Bạn cần biết

Quy tắc úng sử văn hóa trường TH NHân Hậu

PHÒNG GD &ĐT LÝ NHÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NHÂN HẬU                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         

            Số: 01/QĐ-THNH                                            Hòa Hậu, ngày 1 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ giáo viên và nhân viên

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN HẬU

              Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học;

                Căn cứ Quy định về đạo đức nhà giáo, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương, ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

          Theo đề nghị của Tổ trưởng tổ Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường  Tiểu học Nhân Hậu.

Điều 2. Giao cho tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, học tập, hướng dẫn thực hiện Quy tắc ứng xử tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

Điều 3. Các ông (bà) tổ trưởng các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trường Tiểu học Nhân Hậu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 - Như điều 3 (thực hiện);                                                                                             (đã ký)

 - Lưu VT.                                                                                                          Nguyễn Thị Vĩnh

                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                  

 

QUI TẮC ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/QĐ -THNH  ngày 1 tháng 9 năm 2014

 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Nhân Hậu)

CHƯƠNG 1

QUI  ĐỊNH  CHUNG

          Điều 1. Qui tắc này qui định các chuẩn mực ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại trường Tiểu học Nhân Hậu

Điều 2. Mục đích qui định qui tắc ứng xử khi thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Nhân Hậu nhằm :

Qui định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, giáo viên, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm nhằm đảm bảo tính nghiêm túc và tăng cường tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ của mọi cá nhân trong trường.

Thực hiện công khai các hoạt động khi thi hành nhiệm vụ, khi học tập, nghiên cứu và quan hệ xã hội của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên khi thực hiện các qui định của pháp luật.

Là căn cứ để nhà trường giám sát, đánh giá, xếp loại việc chấp hành pháp luật, xử lý trách nhiệm khi cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm các chuẩn mực đạo đức và ứng xử khi thi hành nhiệm vụ và trong các mối quan hệ công tác.

CHƯƠNG 2

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRONG TRƯỜNG

Điều 3. Phẩm chất chính trị

Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ theo đúng qui định của pháp luật. Không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện đúng những qui định trong Luật Cán bộ, công chức; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các qui định khác của pháp luật.

Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức, luôn phấn đấu vì sự nghiệp chung, bảo vệ danh dự nhà giáo.

Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.

Điều 4. Đạo đức nghề nghiệp

Tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc được giao, có ý thức giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín, lương tâm nhà giáo, có tinh thần đoàn kết, kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng bè phái, cửa quyền, quan liêu và các hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. Thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.

Giảng dạy theo đúng nội dung, chương trình đã được Bộ Giáo dục - Đào tạo và nhà trường qui định. Chịu sự giám sát của các cấp quản lý về chất lượng, nội dung và phương pháp giảng dạy.

Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng năng lực của học sinh. Tôn trọng nhân cách học sinh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh, hướng dẫn học sinh trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong, lối sống.

Điều 5. Lối sống, tác phong

Sống có lý tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó đi lên, có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo; thực hành cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Có lối sống hòa nhập với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội; ủng hộ khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh, tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỷ.

Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học; có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp, với học sinh; giải quyết công việc khách quan, tận tình, chu đáo.

Trang phục, trang sức khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với nghề dạy học, không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người học.

Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các qui định nghề nghiệp. Quan hệ, ứng xử đúng mực với đồng nghiệp và học sinh.

Xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng.

 

CHƯƠNG 3

CHUẨN MỰC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

TRONG KHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Điều 6. Những việc cán bộ, giáo viên, nhân viên phải làm

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong khi thực hiện nhiệm vụ phải thực hiện đầy đủ và đúng các qui định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức được qui định tại Luật công chức, viên chức; Điều lệ trường Tiểu học; Qui chế của ngành và các qui định của nhà trường.

Cán bộ, giáo viên và nhân viên có trách nhiệm phát hiện việc thực hiện sai hoặc không đầy đủ, không đúng qui định của đồng nghiệp để kịp thời đóng góp ý kiến trực tiếp hoặc báo cáo với cán bộ quản lý và chịu trách nhiệm về những ý kiến của mình.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành quyết định của cấp trên quản lý trực tiếp đồng thời báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ đó. Khi được giao nhiệm vụ, nếu thấy cần thiết, phải phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, với đơn vị khác để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả cao nhất.

Đối với giáo viên phải dạy học và giáo dục đúng theo chương trình, kế hoạch qui định; kiểm tra, đánh giá học sinh theo đúng qui định; ghi học bạ đầy đủ, đúng quy định; ra vào lớp đúng giờ, quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục, tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn của tổ, của trường; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy. Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; đối xử công bằng, tôn trọng học sinh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của học sinh.

Ban Giám hiệu thường xuyên kiểm tra cán bộ, giáo viên, nhân viên việc thực hiện các quyết định, các ý kiến chỉ đạo, lắng nghe ý kiến đóng góp, thực hiện tốt qui chế dân chủ trong trường.

Tổ trưởng, tổ phó các tổ trong trường có trách nhiệm quản lý, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong đơn vị, báo cáo cấp trên xử lý sai phạm (nếu có).

Tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là môt tấm gương đạo đức,  tự học và  sáng tạo”.  Tham gia các phong trào thi đua bằng các việc làm cụ thể, thiết thực.

Điều 7. Những việc cán bộ, giáo viên, nhân viên không được làm

Cán bộ, giáo viên, nhân viên phải thực hiện những quy định tại các điều 15,16,17,18,19,và điều 20 của Pháp lệnh cán bộ, công chức và các điều 37, 40 của Luật phòng chống tham nhũng và các quy định khác của pháp luật về những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

          Cán bộ, giáo viên, nhân viên  khi thực hiện nhiệm vụ không được mạo danh để giải quyết công việc; không được mượn danh cơ quan, đơn vị để giải quyết công việc của  cá nhân.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên không được trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi nhiệm vụ do mình thực hiện gây ra hậu quả ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị mình hoặc của cơ quan, đơn vị, tổ chức khác hoặc vi phạm tới quyền lợi chính đáng, danh dự và nhân phẩm của người khác.

          Cán bộ, giáo viên, nhân viên  không được cố tình kéo dài thời gian hoặc từ chối sự phối hợp của những người trong cơ quan, đơn vị mình hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và của công dân khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, quy chế, quy định; không gây khó khăn, phiền hà đối với học sinh và nhân dân. 

Không gian lận, thiếu trung thực trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục.

Không trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến với đồng nghiệp và học sinh; không tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của đồng nghiệp và học sinh.

 Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của học sinh, đồng nghiệp, người khác. Không làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác.

Không tổ chức dạy thêm, học thêm trái với quy định.

Không hút thuốc lá, uống rượu, bia trong công sở, trong trường học và nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ, giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp, trong khi lên lớp, học tập, coi thi, chấm thi.

 Không gây bè phái, cục bộ địa phương, làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại cộng đồng.

 Không được sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền, phổ biến những nội dung trái với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Không trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; không đi muộn về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình, vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp của nhà trường.

 Không tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như : cờ bạc, mại dâm, ma tuý, mê tín, dị đoan; không sử dụng, lưu giữ, truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ, độc hại.

Điều 8. Qui định trong giao tiếp

 Cán bộ, giáo viên, nhân viên khi đến trường giảng dạy, làm việc, hội họp tại trường và trong thời gian thực thi nhiệm vụ, công vụ phải mặc trang phục nghiêm túc, phải giữ gìn uy tín, danh dự cho nhà trường, lãnh đạo và đồng nghiệp.

Trong giao tiếp với công dân, phụ huynh học sinh tại trường cán bộ, giáo viên, nhân viên phải có thái độ lịch sự, hoà nhã, văn minh .

 Ban giám hiệu phải nắm bắt kịp thời tâm lý của cán bộ, giáo viên, nhân viên để có cách thức điều hành phù hợp, nhằm phát huy khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; phát huy dân chủ,  tạo điều kiện tự học, tự rèn luyện và phát huy sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, giảng viên, nhân viên; tôn trọng và tạo niềm tin cho cán bộ, giáo viên, nhân viên khi giao và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; bảo vệ danh dự của cán bộ, giáo viên, nhân viên khi bị phản ảnh, khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật.

 Cán bộ, giáo viên, nhân viên phải tôn trọng địa vị của người lãnh đạo, phục tùng và chấp hành nhiệm vụ được giao đồng thời phát huy tinh thần tự chủ, dám chịu trách nhiệm; có trách nhiệm đóng góp ý kiến trong hoạt động, điều hành nhà trường để cho mọi hoạt động đạt hiệu quả.

 Trong quan hệ đồng nghiệp, cán bộ, giáo viên, nhân viên phải chân thành, thân thiện, nhiệt tình, bảo đảm sự đồng thuận, đoàn kết vì sự nghiệp giáo dục và danh dự của nhà trường.

 

CHƯƠNG 4

CHUẨN MỰC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

TRONG QUAN HỆ XÃ HỘI

Điều 9Các quy định cán bộ, giáo viên, nhân viên phải làm trong quan hệ xã hội

 Khi tham gia các hoạt động xã hội thể hiện văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử để người dân tin tưởng.

Hướng dẫn người dân tham gia vào các hoạt động giáo dục của nhà trường.

          Hướng dẫn cộng đồng dân cư phát triển kinh tế gia đình; tuyên truyền phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 Hướng dẫn cộng đồng dân cư thực hiện kế hoạch dân số và gia  đình, phòng chống bệnh tật, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

 Hướng dẫn cộng đồng dân cư thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá theo quy định chung và của cộng đồng.

 Hướng dẫn cộng đồng dân cư nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Điều 10Các quy định những việc cán bộ, giáo viên, nhân viên không được làm trong quan hệ xã hội

 Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn, mạo danh để tạo thanh thế khi tham gia các hoạt động trong xã hội. Không được sử dụng các tài sản công cho các hoạt động xã hội không thuộc hoạt động nhiệm vụ, công vụ.

 Thực hiện nếp sống văn minhkhông tổ chức các hoạt động cưới hỏi, sinh nhật… của bản thân và gia đình vì mục đích vụ lợi. Không tham gia chơi cờ bạc, cá độ, sử dụng chất kích thích gây nghiện, say xỉn, gây gổ , vi phạm luật giao thông.

Điều 11. Các quy định cán bộ, giáo viên, nhân viên không được làm trong ứng xử nơi công cộng.

 Không được vi phạm các quy định về nội quy, quy tắc nơi công cộng; không  được vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục tại nơi công cộng để bảo đảm sự văn minh, tiến bộ của xã hội.

Không được vi phạm các quy định về đạo đức công dân đã được pháp luật quy định, các chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc đã được cộng đồng dân cư thống nhất thực hiện.

 Không xả rác, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Không được có hành động vô tình hay cố ý làm hư hỏng tài sản nơi công cộng.

 

 

CHƯƠNG 5

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12Trách  nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

 Có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại quy tắc này.

 Có trách nhiệm vận động các đồng nghiệp thực hiện đúng các quy định tại Quy tắc này; khi phát hiện cán bộ, giáo viên, nhân viên  của nhà trường vi phạm Quy tắc này phải kịp thời góp ý để họ sửa đổi, đồng thời phản ảnh với Ban giám hiệu.

Điều 13Trách nhiệm của Ban giám hiệu nhà trường

 Quán triệt, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Qui tắc này, làm căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, giảng viên, nhân viên.

 Công khai Qui tắc này trên Website của trường

 Kiểm tra giám sát việc thực hiện Qui tắc này của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Phê bình, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên của  trường./.

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                     HIỆUTRƯỞNG

                                                                                                          (Đã ký)

 

                                                                                                               

                                                                                                    Nguyễn Thị  Vĩnh

 

 

Các tin khác

Văn bản mới

VNEN Hoi dong tu quan lop 5
Một số hình ảnh nhà trường năm học 2014-2015
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018
Xem thêm...
Website Đơn vị