tin tức-sự kiện

Hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2016-2017

HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2016-2017

     Căn cứ Công văn số 656/PGDĐT-GDTH ngày 12/9/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 cấp Tiểu học;

     Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-PGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành  Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

      Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, thực hiện kế hoạch chỉ đạo chuyên môn, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên năm học 2016 - 2017của nhà trường; 

      Căn cứ vào tình hình thực tế, trường Tiểu học Nhân Hòa xây dựng kế hoạch tổ chức Hội giảng, thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường  năm học 2016-2017 nhằm tạo điều kiện để các giáo viên giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong giảng dạy; tìm ra phương pháp giảng dạy tiên tiến, các sáng kiến kinh nghiệm để phổ biến, nhân rộng trong toàn trường, đánh giá thực chất đội ngũ giáo viên từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên và chất lượng đào tạo.

Thời gian tổ chức:

+ Tổ chức từ 15/10 đến 15/11/2016, tổng kết thi đua vào dịp 20/11

+ Nộp SKKN cho Ban chỉ đạo Hội thi ngày 5/11/2016

+ Bài thi kiểm tra năng lực tiến hành thi tập trung tại trường ngày 5/11/2016.

*Kết quả:

+ Tổng số tiết dạy: 30 tiết: giỏi 22 tiết, khá 8 tiết 

+ Số giáo viên được công nhận là giáo viên giỏi cấp trường là 13/15=87%

+ Số sáng kiến kinh nghiệm đạt từ 6 trở lên là 15/15

+ Số bài kiểm tra năng lực đật từ 8 trở lên là 15,15

Sau đây là một số hình ảnh của hội thi:

Tiết dạy của cô giáo Nguyễn Thị Xoa- lớp 4B

 

 

Tiết dạy của cô trò lớp 2B theo mô hình VNEN

Tác giả: thnhanhoa

Xem thêm

Múa khai giảng năm học 2017-2018
Múa khai giảng TH Nhân Hòa 2016-2017
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
VNEN Toán lớp 5