Thông báo

Quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học Nhân Hòa

PHÒNG GD &ĐT LÝ NHÂNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NHÂN HÒAĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/QĐ-THNHHòa Hậu, ngày 1 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ giáo viên và nhân viên

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN HÒA

Căn cứĐiều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Quy định về đạo đức nhà giáo, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương, ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Tổ trưởng tổ Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trườngTiểu học Nhân Hòa.

Điều 2.Giao cho tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, học tập, hướng dẫn thực hiện Quy tắc ứng xử tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

Điều 3.Các ông (bà) tổ trưởng các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trường Tiểu học Nhân Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3 (thực hiện); (đã ký)

- Lưu VT.Trần Hữu Quang

QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/QĐ -THNH ngày 1 tháng 9 năm 2016

của Hiệu trưởng trường TH Nhân Hòa)

CHƯƠNG 1

QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Quy tắc này quy định các chuẩn mực ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại trường Tiểu học Nhân Hòa

Điều 2.Mục đích quy định quy tắc ứng xử khi thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viêntrường Tiểu học Nhân Hòa nhằm:

Qui định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, giáo viên, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm nhằm đảm bảo tính nghiêm túc và tăng cường tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ của mọi cá nhân trong trường.

Thực hiện công khai các hoạt động khi thi hành nhiệm vụ, khi học tập, nghiên cứu và quan hệ xã hội của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên khi thực hiện các qui định của pháp luật.

Là căn cứ để nhà trường giám sát, đánh giá, xếp loại việc chấp hành pháp luật, xử lý trách nhiệm khi cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm các chuẩn mực đạo đức và ứng xử khi thi hành nhiệm vụ và trong các mối quan hệ công tác.

CHƯƠNG 2

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊNTRONG TRƯỜNG

Điều 3. Phẩm chất chính trị

Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ theo đúng qui định của pháp luật. Không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện đúng những qui định trong Luật Cán bộ, công chức; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các qui định khác của pháp luật.

Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức, luôn phấn đấu vì sự nghiệp chung, bảo vệ danh dự nhà giáo.

Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.

Điều 4. Đạo đức nghề nghiệp

Tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc được giao, có ý thức giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín, lương tâm nhà giáo, có tinh thần đoàn kết, kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng bè phái, cửa quyền, quan liêu và các hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. Thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.

Giảng dạy theo đúng nội dung, chương trình đã được Bộ Giáo dục - Đào tạo và nhà trường quy định. Chịu sự giám sát của các cấp quản lý về chất lượng, nội dung và phương pháp giảng dạy.

Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng năng lực của học sinh. Tôn trọng nhân cách học sinh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh, hướng dẫn học sinh trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong, lối sống.

Điều 5. Lối sống, tác phong

Sống có lý tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó đi lên, có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo; thực hành cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Có lối sống hòa nhập với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội; ủng hộ khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh, tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỷ.

Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học; có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp, với học sinh; giải quyết công việc khách quan, tận tình, chu đáo.

Trang phục, trang sức khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với nghề dạy học, không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người học.

Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các qui định nghề nghiệp. Quan hệ, ứng xử đúng mực với đồng nghiệp và học sinh.

Xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng.

CHƯƠNG 3

CHUẨN MỰC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

TRONG KHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Điều 6. Những việc cán bộ, giáo viên, nhân viên phải làm

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong khi thực hiện nhiệm vụ phải thực hiện đầy đủ và đúng các qui định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức được qui định tại Luật công chức, viên chức; Điều lệ trường Tiểu học; Quy chế của ngành và các quy định của nhà trường.

Cán bộ, giáo viên và nhân viên có trách nhiệm phát hiện việc thực hiện sai hoặc không đầy đủ, không đúng qui định của đồng nghiệp để kịp thời đóng góp ýkiến trực tiếp hoặc báo cáo với cán bộ quản lý và chịu trách nhiệm về những ý kiến của mình.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành quyết định của cấp trên quản lý trực tiếp đồng thời báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ đó. Khi được giao nhiệm vụ, nếu thấy cần thiết, phải phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, với đơn vị khác để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả cao nhất.

Đối với giáo viên phải dạy học và giáo dục đúng theo chương trình, kế hoạch qui định; kiểm tra, đánh giá học sinh theo đúng qui định; ghi học bạ đầy đủ, đúng quy định; ra vào lớp đúng giờ, quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục, tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn của tổ, của trường; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy. Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; đối xử công bằng, tôn trọng học sinh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của học sinh.

Ban Giám hiệu thường xuyên kiểm tra cán bộ, giáo viên, nhân viên việc thực hiện các quyết định, các ý kiến chỉ đạo, lắng nghe ý kiến đóng góp, thực hiện tốt qui chế dân chủ trong trường.

Tổ trưởng, tổ phó các tổ trong trường có trách nhiệm quản lý, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong đơn vị, báo cáo cấp trên xử lý sai phạm (nếu có).

Tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là môt tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tham gia các phong trào thi đua bằng các việc làm cụ thể, thiết thực.

Điều 7. Những việc cán bộ, giáo viên, nhân viên không được làm

Cán bộ, giáo viên, nhân viên phải thực hiện những quy định tại các điều 15,16,17,18,19,và điều 20 của Pháp lệnh cán bộ, công chức và các điều 37, 40 của Luật phòng chống tham nhũng và các quy định khác của pháp luật về những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

Tải về

Thông báo khác

Xem thêm...
Múa khai giảng năm học 2017-2018
Múa khai giảng TH Nhân Hòa 2016-2017
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
VNEN Toán lớp 5