Bạn cần biết

Hồ sơ CB,GV năm học 2015-2016
HỒ SƠ CÁN BỘ NHÂN VIÊN
Lưu ý: Số dòng trong sheet không được quá 500
STT Họ và tên Số hiệu công chức Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Số CMND Nơi cấp Ngày cấp Quốc tịch Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay Ngày về cơ quan hiện nay Ngày hợp đồng Công việc hiện nay Cấp học HS phụ cấp chức vụ
1 Nguyễn Thị Vĩnh 15a.204 Nữ 18/05/1967 Lý Nhân- Hà Nam 168417883 CA Hà Nam 26/06/2009 Việt Nam Tiến Thắng- Lý Nhân _ Hà Nam Tiến Thắng- Lý Nhân _ Hà Nam 01/08/2014 01/ 09/1988 Hiệu trưởng Cấp 1 0.4
2 Trần Thị Hoàn 15a.204 Nữ 18/10/1973 Lý Nhân- Hà Nam 168045616 CA Hà Nam 24/12/1998 Việt Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam 01/09/1993 01/ 09/1993 Phó hiệu trưởng Cấp 1 0.3
3 Trần Tuấn Anh 15a.203 Nam 19/05/1974 Lý Nhân- Hà Nam 1622066604 CA Hà Nam 23/04/2012 Việt Nam Hòa Hậu- Lý Nhân- Hà Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam 01/08/2014 01/ 09/1995 Phó hiệu trưởng Cấp 1 0.3
4 Trần Thị Huyền 15a.204 Nữ 23/09/1976 Lý Nhân- Hà Nam 168182745 CA Hà Nam 03/06/2003 Việt Nam Hòa Hậu- Lý Nhân- Hà nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam 01/09/2004 01 /09/1996 Giáo viên Cấp 1 0.2
5 Đào Phương Dung 15a.204 Nữ 27/06/1974 Lý Nhân- Hà Nam 168029985 CA Hà Nam 14/04/2005 Việt Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam 01/09/1993 01/09/1993 Giáo viên Cấp 1 0.2
6 Hà Thị 15a.204 Nữ 22/06/1971 Nam Định 168045865 CA Hà Nam 17/12/1998 Việt Nam PT Nam Định- Nam Định TP Nam Định- Nam Định 01/09/1994 01/09/1993 Giáo viên Cấp 1 0.2
7 Trần Thị Kiều 15a.204 Nữ 23/10/1961 Lý Nhân- Hà Nam 160983422 CA Hà Nam 01/09/2011 Việt Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam 01/08/2008 01/09/1982 Giáo viên Cấp 1 0.15
8 Vũ Thị Tám 15a.204 Nữ 03/06/1971 Lý Nhân- Hà Nam 161963184 CA Hà Nam 16/07/2013 Việt Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam 01/09/1992 01/ 09/1990 Giáo viên Cấp 1 0.15
9 Trần Thị Mai 15a.204 Nữ 29/09/1978 Lý Nhân- Hà Nam 162206572 CA Hà Nam 18/04/1996 Việt Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam 01/09/2004 01/09/2001 Giáo viên Cấp 1 0.15
10 Trần Tiến Dũng 15a.203 Nam 26/03/1969 Lý Nhân- Hà Nam 161782820 CA Hà Nam 20/12/1998 Việt Nam TP Nam Định- Nam Định TP Nam Định- Nam Định 01/09/2005 01/ 09/1989 Giáo viên Cấp 1 0
11 Trần Thị Phượng 15a.204 Nữ 25/06/1971 Lý Nhân- Hà Nam 168125053 CA Hà Nam 23/05/2001 Việt Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam 01/09/1990 01/09/1990 Giáo viên Cấp 1 0
12 Trần Thị Nguyệt 15a.204 Nữ 26/11/1967 Lý Nhân- Hà Nam 168182045 CA Hà Nam 10/09/2012 Việt Nam Tiến Thắng- Lý Nhân- Hà Nam Tiến Thắng- Lý Nhân- Hà Nam 01/09/1991 01/ 09/1990 Giáo viên Cấp 1 0
13 Trần Thị Loan 15a.204 Nữ 17/08/1968 Lý Nhân- Hà Nam 168532071 CA Hà Nam 28/06/2011 Việt Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam 01/12/1987 01/12/1987 Giáo viên Cấp 1 0
14 Trần Thị Nương 15a.204 Nữ 11/10/1966 Lý Nhân- Hà Nam 168045650 CA Hà Nam 23/12/1998 Việt Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam 01/09/1988 01/12/1987 Giáo viên Cấp 1 0
15 Trần Thị Mai 15a.204 Nữ 16/06/1962 Lý Nhân- Hà Nam 168045861 CA Hà Nam 18/12/1998 Việt Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam 01/09/1991 01/12/1978 Giáo viên Cấp 1 0
16 Trần Thị Hương Lan 15a.204 Nữ 25/05/1974 Lý Nhân- Hà Nam 168030042 CA Hà Nam 28/02/1998 Việt Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam 01/09/2007 01/ 09/1993 Giáo viên Cấp 1 0
17 Trần Thị Hiền 15a.204 Nữ 21/08/1977 Lý Nhân- Hà Nam 162066789 CA Nam Hà 06/04/1994 Việt Nam TP Nam Định- Nam Định TP Nam Định- Nam Định 01/02/1998 01/02/1998 Giáo viên Cấp 1 0
18 Trần Thị Vân 15a.204 Nữ 22/02/1974 Lý Nhân- Hà Nam 168203974 CA Hà Nam 30/03/2004 Việt Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam 01/09/2009 01/09/1995 Giáo viên Cấp 1 0
19 Trần Thị Phượng 15a.204 Nữ 06/06/1979 Lý Nhân- Hà Nam 168005400 CA Hà Nam 04/05/1997 Việt Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam 01/09/2004 01/ 09/2002 Giáo viên Cấp 1 0
20 Trần Thị Dung 15a.203 Nữ 13/10/1977 Lý Nhân- Hà Nam 162066778 CA Nam Hà 05/04/1994 Việt Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam 01/11/2011 01/09/2004 Giáo viên Cấp 1 0
21 Lâm Thị Quý Quỳnh 15.114 Nữ 23/08/1983 Phủ Lý- Hà Nam 168128394 CA Hà Nam 05/03/2002 Việt Nam TP Nam Định- Nam Định TP Nam Định- Nam Định 01/09/2006 01/09/2006 Giáo viên Cấp 1 0
22 Trần Văn 15a.203 Nam 19/02/1988 Lý Nhân- Hà Nam 168218101 CA Hà Nam 06/12/2010 Việt Nam Phú Phúc- Mỹ Lộc- Nam Định Phú Phúc- Mỹ Lộc- Nam Định 01/09/2011 01/ 09/2011 Giáo viên Cấp 1 0
23 Cao Thị Mai Hoa 15a.203 Nữ 12/05/1986 Lý Nhân- Hà Nam 168134553 CA Hà Nam 19/10/2001 Việt Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam 01/09/2011 01/09/2009 Giáo viên Cấp 1 0
24 Trần Thị Dung 15a.203 Nữ 23/07/1988 Lý Nhân- Hà Nam 168264450 CA Hà Nam 15/07/2005 Việt Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam 01/09/2012 01/ 08/2010 Giáo viên Cấp 1 0
25 Trần Thị Liên 15a.204 Nữ 06/11/1988 Lý Nhân- Hà Nam 168203284 CA Hà Nam 29/04/2004 Việt Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam 01/09/2009 01/ 09/2009 Giáo viên Cấp 1 0
26 Trần Thị Lan 15a.204 Nữ 16/10/1986 Lý Nhân- Hà Nam 168179336 CA Hà Nam 16/04/2010 Việt Nam Nhân Thịnh- Lý Nhân- Hà Nam Nhân Thịnh- Lý Nhân- Hà Nam 01/09/2011 01/ 01/2010 Giáo viên Cấp 1 0
27 Trần Thị Ánh 15a.204 Nữ 06/10/1988 Lý Nhân- Hà Nam 168196184 CA Hà Nam 09/06/2005 Việt Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam 01/09/2011 01/ 01/2010 Giáo viên Cấp 1 0
28 Trần Lan Hương 15a.204 Nữ 07/11/1989 Lý Nhân- Hà Nam 168311319 CA Hà Nam 24/01/2006 Việt Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam 01/09/2011 01/ 09/2011 Giáo viên Cấp 1 0
29 Trần Thị Thu Trang 01.007 Nữ 17/10/1982 Lý Nhân- Hà Nam 168053054 CA Hà Nam 08/03/2000 Việt Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam 01/05/2004 01/ 05/2004 Nhân viên kế toán Cấp 1+2+3 0
30 Trần Thị Thu Quyên 01.008 Nữ 05/09/1989 Lý Nhân- Hà Nam 168311330 CA Hà Nam 24/01/2007 Việt Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam 01/01/2010 01/01/2010 Nhân viên thư viện Cấp 2+3 0
31 Trần Thị Như Quỳnh   Nữ 17/08/1989 Lý Nhân- Hà Nam 168311346 CA Hà Nam 24/01/2007 Việt Nam Tiến Thắng- Lý Nhân- Hà Nam Tiến Thắng- Lý Nhân- Hà Nam 01/09/2013 01/ 09/2013 Giáo viên Cấp 1 0
32 Trần Thị Ngọc Thúy   Nữ 07/06/1989 Lý Nhân- Hà Nam 168311280 CA Hà Nam 24/01/2007 Việt Nam Nhân Mỹ- Lý Nhân- Hà Nam TP Nam Định- Nam Định 01/09/2013 01/ 09/2013 Giáo viên Cấp 1 0
33 Trần Ngọc Lan   Nữ 28/04/1991 Lý Nhân- Hà Nam 168382991 CA Hà Nam 24/09/2008 Việt Nam Tiến Thắng- Lý Nhân- Hà Nam Tiến Thắng- Lý Nhân- Hà Nam 01/09/2013 01/ 09/2013 Giáo viên Cấp 1 0
34 Lê Thị Điểm   Nữ 10/09/1989 Lý Nhân- Hà Nam 168311328 CA Hà Nam 24/01/2007 Việt Nam Nhân Nghĩa - Lý Nhân- Hà Nam Nhân Nghĩa - Lý Nhân- Hà Nam 01/09/2012 01/ 09/2012 Giáo viên Cấp 1 0
35 Trần Thị Hiếu   Nữ 21/04/1992 Lý Nhân- Hà Nam 168390349 CA Hà Nam 02/10/2008 Việt Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam 01/09/2014 01/ 09/2014 Giáo viên Cấp 1 0
36 Nguyễn Thị Ngân   Nữ 10/10/1991 Lý Nhân- Hà Nam 168382967 CA Hà Nam 24/09/2008 Việt Nam Phú Phúc- Mỹ Lộc- Nam Định Phú Phúc- Mỹ Lộc- Nam Định  01/09/2014 01/ 09/2014 Giáo viên Cấp 1 0
37 Trần Thị Hiền   Nữ 27/07/1991 Lý Nhân- Hà Nam 168342413 CA Hà Nam 09/09/2007 Việt Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam 01/09/2013 01/ 09/2013 Giáo viên Cấp 1 0
38 Trần Văn Thắng   Nam 11/11/1988 Lý Nhân- Hà Nam 168264344 CA Hà Nam 15/08/2011 Việt Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam 01/09/2014 01/ 09/2014 Giáo viên Cấp 1 0
39 Trần Hải Vân   Nữ 04/12/1976 Lý Nhân- Hà Nam 162033344 CA Nam Định 12/08/2009 Việt Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam 01/11/2011 01/09/2002 Giáo viên Cấp 1 0
40 Trần Thị Kim Oanh   Nữ 18/11/1978 Lý Nhân- Hà Nam 162121379 CA Hà Nam 25/10/2011 Việt Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam 01/09/2009 01/09/2002 Giáo viên Cấp 1 0
41 Đinh Thị Thảo   Nữ 23/05/1987 Thái Bình 151469936 CA Thái Bình 10/03/2005 Việt Nam Tiến Thắng- Lý Nhân- Hà Nam Tiến Thắng- Lý Nhân- Hà Nam 01/09/2014 01/09/2014 Giáo viên Cấp 1 0
42 Đoàn Thị Ngàn   Nữ 21/05/1992 Lý Nhân- Hà Nam 168382909 CA Hà Nam 24/09/2008 Việt Nam Nhân Nghĩa- Lý Nhân - hà Nam Nhân Nghĩa- Lý Nhân - hà Nam 01/09/2014 01/ 09/2014 Giáo viên Cấp 1 0
43 Trần Thị Mai   Nữ 05/10/1992 Lý Nhân- Hà Nam 168382016 CA Hà Nam 20/08/2008 Việt Nam Nhân Thịnh- Lý Nhân - Hà Nam Nhân Thịnh- Lý Nhân - Hà Nam 01/09/2014 01/09/2014 Giáo viên Cấp 1 0
44 Trần Thị Nam   Nữ 01/01/1987 Lý Nhân- Hà Nam 168203169 CA Hà Nam 14/04/2004 Việt Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam Hòa Hậu- Lý Nhân - Hà Nam 01/10/2013 01/ 10/2013 Văn thư Cấp 1 0
                                   
Các tin khác

Văn bản mới

VNEN Hoi dong tu quan lop 5
Một số hình ảnh nhà trường năm học 2014-2015
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018
Xem thêm...
Website Đơn vị