Văn nghệ khai giảng 2016-2017
Múa 'Việt Nam quê hương tôi'
  

Tổ chức

  • Tổ1- 2-3

  • Địa chỉ: Trường Tiểu học xã Nhân Hưng
  • Email: c1nhanhung@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0976235068
TT Thông tin
1
Họ tên: Trương Thị Hạnh
Vị trí: Tổ trưởng - Chủ nhiệm lớp 2B
Email: tthanhc1nhu@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0976235068
2
Họ tên: Trương Thị Vân
Vị trí: Tổ Phó - Chủ nhiệm lớp 3A
Email: ttvanc1nhu@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01683887661
3
Họ tên: Phạm Thị Hà
Vị trí: Giáo viên chủ nhiệm lớp 3B
Email: ptha75c1clu@hanam.edu.vn
Điện thoại: 09847845353
4
Họ tên: Nguyễn Thị Tuyết
Vị trí: Giáo viên lớp 2A
Email: nttuyetc1nhu@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0984009199
5
Họ tên: Nguyễn Thị Khương
Vị trí: 6
Email: khuongnguyennh@gmail.com
Điện thoại: 0987321457
6
Họ tên: Trương Thị Liêm
Vị trí: 6
Email: truongliemnh@gmail.com
Điện thoại: 034649801