Điểm báo

Tờ trình về việc đề nghị thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN HƯNG

      Số: 25 /TTr-TTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Nhân Hưng, ngày 05 tháng 7 năm 2018

 

 

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1

Năm học 2018 - 2019

 


          Kính gửi:   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân.

         

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tư số 50/2012/ TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 939/SGDĐT-GDTH ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019;

Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 31/5/2018 của UBND huyện Lý Nhân về việc tổ chức hoạt động hè và xây dựng cơ sở vật chất trường học năm học 2018-2019;

Thực hiện Kế hoạch số 539/PGDĐT-GDTH ngày 02/7/2018 về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo đã được UBND huyện Lý Nhân phê duyệt;

Trường Tiểu học xã Nhân Hưng kính trình và trân trọng đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019 cho nhà trường (theo danh sách đính kèm).

Trường Tiểu học xã Nhân Hưng xin trân trọng kính trình!

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để trình);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trương Minh Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LÝ NHÂN     

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NHÂN HƯNG                 

 

 

DANH SÁCH

(Kèm theo Tờ trình số 25/TTr-TH  ngày 05/7/2018 của trường Tiểu học xã Nhân Hưng

về việc đề nghị thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019)

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ CM

Chức vụ

Ghi chú

1

Trương Minh Tiến

27/1/1960

ĐHSPTH

Hiệu trưởng

 

2

Phan Trọng Hiếu

15/6/1973

ĐHSPTH

Phó Hiệu trưởng

 

3

Trương Thị Hạnh

16/12/1967

CĐSPTH

TT tổ 1+2+3

 

4

Phạm Thị Hà

8/12/1975

CĐSPTH

Thư ký HĐ

 

5

Nguyễn Thị Thu Hằng

5/2/1970

CĐSPTH

TT tổ 4+5, TTND

 

6

Trương Thị Liêm

15/10/1988

ĐHSPTH

GV lớp 1

 

7

Nguyễnc Thị Khương

4/9/1965

CĐSPTH

GV lớp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Danh sách này có 07 người)

Tác giả:

Xem thêm

Văn nghệ khai giảng 2016-2017
Múa 'Việt Nam quê hương tôi'