.

B/ NHIỆM VỤ CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN:

1/ Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên.

2/ Phân công chuyên môn, phân công dạy thay trong tổ. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV.

3/ Hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhâncủa tổ theo kế hoạch dạy học, phận phối chương trình và các quy định của Bộ GD&ĐT.

4/ Kiểm tra việc thực  hiện quy chế chuyên môn và kỉ luật lao động của GV.

5/Thanh tra, kiểm tra đánh giá, xếp loại về chuyên môn cho GV, tham mưu xếp loại GV hàng tháng, kỳ và cả năm học.

6/ Chuẩn bị nội dung về chuyên môn của tổ, báo cáo ban chuyên môn 1lần/tháng.

7/ Báo cáo cho Hiệu trưởng tình hình công tác trong tháng và kế hoạch tháng tới.

8/ Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng và hiệu quả công tác của tổ.

9/ Cùng kiểm tra hồ sơ khi được cán bộ quản lý phân công.

C/ NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN:

1/ Đến trường đúng giờ, ra, vào lớp đúng hiệu lệnh, dạy đúng phân phối chương trình, lên lớp phải đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Giảng dạy và giáo dục học sinh theo đúng chương trình giáo dục, kế hoạch dạy, soạn bài, chuẩn bị đồ dùng, thí nghiệm, kiểm tra, đánh giá học sinh theo quy định. Vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ, kịp thời theo quy định củanhà trường, không bỏ giờ, bỏ buổi dạy, quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức. Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn của các tổ chức đoàn thể và của nhà trường đầy đủ.

2/ Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng hiệu quả giảng dạy và giáo dục ( trình độ tin học, ngoại ngữ ) Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo yêu cầu đổi mới của ngành. Ứng dụng tốt CNTT trong giảng dạy.

3/ Thực  hiện nghĩa vụ công dân các quy định của pháp luật và điều lệ nhà trường; chịu sự kiểm tra và chấp hành quyết định của Hiệu trưởng.

4/ Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh; bảo vệ các quyền lợi và lợi ích chính đáng của HS; đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp.

5/ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của nhà trường, điều lệ trường tiểu học. Nghỉ việc phải có lý do, có giấy phép trước một ngày, được sự đồng ý của Hiệu trưởng ( hoặc phó hiệu trưởng khi Hiệu trưởng đi vắng. Trừ trường hợp ốm đau đột xuất ).

6/ Kiểm tra chấm bài, trả bài, vào sổ đúng kì hạn. Tổng kết, hoàn thành các loại hồ sơ, sổ sách đúng thời gian quy định.

7/ Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn hàng tuần, chào cờ đầu tuần, họp tổ, họp cơ quan, họp chi bộ (là đảng viên), họp đoàn ( là đoàn viên), họp công đoàn phải tham gia đầy đủ, đúng giờ và phải có sổ ghi chép nội dung cuộc họp.

8/ Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo HS yếu kém theo sự phân công của nhà trường. Thực hiện nghiêm túc quy định việc dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

9/ Có kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp cụ thể, xây dựng các biện pháp thiết thực phù hợp với tình hình cụ thể mỗi lớp, chuẩn bị chu đáo nội dung họp phụ huynh định kì. Tìm hiểu nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để bổ sung biện pháp giáo dục sát đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp ... Tổng kết, đánh giá tình hình của lớp 1 lần/ tháng (Theo dõi trong sổ chủ nhiệm) và bổ sung biện pháp cho tháng tiếp theo.

10/ Cộng tác chặt chẽ với chi hội trưởng và phụ huynh học sinh, chủ động phối hợp với giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên, Đội TN và các tổ chức xã hội có liên quan để giáo dục học sinh.

-        Nhận xét,  đánh giá HS đúng quy chế.

-         GV phải tham gia tốt công tác phổ cập TH do nhà trường phân công.

D/ ĐOÀN THANH NIÊN:

1/ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ của tổ chức mình phụ trách.

2/ Lên kế hoạch hoạt động tuần, tháng, kỳ và cả năm. Kế hoạch từng đợt thi đua; sơ, tổng kết từng đợt thi đua; nộp báo cáo và họp giao ban hàng tuần, hàng tháng cùng ban giám hiệu.

3/ Chịu trách nhiệm trước Chi bộ về công tác thanh niên trường học; nề nếp nhà trường. Có kế hoạch kết nạp đoàn viên mới, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng, phối hợp với ban giám hiệu đảm bảo an ninh trường học: PCCC, PCLB, ATGT ...

4/ Phụ trách công tác Đội và phong trào thiếu nhi đồng trong toàn trường, triển khai thực hiện chương trình hoạt động theo chủ đề của từng  tháng trong năm học.

5/ Phối hợp với BGH, hội phụ huynh và các tổ chức trong trường làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho HS.

6/ Chuẩn bị các văn bản báo cáo thuộc ngành dọc ( Đoàn xã) và báo cáo cấp uỷ hàng tháng.

7/ Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh hàng năm.

E/ ĐỘI TNTP :

1/ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ của tổ chức mình phụ trách.

2/ Lên kế hoạch hoạt động tuần, tháng và năm, từng đợt thi đua; sơ kết từng đợt thi đua; nộp báo cáo và họp giao ban hàng tuần, tháng cùng cán bộ quản lý nhà trường chuẩn bị các văn bản báo cáo thuộc ngành dọc (Hội đồng đội các cấp).

3/ Chịu trách nhiệm trước cán bộ quản lý của nhà trường về công tác thiếu nhi trong trường học.

4/ Duy trì mọi hoạt động nề nếp, thể dục, múa hát tập thể và các hoạt động tập thể…..; tham mưu với nhà trường trong việc giáo dục đạo đức – tư cách HS.

5/ Cùng với ban lãnh đạo làm tốt công tác nhân đạo trong trường học, khuyến học, khuyến tài, kế hoạch nhỏ...

6/ Cùng với nhà trường thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

7/ Xây dựng tổ chức Đội đạt danh hiệu “ Liên Đội vững mạnh”

G/ CÔNG ĐOÀN:

1/ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ của tổ chức mình phụ trách.

2/ Lên kế hoạch hoạt động tuần, tháng và nănm học. Nộp báo cáo và họp giao ban hàng tuần, tháng cùng cán bộ quản lý của nhà trường.

3/ Xây dựng quy chế phối hợp với các tổ chức trong trường để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

4/ Thực hiện tốt cghức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, giáo viên. Động viên mọi người thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

5/ Xây dựng khối đoàn kết nội bộ cơ quan.

6/ Chỉ đạo ban thanh tra nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra trường học. Thanh tra việc thực hiện nội quy, quy chế chuyên môn của mọi cán bộ, giáo viên trong nhà trường. Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên...

7/ Chuẩn bị các văn bản báo cáo thuộc ngành dọc ( Công đoàn ngành) và báo cáo cho cấp uỷ việc thực hiện kế hoạch.

8/ Đánh giá, phân loại các công đoàn viên hàng kỳ và hàng năm.

K/ TỔ HÀNH CHÍNH:

I/ Kế toán:

1/ Thực hiện nghiêm túc luật tài chính. Thanh quyết toán theo chế độ nhà nước kịp thời; vào sổ kế toán hàng ngày.

2/ Thực hiện các chế độ báo cáo tài chính, bảo hiểm xã hội đúng quy định.

3/Thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý tài chính: mua sắm tài sản phải được duyệt kế hoạch của trường.

4/ Chịu trách nhiệm tham mưu với thủ trưởng đơn vị về mọi mặt hoạt động tài chính.

5/ Bảo quản, theo dõi cơ sở vật chất cho nhà trường.

6/ Soạn thảo các văn bản tài chính, hợp đồng, bảo hiểm học sinh, giáo viên.

7/ Cùng thực hiện những nhiệm vụ khác được giao.

II/ Thư viện:

Xây dựng kế hoạch thư viện, quản lý sắp xếp ngăn nắp, khoa học để tiện lợi cho việc tìm sách. Có kế hoạc bổ sung sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ (Tham mưu với ban giám hiệu thành lập tổ công tác viên thư viện); thực hiện cho mượn sách, đọc sách, báo hàng ngày và thu hồi mượn sách hàng tuần, hàng kỳ, hàng năm; quản lý tài sản thư viện; hồ sơ sổ sách mượn, trả ghi chép đầy đủ đúng quy định, sổ theo dõi sách báo ...Học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

III/ Thiết bị trường học:

1/ Phụ trách thiết bị: Có hồ sơ sổ sách ghi chép đầy đủ tài sản thiết bị; có sổ ghi chép mượn và trả, nhật kí theo dõi phòng thực  hành; vạch kế hoạch hoạt động, mua sắmm, sửa chữa trang thiết bị, đồ dùng dạy học. Kết hợp với đồng chí Phó hiệu trưởng để nâng cao chất lượng hoạt động của phòng thí nghiệm; bảo quản sắp xếp ngăn nắp tiện lợi cho việc sử dụng; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra hiện tượng mất mát.

2/ Công tác phục vụ : Hoàn thành các công tác phục vụ trong trường học.

3/ Nộp các báo cáo kịp thời.

IV/ Thủ quỹ - Văn thư:

1/ Văn thư:

- Nhận công văn đến, đánh, phát công văn đi.

- Chuyển tải các thông tin kịp thời đến các bộ phận bằng mọi hình thức, đồng thời báo cáo kịp thời với Hiệu trưởng những vấn đề không giải quyết được theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

- Lưu các công văn đến, đi vào sổ theo dõi công văn.

- Cùng với Phó hiệu trưởng hoặc Hiệu trưởng giải quyết các loại hồ sơ như: Xin cấp học bạ, xác nhận điểm, sao y các loại giấy chứng nhận do trường cấp, sao y học bạ và thu lệ phí theo chỉ đạo của Hiệu trưởng ( có sổ lưu việc thu lệ phí).

- Kiểm tra các loại hồ sơ kèm theo khi chuyển đi, chuyến đến như: bằng cấp, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình, khai sinh... Phối hợp với cán bộ quản lý giải quyết thủ tục hành chính cho các trường hợp nhập học của học sinh đã được Hiệu trưởng tiếp nhận.

- Thống kê số liệu chất lượng cuối học kỳ và cuối năm học, lập báo cáo về Phòng giáo dục.

- Nhận hồ sơ, lập hồ sơ học sinh chuyển trường đến, chuyển đi, trình Hiệu trưởng kí duyệt rồi mới phân công vào lớp, ghi chép cập nhật vào sổ đăng bộ kịp thời.

- Bảo quản hồ sơ các loại như: học bạ, sổ theo dõi chất lượng giáo dục, sổ sổ đăng bộ, sổ phổ cập và các loại hồ sơ khác...

2/ Thủ quỹ:

- Đảm bảo các hồ sơ giấy tờ, chứng từ rõ ràng, chính xác, giáo viên kí nhận ghi rõ họ tên.

- Thu giữ lập hồ sơ sổ sách các loại, các khoản thu.

- Mua sắm các loại dụng cụ sinh hoạt hàng ngày trong cơ quan.

- Đối chiếu sổ sách hàng tháng với kế toán và trình Hiệu trưởng ký duyệt.

- Báo cáo Hiệu trưởng 1 tháng/lần các khoản thu chi ngân sách và ngoài ngân sách.

V/ Bảo vệ:

1/ Đảm bảo an ninh an toàn cơ sở vật chất nhà trường 24/24, không để khách, học sinh ra vào tự do, đi lại tự do trong trường; đặc biệt khi đang trong giờ làm việc.

2/ Khách vào làm việc với Hiệu trưởng phải thông qua bảo vệ và phải biết lý do mới cho vào gặp.

3/ Chăm sóc hệ thống cây xanh, cây cảnh đảm bảo xanh tốt và mỹ quan.

4/ Phải chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại khi có sự cố xảy ra.

5/ Bảo vệ xe của cán bộ giáo viên, khách làm việc (có đăng ký). Mất phải bồi thường theo giá trị hiện tại.

6/ Phục vụ nước uống kịp thời.

7/ Cùng thực hiện những nhiệm vụ khác đựơc giao.

VI/ NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

            Cán bộ, GV, CNV, phải đi họp đúng giờ, hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ ( đây là một tiêu chí để xếp loại công chức )

I/ Quy định họp:

- Họp HĐGD :1 lần/ tháng

- Tổ chuyên môn : sinh hoạt 2 lần/tháng

- Chào cờ thứ hai hàng tuần

- Họp hội nghị liên tịch, HĐTĐ khen thưởng, kỉ luật, họp hội đồng trường: theo định kì (2 lần/ năm) và đột xuất theo quyết định của Hiệu trưởng khi có những việc cần làm ngay.

* Lưu ý: Kế hoạch công tác chủ yếu triển khai trên bảng công tác của trường, CB, GV, CNV thường xuyên xem lịch để thực hiện. Tuỳ tình hình cụ thể, Hiệu trưởng có thể điều động các cuộc họp phù hợp.

II/ Các quy định khác:

1/ Quy định tuyển sinh và HTCT:

- Ban tuyển sinh được thành lập hàng năm theo đề xuất của Hiệu trưởng và quyết định của lãnh đạo cấp trên. Hội đồng xét duyệt HTCTTH và duyệt lên lớp do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập vào cuối mỗi năm học để hoàn thành việc đánh giá học sinh trong năm học

- Việc tuyển sinh, duyệt HTCTTH và duyệt lên lớp thực hiện đúng quy định.

2/ Quyết định về việc tổ chức các hoạt động ngoại khoá – chuyên đề:  Tất cả các GV, CB, CNV phải có mặt ( trừ trường hợp đặc biệt, xin phép nghỉ được Hiệu trưởng đồng ý)

3/ Quy định chế độ thanh toán:

- Nhằm thực hiện tiết kiệm theo nghị định 68/2006/NĐ – CP ngày 18 tháng 7 năm 2006 của chính phủ về thực hành tiết kiệm; Trường quy định như sau:

+ Cán bộ, GV đi công tác phải được Hiệu trưởng cử và cấp công lệnh, hoặc công lệnh của cơ quan trực tiếp thông qua thủ trưởng đơn vị mới được thanh toán công tác phí. Trong trường hợp Hiệu trưởng đi vắng, phó hiệu trưởng mới trực tiếp phân công giáo viên, cán bộ đi công tác.

+ Cán bộ đi công tác về phải nộp chứng từ ngay trong vòng 3 ngày và được thanh toán theo chế độ quy định của nhà nước.

+ Cán bộ đi học trong chế độ được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước

+ Các loại văn phòng phẩm phục vụ dạy học đều phải được duyệt kế hoạch trước khi mua. Các chứng từ phải đảm bảo, hợp lệ, đủ thủ tục.

+ Các tài sản trong nhà trường cháy, hỏng ... phải lập biên bản báo hỏng, có tang vật để lại, mới được làm tờ trình xin mua bổ sung.

4/ Một số quy định về nhiệm vụ của giáo viên, học sinh và hành vi ứng xử của nhà giáo, học sinh khi đến trường. (Trích điều lệ trường tiểu học)

- Nhiệm vụ của học sinh TH:

1/ Kính trọng thầy cô giáo, nhân viên nhà trường; đoàn kết giúp đỡ bạn bè; phát huy tốt đẹp truyền thống của nhà trường; thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành quy tắc trật tự an toàn xã hội.

2/ Hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện theo yêu cầu của thầy cô giáo trong nhà trường.

3/ Rèn luyện thân thể, giữ về sinh cá nhân, giữ gìn và bảo vệ môi trường.

4/ Tham gia hoạt động tập thể của nhà trường, lớp, của Đội TNTP Hồ Chí Minh, Sao nhi đồng giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường; giúp đỡ gia đình, tham gia lao động công ích và xã hội.

- Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp:

*4 chức năng

1/ Là người quản lý giáo dục toàn diện học sinh một lớp.

2/ Tổ chức tập thể học sinh hoạt động tự quản nhằm phát huy tiềm năng tích cực của mỗi HS.

3/ Là cầu nối giữa tập thể HS với các tổ chức xã hội trong và ngoài nhà trường, là nơi tổ chức phối hợp các lực lượn giáo dục.

4/ Đánh giá khách quan kết quả rèn luyện của mỗi HS và phong trào chung của lớp.

* 6 nhiệm vụ                

1/ Nắm vững mục tiêu của cấp học chương trình giáo dục dạy học của trường.

2/ Tìm hiểu để nắm vững cơ cấu tổ chức của nhà trường.

3/ Tiếp nhận học sinh chủ nhiệm, nghiên cứu và phân tích mọi đặc điểm của đối tượng trong lớp và các yếu tố tác động đến các em, bao gồm đặc điểm tâm sinh lý, nhân cách, năng lực của từng em, hoàn cảnh gia đình và sự quan tâm của gia đình đối với con em.

4/ Tự hoàn thiện phẩm chất, nhân cách của người thầy giáo, cô giáo.

5/ Không ngừng học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

6/ Tổ chức liên kết toàn xã hội để xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thống nhất.

- Quy định về hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của GV và học sinh khi đến trường.

*Giáo viên:

1/ Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của GV phải mẫu mực, có tác dụng giáo dục đối với HS.

2/ Trang phục của GV phải chỉnh tề, giản dị, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của công chức nhà nước.

* Học sinh:

1/ Hành vi, ngôn ngữ ứng xử cảu học sinh phải có văn hoá, phù hợp với đạo đức lối sống của lứa tuổi tiểu học.

2/ Trang phục của HS phải sạch sẽ gọn gàng, giản dị, thích hợp với độ tuổi, thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt ở nhà trường. Khi đi học không được bôi son, đánh phấn, sơn móng tay, chân, đeo đồ trang sức.

Tuỳ điều kiện từng trường, Hiệu trưởng có thể quyết định để học sinh mặc đồng phục một buổi hoặc một số buổi trong tuần nếu được Hội đồng giáo dục nhà trường và ban chấp hành Hội cha mẹ học sinh đồng ý.

            Cấm học sinh có những hành vi sau đây:

1/ Vô lễ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự giáo viên, nhân viên trong trường.

2/ Gian lận trong học tập kiểm tra và thi.

3/ Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bạn, đánh nhau, gây rối trật tự an ninh trong nhà trường và ngoài xã hội.

4/ Lưu hành văn hoá phẩm đồi truỵ.

 

 

Nơi nhận:                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

- Các tổ chức đoàn thể (TH);

- Các tổ CM (TH);                                                                                     (đã ký)

- Lưu VT.                                                             

                                                                                 Nguyễn Thị Vĩnh

Các tin khác

Văn bản mới

VNEN Hoi dong tu quan lop 5
Một số hình ảnh nhà trường năm học 2014-2015
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018
Xem thêm...
Website Đơn vị