Bạn cần biết

Kế hoạch mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo năm 2015-2016

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN HẬU

               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         Số ...../KH-THNH                                   Hòa Hậu, ngày 30 tháng 9  năm 2015                                                

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG

“Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

Năm học 2015 – 2016

 

I/ NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

 Căn cứ  nghị quyết số 442/NQ-CĐN ngày 1 tháng 11 năm 2007 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;

Căn cứ  vào công văn số 374/2008/CĐN ngày 08/9/2008 hướng dẫn công đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;

Căn cứ Công văn số 223/PGDĐT-GDTH ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp Tiểu học;

          Căn cứ kết quả thực hiện cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” năm học 2014-2015 và tình hình thực tế của nhà trường,  trường tiểu học Nhân Hậu xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”  năm học 2015 - 2016 cụ thể như sau:

II/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

1. Lớp học- Số học sinh

 Năm học 2015 - 2016 nhà trư­ờng có 26 lớp với 824 học sinh:

2. Về đội ngũ giáo viên

- Tổng số CB, GV,  CNV: 44.  Nữ: 40

- Trong biên chế: 28, hợp đồng 68: 2, hợp đồng ngắn hạn: 14,

 - Số cán bộ làm công tác quản lý: 3 đồng chí.

 - Số giáo viên trực tiếp giảng dạy: 38  trong đó 7 giáo viên bộ môn.

 - Số đảng viên trong chi bộ là: 11 đồng chí.

 - Số đoàn viên: 19

 - Số công đoàn viên: 44

3. Về cơ sở vật chất

      - Số phòng học: 25 phòng cao tầng, phòng chức năng: 6.

      - Thư viện đạt thư viện chuẩn năm 2008.

    - 100% phòng học có bảng chống lóa, bàn ghế GV, HS đảm bảo. Đồ dùng đảm bảo mỗi lớp 1 bộ. Có các trang thiết bị văn phòng như: máy vi tính, tăng âm loa đài, máy chiếu,

     - Khuôn viên, quang cảnh trường đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

4. Những thuận lợi, khó khăn

a. Thuận lợi:

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và lãnh đạo Phòng giáo dục trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Tập thể sư phạm nhà trường luôn đoàn kết thống nhất cao trong mọi công việc. Đa số CBGVNV có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, có ý thức tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác.

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn trong đó trên chuẩn đạt 95,5%.

- Các lực lượng giáo dục ở địa phương, các bậc cha mẹ học sinh luôn phối hợp chặt chẽ với nhà trường để nâng cao hiệu quả giáo dục.

- Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I,  nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tập thể Lao động Tiên tiến” được Sở giáo dục tặng giấy khen.

b. Khó khăn

- Đội ngũ giáo viên của nhà trường còn nhiều giáo viên hợp đồng luôn thay đổi do công tác luân chuyển do vậy công tác bồi dưỡng đội ngũ còn gặp nhiều khó khăn.

- Cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều thiếu thốn, các phòng học và phòng chức năng chưa có đủ để phục vụ cho hoạt động dạy và học trong nhà trường.

- Một số giáo viên cao tuổi, sức khỏe yếu, khả năng tự học tự bồi dưỡng, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế

 

III/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Làm cho đội ngũ cán bộ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, người lao động trong nhà trường nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, ý nghĩa “Tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Mỗi thầy, cô giáo luôn luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo trong các hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong đơn vị nhà trường và giáo dục phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn xã, huyện trong xu thế hội nhập kinh tế Quốc tế.

- Phối hợp việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong nhà trường để cụ thể hoá, sáng tạo phong trào thi đua “Hai tốt”.

2. Yêu cầu

- Công đoàn phối hợp với các đoàn thể trong đơn vị nhà trường tổ chức triển khai cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” thành phong trào sâu rộng, thiết thực hiệu quả. Mỗi thầy, cô giáo phải tự xem xét cá nhân mình để thấy được những điểm mạnh để phát huy, những hạn chế tồn tại cần khắc phục xây dựng kế hoạch cho mình phấn đấu tự hoàn thiện.

- Gắn cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” với các phong trào thi đua của ngành, của trường: “Giỏi việc trường, đảm viêc nhà”,  xây dựng: “Gia đình văn hoá”, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại đơn vị

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện có hiệu  quả.

IV/ NỘI DUNG CỤ THẾ

1. Về tấm gương đạo đức nhà giáo

- Thể hiện tình yêu quê hương, đất nước... và nhận thức đúng đắn về chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Mối quan hệ thầy giáo, cô giáo với các bậc phụ huynh với nhân dân và với học sinh...

- Thầy giáo, cô giáo phải thể hiện tình yêu thương đối với học sinh, thể hiện tấm lòng yêu mến trẻ, tình thương bao dung cao cả, trách nhiệm cao cả của nhà giáo trong các hoạt động chăm sóc trẻ...

- Xây dựng mối quan hệ vững chắc đối với đồng chí, đồng nghiệp: Đoàn kết, than ái giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, trong cuộc sống để cùng nhau tiến bộ...

     - Đối với công việc được giao: Cần tận tuỵ trung thực, yêu nghề mến trẻ, chủ động sáng tạo trong công việc làm việc khoa học đạt hiệu quả cao (Trong công tác chủ nhiệm, giảng dạy, vận hành các loại hồ sơ sổ sách...)

- Đối với bản thân: Nêu cao tinh thần “Tự phê bình và phê bình” trong cuộc sống và quan hệ công tác, có uy tín, có danh dự đối với tập thể nhà trường, học sinh và nhân dân...Luôn giữ gìn danh dự và đạo đức Nhà giáo

 

2. Về tự học của nhà giáo

- Thường xuyên học tập và không ngừng học tập tu dưỡng, rèn luyện để  nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học...Để đáp ứng chương trình, nội dung phương pháp dạy học mới.

- Khắc phục khó khăn có kế hoạch tự học, tự rèn luyện có ý chí phấn đấu vươn lên về mọi mặt...

- Về tự học của cán bộ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, vừa là quá trình tự hoàn thiện mình vừa là nêu gương cho người học...

3. Về tính sáng tạo của nhà giáo

- Giáo viên luôn luôn có ý thức tìm tòi, cải tiến phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh.

- Tích cực nghiên cứu và làm đồ dùng dạy học, sử dụng thiết bị được áp dụng vào nội dung cụ thể từng bài dạy để học sinh tiếp thu kiến thức có hiệu quả.

- Sáng tạo trong việc tuyên truyền và thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục tại lớp, nhóm và đơn vị nhà trường.

- Đổi mới công tác quản lý giáo dục bao gồm quản lý đội ngũ, quản lý chuyên môn, quản lý tài chính, tài sản. Tăng cường mối quan hệ nhà trường - gia đình và xã hội tạo môi trường giáo dục lành mạnh.

V/ CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

        1. Chỉ tiêu phấn đấu

     - Tập thể trường xếp loại Tốt đạt 35/40 điểm ở 4 nội dung.

     - Cá nhân đạt 100% loại khá trở lên trong đó loại tốt chiếm 70% trở lên.

          2. Biện pháp thực hiện

- Tổ chức cho 100% CBGVNV học tập Nghị quyết số 442/NQ-CĐN và công văn số 374/2008/CĐN ngày 08/9/2008 hướng dẫn công đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” để nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân về trách nhiệm của mình trong việc thực hiện tốt cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo;

- Tổ chức tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động: Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Thực hiện tốt Quyết định 16/2008 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành về đạo đức Nhà giáo để mỗi thầy cô giáo thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo

- Tạo điều kiện để CBGVNV tham gia học tập các lớp tại chức, các lớp tập huấn chuyên môn để nâng cao trình độ đào tạo và trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành.

- Tỏ chức tốt sinh hoạt chuyên môn cấp trường và cụm trường để giáo viên được học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp.

- Hằng năm có kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất: mua sắm bổ sung đầu sách cho thư viện, mua máy tính kết nối mạng… Động viên CBGVNV tăng cường đọc sách báo, khai thác và sử dụng có hiệu quả mạng INTERNET để nâng cao vốn hiểu biết phục vụ tốt cho công tác giảng dạy.

- Động viên CBGVNV tham gia diễn đàn Trường học kết nối của Bộ giáo dục và đào tạo để học tập kinh nghiệm của CBGV ở các đơn vị khác trên phạm vi toàn quốc.

- Tạo mọi điều kiện để động viên cán bộ và giáo viên đẩy mạnh ứng dụng công nghê thông tin vào giảng dạy và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục. Tham gia các cuộc thi Sáng tạo trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin để chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp.

- Tổ chức cho cán bộ đoàn viên và lao động đăng ký thực hiện ngay từ đầu năm học, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của mỗi cá nhân để có biện pháp giúp đỡ uốn nắn kịp thời .

- Gắn công tác thi đua của các tổ, khối chuyên môn với cá nhân và tập thể giáo viên, cán bộ quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các tổ, khối chuyên môn trong trường tiến hành kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các nội dung cuộc vận động vào cuối kì I và cuối năm học. Yêu cầu các tổ thực hiện nghiêm túc việc tự đánh giá trong tổ để ghi nhận những các nhân có thành tích trong học tập và rèn luyện đồng thời mạnh dạn góp ý phê bình những cá nhân chưa nghiêm túc thực hiện, tư vấn thúc đẩy giúp họ tiếp tục phấn đấu rèn luyện để đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành.

- Ban thi đua xây dựng quy chế đánh giá, cho điểm từng nội dung cụ thể, thông qua trước hội đồng để lấy ý kiến và thông qua.

- Ban chấp hành công đoàn chủ động và phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch, thường xuyên đôn đốc nhắc nhở mọi thành viên cúng thực hiện tốt.

- Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn tổ chức kiểm điểm và đánh giá xếp loại vào cuối năm học.

VI/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Công Đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức thực hiện “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; sơ kết thi đua vào cuối học kỳ I, tổng kết năm học.

- Hiệu trưởng nhà trường, Công đoàn tổ chức cho giáo viên thảo luận đề ra biện pháp thực hiện có hiệu quả tại đơn vị trường. Tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức: Thông qua các buổi họp hội đồng, sinh hoạt đoàn thể, nhắc nhở cán bộ giáo viên, nhân viên tích cực hưởng ứng.

- Sơ kết, tổng kết năm học: Mỗi giáo viên và cán bộ quản lý phải tự kiểm điểm và liên hệ bản thân, nêu cao tính tự phê bình và phê bình về các nội dung: đạo đức, tự học, và sáng tạo trước tổ chuyên môn và hội đồng nhà trường để tập thể cán bộ giáo viên tham gia góp ý...

- Tuyên dương, khen thưởng các nhà giáo tiêu biểu về đạo đức, tích cực tự học tự bồi dưỡng, sáng tạo trong công tác quản lí và giảng dạy đạt hiệu quả cao.

 

    TM. BAN CHẤP HÀNH                                              HIỆU TRƯỞNG

                       CHỦ TỊCH

 

 

                  Trần Thị Hoàn                                                Nguyễn Thị Vĩnh

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

                              MỐC THỜI GIAN VÀ CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH

Tháng 9/2015

- Xây dựng  kế hoạch thực hiện cuộc vận động.

- Học tập và quán triệt các chỉ thị văn bản của ngành về việc thực hiện nhiệm vụ năm học gắn với cuộc vận động.

- Tổ chức đăng ký thực hiện cuộc vận động, đăng kí nội dung đổi mới phương pháp quản lý và dạy học.

- Đăng kí thi đua.

Tháng 10/2015

- Đôn đốc vận dụng mô hình dạy học VNEN, phương pháp Bàn tay nặn bột, dạy Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch.

- Tổ chức hội thảo công nghệ Tiếng Việt lớp Một, phương pháp Bàn tay nặn bột, dạy Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch.

- Dự hội thảo sơ kết mô hình dạy học VNEN do Phòng GD-ĐT tổ chức.

- Phát động phong trào thi đua Hai tốt, viết SKKN, giữ vở sạch viết chữ đẹp.

Tháng 11/2015

- Tiếp tục triển khai và thực hiện các nội dung cuộc vận động.

- Phát động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nội dung thi đua tập trung vào các vấn đề về phẩm chất đạo đức nhà giáo; đổi mới phương pháp dạy học; tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong công tác và phương pháp giáo dục học sinh.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, giảng dạy trên tinh thần sáng tạo đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục và giảng dạy.

Tháng 12/2015

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Hội quốc phòng toàn dân và ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

- Kết hợp giáo dục truyền thống cho học sinh.

Tháng 1/2016

- Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động trong tổ chuyên môn.

- Kiểm tra chất lượng học kỳ I, đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư 30.

- Ký cam kết với nhà trường về việc Không sử dụng, tàng trữ, buôn bán pháo trong dịp Tết đối với giáo viên và học sinh.

- Tổ chức cho CB, GV, CNV và học sinh trong toàn tr­ường nghỉ Tết an toàn, ăn Tết vui vẻ, tiết kiệm theo đúng thời gian quy định của ngành.

- Sơ kết việc thực hiện cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ học kỳ I.

Tháng 2/2016

- Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động của cán bộ, giáo viên thông qua công tác kiểm tra chuyên môn, dự giờ thăm lớp.

- Phát động đợt thi đua chào mừng ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tháng 3/2016

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

- Bình xét,  khen thưởng nữ giáo viên đạt danh hiệu “Giỏi việc trường-Đảm việc nhà”.

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động, phân công nhiệm vụ các thành viên.

- Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện của CB, GV, NV.     

Tháng 4/2016

- Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động.

- Tổ chức đợt thi đua chào mừng ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

- Ôn tập kiểm tra cuối năm, quan tâm phụ đạo học sinh yếu.

- Chuẩn bị cho học sinh lớp 3, 4, 5 tham gia thi Olimpic môn Toán, Tiếng Vietj, Tiếng Anh đạt kết quả cao.

- Hoàn thiện hồ sơ các cuộc vận động.

Tháng 5/2016

- Phát động đợt thi đua chào mừng Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/05/1890 - 19/05/2016.

- Đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động trong năm học, rút ra bài học kinh nghiệm trong quản lý, chỉ đạo cuộc vận động và đề ra phương hướng triển khai thực hiện trong các năm học tiếp theo.

- Tiến hành bình xét thi đua, giới thiệu các tập thể và cá nhân điển hình .

- Sơ kết cuộc vận động, nộp báo cáo về Phòng Giáo dục và Công đoàn Giáo dục huyện Lý Nhân.

Các tin khác

Văn bản mới

VNEN Hoi dong tu quan lop 5
Một số hình ảnh nhà trường năm học 2014-2015
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018
Xem thêm...
Website Đơn vị