Điểm báo

Biên bản Công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019

Biên bản Công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN HƯNG

 

 

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Nhân Hưng,  ngày 25 tháng 01 năm 2019

BIÊN BẢN

Công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019

tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị về việc công khai tài chính

 

 

 


          Căn cứ vào Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách  và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

Căn cứ Quyết định  /QĐ-GD&ĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân về việc giao dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019;

 Tiểu  học Nhân Hưng tiến hành công khai dự toán thu - chi dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 với hội đồng sư phạm nhà trường.

          * Thời gian: 8h 45 phút, ngày 25 tháng 01 năm 2019.

          * Địa điểm: Tại văn phòng trường Tiểu học Nhân Hưng

          I. Thành phần:

1. Ông: Trương Minh Tiến- Hiệu trưởng

2. Ông: Phan Trọng Hiếu - Phó hiệu trưởng - Chủ tịch công đoàn

3. Bà: Trương Thị Liêm - Thư ký hội đồng

4. Tập thể cán bộ, GV, nhân viên trong nhà trường.

          II. Nội dung:

           Ông: Trương Minh Tiến - Hiệu trưởng thông qua nội dung làm việc của buổi họp thông báo về việc công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 với CB,GV, NV trong nhà trường .

           Công khai khai số liệu : Theo Biểu số 2 TT36BTC (đính kèm )

           Thời gian công khai: Từ ngày 25/01/2019 đến hết 31/01/2019.

           Niêm yết tại bảng công khai, trang website nhà trường.

          III. Kết quả:

          Hội nghị kết thúc vào 9h 15 phút cùng ngày 100% ý kiến của toàn thể CB, GV, CNV nhà trường đều nhất trí tán thành.                                                           

               HIỆU TRƯỞNG                                                                   THƯ KÝ

 

 

 

     Trương Minh Tiến                                             Trương Thị Liêm

    CÁC THÀNH VIÊN

 

Tác giả:

Xem thêm

Văn nghệ khai giảng 2016-2017
Múa 'Việt Nam quê hương tôi'