Điểm báo

Thời khóa biểu năm học 2017-2018

 

    PHÒNG GD ĐT LÝ NHÂN

   TRƯỜNG TH NHÂN HOÀ                  THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017- 2018

 

LỚP

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

3B

 

 Chào cờ

Tiếng việt

  Toán

   KNS

  

  T Anh

   T. Anh

    L.TV

 

Toán

Tiếng việt

Mĩ Thuật

Đạo đức

 

 

Thể dục

TNXH

Tiếng việt

 

 

  

 Toán

Chính tả

Tiếng việt

TNXH

 

 

Tiếng Anh

Tiếng Anh

  L.Toán

 

 

Tiếng việt

Toán

Tiếng việt

Thủ công

 

 

 Thể dục

 L .T.Anh

  Âm nhạc

 

 

Toán

L.Toán 

L.TV

   KNS

 

 Tiếng việt

  L. T.Việt

HSL

4A

 

Chào cờ

Đạo đức

Tập đọc

T. Anh

 

Mỹ Thuật

Toán

L.Toán

 

 

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Toán

Địa lý

 

L.Tviệt

KNS

L.Toán

 

 

Toán

Kể chuyện

Kỹ thuật

Thể dục

 

TLV

Chính tả

Khoa học

 

Tiếng Anh

Tập đọc

LTVC

Toán

 

Âm nhạc

Thể dục

L.TAnh

 

 

LTVC

Toán

Khoa học

L.Toán

 

TLV

Lịch sử

L.TV

 

4B

 

 

Chào cờ

Toán

Lịch sử

Tập đọc

 

L.Toán

Đạo đức

L.TV

 

 

Toán

Chính tả

Địa lý

Mĩ thuật

 

L.Toán

L.Tviệt

KNS

 

 

 

Toán

Kể chuyện

Kỹ thuật

LTVC

 

 

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Khoa học

 

 

Toán

TLV

Tập đọc

Khoa học

 

 

L.TAnh

Âm nhạc

Thể dục

 

Thể dục

LTVC

Toán

TLV

 

 

Tiếng Anh

Tiếng Anh

L.Tviệt

 

5A

 

Chào cờ

Tập đọc

   Toán

 Âm nhạc

 

 

Khoa học

Mỹ Thuật

 L.TAnh

 

 

Toán

Chính tả

LTVC

Địa lý

 

Tiếng Anh

Tiếng Anh

  Thể dục

 

 

Lịch sử

Toán

Kể chuyện

Khoa học

 

 

Đạo đức

TLV

L.Toán

 

Tập đọc

Toán

Tiếng Anh

Tiếng Anh

   

L.TV

Kỹ thuật

 KNS

 

 

Toán

LTVC

TLV

Thể dục

 

 L. Toán

L.T Việt

   SHL

 

5B

 

Chào cờ

Toán

Âm nhạc

Thể dục

 

 

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Mỹ Thuật

 

 

Toán

Tập đọc

LTVC

Đạo Đức

 

 

Khoa học

Thể dục

Tiếng Anh

 

 

Toán

Lịch sử

TLvăn

Kể chuyện

 

 

Tập đọc

L.Toán

L.T Việt

 

Toán

L.TAnh

Địa lý

Kỹ thuật

 

 

L.T việt

KNS

L.Toán

 

 

 

LTVC

Toán

TLV

SHL

 

 

Khoa học

Chính tả

T.Anh

 

 

                                                                                                                                  Hoà Hậu, ngày 12 tháng 12 năm 2017

                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                    

 

 

 

 

 

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

   TRƯỜNG TH NHÂN HOÀ                 THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017- 2018

LỚP

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1A

 

Chào cờ

Mĩ Thuật

Tiếng việt

Tiếng việt

 

 

Toán

Thủ công

GDLS    

 

 

 

Tiếng việt

Tiếng việt

TNXH

Toán

 

 

L.Toán

KNS

L.T.Việt

 

T.Anh

T.Anh

Thể dục

Âm nhạc

 

 

Tiếng việt

Tiếng việt

 GDLS

 

 

Tiếng việt

Tiếng việt

   Toán

L.Toán

 

 

L.TViệt

KNS

Luyện TC

 

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

  SHL

 

L.Tviệt

L.Toán.

L.TV

1B

 

Chào cờ

Toán

Tiếng việt

Tiếng việt

 

L. Toán

GDLS

  Thủ công

 

 

 

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

TNXH

 

 

L.Toán

KNS

L.T.Việt

 

 

Thể dục

GDLS

T.việt

T.việt

 

 

Mĩ thuật

T. Anh

T. Anh

 

 

Tiếng việt

Tiếng việt

Âm nhạc

Toán

 

 

KNS

L. T Việt

L.Thủ công

 

Toán

Tiếng việt

Tiếng việt

  SHL

 

 L.Toán

L.TV

LTV

2A

 

Chào cờ

Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

 

Tiếng Việt

Toán

L.Toán

 

Tiếng Việt

Mĩ thuật

L.Toán

Đạo đức

 

 

Toán

KNS

L.T việt

 

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thủ công

 

 

THXH

L.TViệt

L.Toán

 

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

  L.Toán   

 

 

Tiếng Việt

  KNS

 L.T việt

 

T.Anh

T.Anh

     Thể dục

    Âm nhạc

 

 

Toán

L.TViệt

SHL

2B

 

Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Mĩ thuật

 

    Toán

KNS

 Thủ Công

 

 

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

L.Toán

 

 

L.TV

L.Toán

KNS

 

 

   Toán

Tiếng Việt Tiếng Việt

Đạo đức

 

 

 

T.Việt

Thể dục

L.TV

 

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

L.Toán

 

 

L. Toán

L.Tviệt

TNXH

 

 

 

Âm nhạc

Thể dục

T.Anh

T.Anh

 

 

Toán

L.TViệt

SHL

 

 

3A

 

 

 

 

Chào cờ

T. Anh

T. Anh

Toán

 

 

 

Tập đọc

Tiếng việt

L.Toán

 

 

 

 

Tiếng việt

Toán

T. Anh

T. Anh

 

 

 

   

 L.Tviệt

KNS

TNXH

 

 

 

Toán

Thể dục

Đạo đức

Tiếng việt

 

 

Thề dục

Mĩ thuật

L. T Anh

 

 

 

 

 

Tiếng việt

Toán

Tiếng việt

    TNXH

 

 

 

Tiếng việt

L.Tviệt

L.Toán

 

 

Toán

Âm nhạc

Tiếng việt

Thủ công

 

L.TV

KNS

SHL

 

                                                                                                                      Hoà Hậu, ngày 12 tháng 12  năm 2017

                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG


                            

Tác giả:

Xem thêm

Múa khai giảng năm học 2017-2018
Múa khai giảng TH Nhân Hòa 2016-2017
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
VNEN Toán lớp 5