Điểm báo

Thời khóa biểu năm học 2016 - 2017

  

                   THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016- 2017

 (Áp dụng từ ngày 3/10/2016)

LỚP

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

3B

   T Anh

Tiếng Anh

Tập đọc

Kể chuyện

 

Toán

  ATGT

  KNS

Đạo đức

Toán

Mĩ Thuật

Tập đọc

 

 

TNXH

L.T.Việt

Thể dục

 

 

    Toán

Chính tả

TNXH

Tập viết

 

L.Toán

BDHSNK

KNS

 

LTVC

Toán

TLV

Thủ công

 

  Thể dục

 L  T.Anh

  Âm nhạc

 

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Toán

HĐTT

  L.Toán

  Chính tả

L. T.Việt

4A

T. Anh

Toán

Đạo đức

Tập đọc

 

Mỹ Thuật

L.Toán

KNS

 

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Toán

Địa lý

 

L.Tviệt

KNS

L.Toán

 

Kỹ thuật

Toán

Kể chuyện

Thể dục

 

TLV

Chính tả

Khoa học

Tiếng Anh

Tập đọc

LTVC

Toán

Âm nhạc

Thể dục

L.TAnh

 

LTVC

Toán

Khoa học

HĐTT

TLV

Lịch sử

L.TV

 

4B

Toán

Lịch sử

Tập đọc

  Đạo đức

L.Toán

LTVC

KNS

 

Toán

Chính tả

Địa lý

Mĩ thuật

L.Toán

L.Tviệt

KNS

 

 

Toán

Kể chuyện

Kỹ thuật

Khoa học

 

Tiếng Anh

Tiếng Anh

LTVC

 

Toán

TLV

Tập đọc

Khoa học

 

L.TAnh

Âm nhạc

Thể dục

Thể dục

Toán

TLV

HĐTT

 

Tiếng Anh

Tiếng Anh

L.Tviệt

 

5A

Tập đọc

   Toán

Khoa học

Thể dục

 

L.Toán

Mĩ thuật

L.TAnh

 

Toán

Chính tả

LTVC

Địa lý

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Âm nhạc

 

 Lịch sử

Toán

Kể chuyện

Khoa học

 

Đạo đức

TLV

KNS

Tập đọc

Toán

Tiếng Anh

Tiếng Anh

 

   

L.TV

Kỹ thuật

ATGT

Toán

LTVC

TLV

Thể dục

   L. Toán

 L. T việt

HĐTT

  

 

5B

Toán

Tiếng Anh

Thể dục

Khoa học

 

 

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Mĩ thuật

 

Toán

Tập đọc

LTVC

KNS

 

 

Thể dục

Âm nhạc

Tiếng Anh

 

Kể chuyện

Toán

Lịch sử

TLvăn

 

L.Toán

Đạo Đức

Tập đọc

 

Toán

L.TAnh

Địa lý

  Kỹ thuật

 

L.T việt

KNS

L.Toán

 

 

LTVC

Toán

Khoa học

HĐTT

Chính tả

TLV

L.Tviệt

 

 

 

                                                                                                                                 

                 


LỚP

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1A

Mĩ Thuật

Toán

Tiếng việt

Tiếng việt

 

Thủ công

L.TViệt

   L.T việt

 

 

Tiếng việt

Tiếng việt

TNXH

Toán

 

L.Toán

KNS

L.T.Việt

T.Anh

T.Anh

Thể dục

Âm nhạc

 

Tiếng việt

Tiếng việt

BDHSNK

 

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

Đạo đức

 

 

L.TViệt

KNS

L.Thủ công

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

  HĐTT

L.Tviệt

L.Toán.

L.TV

1B

Toán

Tiếng việt

Tiếng việt

Thủ công

 

L. Toán

L.TViệt

   L.TViệt

 

Mĩ thuật

Âm nhạc

T. Anh

T. Anh

 

Tiếng việt

Tiếng việt

TNXH

Toán

Thể dục

T.việt

T.việt

 

L.Toán

KNS

BDHSNK

 

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

Đạo đức

 

 

L.TViệt

KNS

L.Thủ công

Toán

Tiếng việt

Tiếng việt

  HĐTT

 

   L.Toán.

L.TV

LTV

2A

Toán

Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

Toán

TNXH

Tiếng Việt

Mĩ thuật

Toán

Đạo đức

 

 

 L.Toán

KNS

L.T việt

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thủ công

 

BDHSNK

L.TViệt

L.Toán

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

L.Toán   

 

Tiếng Việt

  KNS

L.T việt

T.Anh

T.Anh

     Thể dục

    Âm nhạc

 

L.Toán

L.TViệt

HĐTT

2B

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Mĩ thuật

 

   L.Toán

KNS

   L.Tviệt

 

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

TNXH

 

 

 

L.Toán

TDục

KNS

 

    Toán

Tiếng Việt Tiếng Việt

Đạo đức

 

 

BDHSNK

Toán

Thủ công

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

L.Toán

 

 

L. Toán

L.Tviệt

L.Tviệt

Âm nhạc

TDục

T.Anh

T.Anh

 

Tiếng Việt

L.TViệt

HĐTT

 

 

3A

 

 

 

Thể dục

Mĩ thuật

T. Anh

T. Anh

 

 

 

Tập đọc

KC

Toán

 

 

 

Tập đọc

Toán

Chính tả

Đạo đức

 

 

 

    L.Tviệt

KNS

TNXH

 

 

Thể dục

Toán

T. Anh

T. Anh

 

 

  L.Toán

BDHSNK

L. T Anh

 

 

 

 

LTVC

Toán

Chính tả

    TNXH

 

 

Tập viết

L.Tviệt

ATGT

 

Toán

Âm nhạc

TLV

Thủ công

L.Toán

KNS

HĐTT

 

                                                                                                                      Hoà Hậu, ngày 03 tháng 10 năm 2016

                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                             

Tác giả:

Xem thêm

Múa khai giảng năm học 2017-2018
Múa khai giảng TH Nhân Hòa 2016-2017
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
VNEN Toán lớp 5