Điểm báo

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015-2016

  

           THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015- 2016

 

LỚP

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

3B

Tập đọc

Kể chuyện

   T Anh

Tiếng Anh

Toán

L.Thủ công

  KNS

Đạo đức

  Toán

Tiếng Anh

Tiếng Anh

 

TNXH

L.T.Việt

Thể dục

    Toán

TNXH

Tập đọc

Thủ công

 

L.Toán

KNS

L.T.Việt

LTVC

Mỹ Thuật

Chính tả

Toán

 

Âm nhạc

  Thể dục

   L.T.anh

 

TLV

T.Viết

Toán

HĐTT

  L.Toán

  Chính tả

L. T.Việt

4A

T. Anh

Toán

Đạo đức

Tập đọc

 

Mỹ Thuật

L.Toán

KNS

 

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Toán

Địa lý

 

L.Tviệt

KNS

L.Toán

 

Thể dục

Toán

Kể chuyện

Kỹ thuật

 

TLV

Chính tả

Khoa học

Tiếng Anh

Tập đọc

LTVC

Toán

Thể dục

L.TAnh

Âm nhạc

 

LTVC

Toán

Khoa học

HĐTT

TLV

Lịch sử

L.TV

 

4B

Toán

Lịch sử

Tập đọc

  Đạo đức

L.Toán

Mỹ Thuật

KNS

 

Toán

Chính tả

Địa lý

LTVC

L.Toán

L.Tviệt

KNS

 

 

Toán

Kể chuyện

Kỹ thuật

Thể dục

 

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Khoa học

 

Toán

TLV

Tập đọc

Khoa học

 

L.TAnh

Âm nhạc

Thể dục

LTVC

Toán

TLV

HĐTT

 

L.Tviệt

Tiếng Anh

Tiếng Anh

 

5A

Tập đọc

   Toán

Khoa học

Thể dục

 

L.Toán

L.TAnh

KNS

Toán

Mỹ Thuật

Chính tả

LTVC

 

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Âm nhạc

 

Lich sử

Kể chuyện

Toán

Khoa học

 

Đạo đức

Địa lý

TLV

 

Tập đọc

Toán

Tiếng Anh

Tiếng Anh

 

   

L.TV

KNS

Kỹ thuật

 

Toán

TLV

LTVC

Thể dục

   L.Toán

   L.Tviệt

HĐTT

  

 

5B

Toán

Tiếng Anh

Thể dục

Khoa học

 

Tiếng Anh

Tiếng Anh

KNS

 

Toán

Tập đọc

LTVC

Mỹ Thuật

 

 

Thể dục

Âm nhạc

Tiếng Anh

 

Kể chuyện

Toán

Lịch sử

TLvăn

L.TV

Đạo Đức

Tập đọc

 

Toán

Chính tả

Địa lý

  Kỹ thuật

 

L.Toán

KNS

L.Toán

 

 

LTVC

Toán

Khoa học

HĐTT

L.TAnh

TLV

L.Tviệt

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

                                                                     THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015- 2016

 

LỚP

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1A

 

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

Đạo đức

 

Thủ công

L.TViệt

   L.Toán

 

 

Tiếng việt

Tiếng việt

TNXH

Toán

 

L.Toán

KNS

L.T.Việt

T.Anh

T.Anh

Thể dục

Âm nhạc

 

Tiếng việt

Tiếng việt

L.Toán

 

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

Mỹ Thuật

 

L.TViệt

KNS

L.Thủ công

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

  HĐTT

L.TV

L.Toán.

L.TV

1B

Thể dục

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

 

Thủ công

L.Toán

L.TViệt

  

 

Tiếng việt

Tiếng việt

Mỹ Thuật

Toán

 

L.Toán

KNS

TNXHÂm nhạc

L.Âm nhạc

T.Anh

T.Anh

 

Tiếng việt

Tiếng việt

L.Toán

 

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

Đạo đức

 

L.TViệt

KNS

L.Thủ công

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

  HĐTT

L.Toán.

L.TV

L.TV

2A

Toán

Thể dục

Tập đọc

Tập đọc

Chính tả

TNXH

Toán

 

Đạo đức

Chính tả

Toán

Kể chuyện

 

 

 L.Toán

KNS

L.TV

Toán

Thủ công

LTVC

Tập đọc

 

L.Toán

L.TViệt

L.Thủ công

Toán

TLV

Mĩ thuật

Tập viết

   

 

L.TViệt

KNS

L.Toán

T.Anh

T.Anh

     Thể dục

    Âm nhạc

 

L.Toán

L.TViệt

HĐTT

2B

Tập đọc

Tập đọc

Toán

Chính tả

   L.Toán

KNS

   L.Tviệt

 

Tập đọc

Toán

TNXH

Kể chuyện

 

 

L.Toán

TDục

KNS

 

    Toán

Tập đọc

    LTVC

Thủ công

Toán

Đạo đức

     L.TV

Mĩ thuật

Toán

Tập LV

Tập viết

 

 

L. Toán

L.Tviệt

L.Thủ công

Âm nhạc

Thể dục

T.Anh

T.Anh

 

L.Toán

L.TViệt

HĐTT

 

 

3A

 

 

 

Tập đọc

Kể chuyện

 Toán

Thủ công

 

 

L.TViệt

ATGT

Mĩ thuật

 

Tập đọc

Toán

Chính tả

Đạo đức

 

 

 

    L.Toán

TNXH

KNS

 

 

Toán

Thể dục

Chính tả

Tập viết

 

 

  Toán

L.TV

LT Anh

 

 

 

 

LTVC

Toán

TLV

TNXH

 

   

 

 

L.Toán

L.TV

L.Thủ công

Thể dục

Âm nhạc

T.Anh

T.Anh

 

T.Anh

T.Anh

      HĐTT

Tác giả:

Xem thêm

Múa khai giảng năm học 2017-2018
Múa khai giảng TH Nhân Hòa 2016-2017
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
VNEN Toán lớp 5