Điểm báo

Báo cáo công tác triển khai, tổ chức thực hiện tuyển sinh lớp 1 năm học 2018 - 2019

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TH NHÂN HƯNG

 


Số: 26/ BC-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


   Nhân Hưng, ngày 24 tháng 7 năm 2018

 

BÁO CÁO

Công tác triển khai, tổ chức thực hiện tuyển sinh lớp 1 năm học 2018 - 2019

 


           Thực hiện Kế hoạch số 539/PGDĐT-GDTH ngày 02/7/2018 về việc tuyển sinh lớp 1 cấp tiểu học năm học 2018-2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo đã được UBND huyện Lý Nhân phê duyệt; trường Tiểu học Nhân Hưng báo cáo công tác triển khai, tổ chức thực hiện và kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019 như sau:

I. Công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện

1. Công tác chuẩn bị

- Triển khai, quán triệt công số: 539/PGDĐT-GDTH ngày 02/7/2018 về việc tuyển sinh lớp 1 cấp tiểu học năm học 2018-2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo đã được UBND huyện Lý Nhân phê duyệt đến toàn thể CB, GV, NV nhà trường.

- Rà soát số trẻ sinh năm 2012 trên địa bàn.

- Thông báo kế hoạch tuyển sinh trên đài truyền thanh xã.

          2. Tổ chức thực hiện

- Ngày 05/7/2018: Lập tờ trình thành lập Hội đồng tuyển sinh.

- Ngày 13/7/2018: Thông báo Kế hoạch tuyển sinh trên Đài truyền thanh xã.

          - Ngày 16/7 đến 20/7/2018: Nhận hồ sơ học sinh xin học trái tuyến và học sinh nơi khác mới chuyển về xin tuyển sinh tại trường.

          - Ngày 23/7/2018: Trường tiến hành tuyển sinh theo kế hoạch.

            - Ngày 25/7/2018: Nộp báo cáo kết tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

II. Kết quả

- Trường đã thực hiện tuyển sinh đúng kế hoạch đề ra đạt kế hoạch 100%.

- Số HS đã tuyển: 64. Nữ 33. Trong đó: HS sinh năm 2012: 64. Số HS trái tuyến: 02 (Trong huyện: 02)

          Trên đây là kết quả tuyển sinh năm học 2018-2019, trường TH xã Nhân Hưng trân trọng báo cáo./.                                                                                 

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận:                                                                            

   - Phòng GD&ĐT (để báo cáo);                                                        

   - Lưu VT.

 

                                                                                       Trương Minh Tiến

Tác giả:

Xem thêm

Văn nghệ khai giảng 2016-2017
Múa 'Việt Nam quê hương tôi'