Bạn cần biết

Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM năm học 2015-2016

Phßng GD–§T Lý Nh©n

Tr­êng tiÓu häc Nh©n HẬU

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

          Sè  11 /KH-THNH                                 

                                                                          Hòa Hậu, ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2015

 

kÕ ho¹ch thùc hiÖn

®Èy m¹nh: “häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå chÝ minh”

n¨m häc 2015 -2016

 

 


A. nh÷ng c¨n cø ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch

           C¨n cø ChØ thÞ sè 03- CT/TW ngµy 14 th¸ng 5 n¨m 2011của Bộ Chính trị về việc tiếp tôc ®Èy m¹nh viÖc häc tËp  vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh.

 C¨n cø ChØ thÞ sè 1973/CT-TTg ngµy 7 th¸ng 11 n¨m 2011 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc tiÕp tôc ®Èy m¹nh häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh

          C¨n cø ChØ thÞ sè 2516/CT-BGD ngµy 18/5/2007vÒ viÖc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng: “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh trong ngµnh gi¸o dôc.

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-ĐU của Đảng ủy xã Hòa Hậu về việc triển khai học tập các chuyên đề về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014 và những năm tiếp theo;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, địa phương và kết quả đạt được về việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của nhà trường trong  năm học 2014-2015; Trường Tiểu học Nhân Hậu xây dựng kế hoạch thực hiện đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong năm học 2015 - 2016 với những nội dung cụ thể  như sau:

B. NỘI DUNG TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HÒ CHÍ MINH TRONG N¨m häc 2015- 2016

I. Mục đích yêu cầu:

1. Mục đích:

- Đảm bảo tính liên tục trong thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TƯ ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, thời gian từ sau Đại hội XII của Đảng đến Hội  nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị và triển khai thực hiện quyết  định mới của Trung ương

- Đưa các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào nề nếp trong sinh hoạt Chi bộ và các đoàn thể trong nhà trường gắn với việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” do ngành giáo dục phát động.

2. Yêu cầu:

- Xác định rõ việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa rất quan trọng của các tổ chức Đảng, của mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức  và của toàn dân.

- Kịp thời phát hiện và biểu dương những cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các việc làm cụ thể để nhân rộng các điển hình.

II. Nhiệm vụ:

          1. Nhiệm vụ chung:

        - Tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về mục đích, yêu cầu đã nêu trong Chỉ thị số 03-CT/TƯ ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI. Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

        - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tập trung vào chủ đề:

     “ Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân nói đi đôi với làm”

        - Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào nề nếp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI: “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

        - Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và giáo viên nhân viên trong trường về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng. Trong năm học 2015- 2016 tổ chức cho CBGVNV tiếp tục đăng ký làm theo tấm gương của Bác với nội dung: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm” .

- Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, g¾n víi cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

2. Chỉ tiêu:      

- §èi víi GV:

      + PhÊn ®Êu 100% CB,GV NV  tiÕp tôc ®Èy m¹nh viÖc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng: “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” g¾n víi cuéc vËn ®éng: “Mçi thÇy c« gi¸o lµ mét tÊm g­¬ng ®¹o ®øc, tù häc vµ s¸ng t¹o” b»ng nh÷ng viÖc lµm cô thÓ g¾n víi nhiÖm vô ®­îc giao, kh«ng vi ph¹m phÈm chÊt ®¹o ®øc, nh©n c¸ch nhµ gi¸o, kh«ng tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch. Cã lèi sèng gi¶n dÞ, lµnh m¹nh, cã quan hÖ ®óng mùc ®èi víi nh©n d©n ®Þa ph­¬ng vµ häc sinh.

      +100% gi¸o viªn thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y m«n §¹o ®øc vµ tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc HS theo quy ®Þnh chung. §¶m b¶o ®¸nh gi¸ häc sinh ®óng quy ®Þnh

          - §èi víi HS:

      + 100% c¸c líp duy tr× trËt tù kû c­¬ng nÒ nÕp trong c¸c ho¹t ®éng, kh«ng cã HS m¾c tÖ n¹n x· héi, kh«ng cã HS bÞ kû luËt.

       + PhÊn ®Êu cã 100% häc sinh đạt các yêu cầu về phẩm chất và năng lực, được công nhận thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy Thiếu niên và Nhi đồng, có từ 85% - 90% học sinh được công nhận Cháu ngoan Bác Hồ

3.  BiÖn ph¸p:

3.1. Tæ chøc cho CBGVNV trong nhµ tr­êng häc tËp c¸c v¨n b¶n sau:

- Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Chỉ thị  sè 1973/CT-TTg ngµy 7 th¸ng 11 n¨m 2011 của Thủ tướng Chính phủ về viÖc tiÕp tôc ®Èy m¹nh häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh

- ChØ thÞ sè 2516/CT-BGD ngµy 18/5/2007vÒ viÖc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng: “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh trong ngµnh gi¸o dôc.

- Nghị quyết 442- NQ/BGD- CĐN về việc tổ chức thực hiện cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong toàn ngành giáo dục.

        3.2. Tæ chøc cho c¸n bé ®¶ng viªn gi¸o viªn vµ nh©n viªn tham gia ®Çy ®ñ c¸c líp häc tËp chuyªn ®Ò vÒ tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh năm 2016 do §¶ng ñy x· tæ chøc đó là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm”. Tæ chøc cho CBGVNV th¶o luËn vÒ c¸c chuyªn ®Ò ®· häc vµ viÕt thu ho¹ch nªu lªn nh÷ng nhËn thøc cña b¶n th©n vÒ tÊm g­¬ng ®¹o ®øc cña B¸c sau khi ®­îc häc tËp vµ quan träng h¬n lµ ph¶i nªu ®­îc nh÷ng viÖc b¶n th©n cÇn lµm ®Ó häc tËp theo tÊm g­¬ng cña B¸c

3.3. Thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh vÒ ®¹o ®øc Nhµ gi¸o (QuyÕt ®Þnh sè 16/2008/Q§- BGD&§T ngµy 16/4/2008). X©y dng vµ thùc hiÖn c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc vµ lèi sèng dµnh cho c¸n bé gi¸o viªn vµ nh©n viªn trong tr­êng trong ®ã coi träng viÖc rÌn luyÖn phÈm chÊt, ®¹o ®øc, lèi sèng l­¬ng t©m nghÒ nghiÖp, t¹o c¬ héi, ®éng viªn khuyÕn khÝch gi¸o viªn c¸n bé qu¶n lý häc tËp s¸ng t¹o, ®Êu tranh kiªn quyÕt víi c¸c biÓu hiÖn vi ph¹m ph¸p luËt vµ ®¹o ®øc nhµ gi¸o. Quan tâm đến trang phục, giao tiếp, hành xử của nhà giáo phù hợp, có văn hoá.

- Thực hiện nội dung giáo dục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học. Thùc hiÖn tèt, cã chÊt l­îng viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc, kü n¨ng sèng cho häc sinh th«ng qua viÖc d¹y c¸c m«n häc, ho¹t ®éng gi¸o dôc, x©y dùng quy t¾c øng xö v¨n ho¸ trong nhµ tr­êng. X©y dùng nÒ nÕp cho HS dùa trªn c¬ së §iÒu lÖ cña tr­êng TiÓu häc vµ néi quy cña nhµ tr­êng.

3.4. Tæ chøc cho c¸n bé ®¶ng viªn gi¸o viªn vµ nh©n viªn ®¨ng ký viÖc häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh g¾n víi nhiÖm vô ®­îc giao th«ng qua c¸c viÖc lµm cô thÓ.

3.5. §Ò cao ý thøc tù gi¸c tu d­ìng rÌn luyÖn cña mçi ng­êi ®ång thêi cÇn  quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm tù gi¸c ®i ®Çu, g­¬ng mÉu cña CBĐV, cña c¸c tæ tr­ëng, khèi tr­ëng.

3.6. Thùc hiÖn tèt viÖc gi¸o dôc tÝch hîp c¸c néi dung häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh trong néi dung c¸c m«n häc mét c¸ch phï hîp tr¸nh h×nh thøc. Thùc hiÖn tèt viÖc gi¸o dôc häc sinh theo 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn vµ Nhi §ång

3.7.  L·nh ®¹o, chØ ®¹o đång bé c¸c tæ chøc chÝnh trÞ nh­ Chi bé, chi ®oµn, c¸c ®oµn thÓ trong nhµ tr­êng nh­ C«ng ®oµn, tæ chuyªn m«n cïng triÓn khai thùc hiÖn tèt viÖc häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh g¾n víi cuéc vËn ®éng: “Mçi thÇy c« gi¸o lµ mét tÊm g­¬ng ®¹o ®øc tù häc vµ s¸ng t¹o”.

3.8. Th­êng xuyªn kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao vµ nh÷ng viÖc ®· ®¨ng ký lµm theo ®Ó gióp ® kÞp thêi khi mçi c¸ nh©n cã khã kh¨n vµ rót kinh nghiÖm kÞp thêi th«ng qua c¸c buæi häp giao ban, häp héi ®ång vµ sinh ho¹t c«ng ®oµn. Lµm tèt c«ng t¸c s¬ kÕt, tæng kÕt, kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ biÓu d­¬ng c¸c ®iÓn hình tiªn tiÕn trong häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh. Phª b×nh, uèn n¾n c¸c nhËn thøc cßn lÖch l¹c. Nghiªm kh¾c ®Êu tranh chèng c¸c biÓu hiÖn suy tho¸i vÒ ®¹o ®øc.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

        1. Ban chi ñy Chi bé mµ trùc tiÕp lµ BÝ th­ chi bé trùc tiÕp thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸o dôc t­ t­ëng chÝnh trÞ cho c¸n bé ®¶ng viªn vµ gi¸o viªn, tæ chøc cho c¸c c¸ nhËn häc tËp c¸c chuyªn ®Ò,  th¶o luËn vµ viÕt thu ho¹ch. Trong năm học 2015- 2016 tổ chức cho CBGVNV tiếp tục đăng ký làm theo tấm gương của Bác với nội dung: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm” .

2. Chñ tÞch c«ng ®oµn, Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn, BÝ th­ chi ®oµn, Ban chÊp hµnh chi ®oµn, c¸c tæ tr­ëng chuyªn m«n cã tr¸ch nhiÖm  triÓn khai viÖc häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc cña B¸c trong tËp thÓ cña m×nh theo kÕ ho¹ch cña chi bé.

   Trªn ®©y lµ kÕ ho¹ch tiÕp tôc ®Èy m¹nh: “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” cña tr­êng tiÓu häc Nh©n Hậu ®Ò nghÞ c¸c ®oµn thÓ trong nhµ tr­êng, c¸c tæ chuyªn m«n nghiªm tóc thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× v­íng m¾c ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Chi bé ®Ó cïng th¸o gì, gi¶i quyÕt.

                                                                                       

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-       Chi bộ(để báo cáo);

-       Các đoàn thể(để thực hiện);

-       Lưu VT.

 

               

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

                  Mèc thêi gian vµ nh÷ng c«ng viÖc chÝnh:

- Th¸ng 9: Häc tËp c¸c v¨n b¶n vÒ viÖc h­íng dÉn tiÕp tôc ®Èy m¹nh häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh. Tổ chức cho CBGVNV đăng ký học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với đăng ký thi đua đầu năm học.

- Th¸ng 10: Tæ chøc tèt lÔ ®ãn th­ B¸c g¾n víi ph¸t ®éng Héi gi¶ng héi häc, phong trào làm đồ dùng dạy học, phong trào giữ vở sạch, viết chữ đẹp. Шng ký viÖc häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh víi viÖc ®¨ng ký thi ®ua trong n¨m häc.

- Th¸ng 11+ 12: G¾n viÖc Tæ chøc kû niÖm c¸c ngµy lÔ: Kû niÖm ngµy Nhµ Gi¸o ViÖt Nam, ngµy thµnh lËp qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam víi viÖc s¬ kÕt c¸c phong trµo thi ®ua gi÷a häc kú 1.

- Th¸ng 1+2: Chi bé tæ chøc cho CBGVNV đăng ký học tập và làm theo tấm gương của Bác về nội dung: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đii đôi với làm”. Tæ chøc s¬ kÕt häc kú 1 vÒ viÖc tiÕp tôc ®Èy m¹nh viÖc häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh víi viÖc thùc hiÖn c¸c cuéc vËn ®éng vµ phong trµo thi ®ua. 

- Th¸ng 3+4+5: Th­êng xuyªn theo dâi gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn nh÷ng néi dung ®· ®¨ng ký ®Ó gióp ®ì uèn n¾n kÞp thêi. Tæ chøc bình chọn các cá nhân tiêu biểu gắn với bình xét thi đua cuối năm học. Tổ chức tæng kÕt việc thực hiện cuộc vận động g¾n víi tæng kÕt n¨m häc.

 

Các tin khác

Văn bản mới

VNEN Hoi dong tu quan lop 5
Một số hình ảnh nhà trường năm học 2014-2015
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018
Xem thêm...
Website Đơn vị