Điểm báo

TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2017-2018

Phßng gd-®t lý nh©n

Tr­êng tH x· nh©n khang

Céng hoµ x· héi nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè 15 /BC-THNK Nh©n Khang, ngµy 24 th¸ng 7 n¨m 2017

BÁO CÁO

Công tác triển khai, tổ chức thực hiện

công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2017-2018

Thực hiện Kế hoạch số: 578/KH-GDĐT-GDTH ngày 29 tháng 6 năm 2017của Phòng GD&ĐT huyện Lý Nhân về việc Tuyển sinh lớp 1 năm học 2017-2018 và ôn tập hè cho học sinh cấp tiểu học, trường Tiểu học Nhân Khang báo cáo công tác triển khai, tổ chức thực hiện và kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2017-2018 như sau:

I. Công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện

1. Công tác chuẩn bị

- Triển khai, quán triệt công văn 578/KH-GDĐT-GDTH ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Lý Nhân về việc Tuyển sinh lớp 1 năm học 2017-2018 và ôn tập hè cho học sinh cấp tiểu học đến toàn thể CB, GV, NV nhà trường.

- Rà soát số trẻ sinh năm 2011 trên địa bàn.

- Thông báo kế hoạch tuyển sinh trên đài truyền thanh xã.

2. Tổ chức thực hiện

- Ngày 17/7/2017 nhận hồ sơ học sinh tại Phòng giáo dục.

- Ngày 18 đến ngày 20/7/2017 thu hồ sơ học sinh học trái tuyến, học sinh chuyển về.

- Ngày 24/7/2017 tuyển sinh theo kế hoạch.

- Ngày 28/7/2017 nộp báo cáo tuyển sinh về Phòng giáo dục.

II. Kết quả

- Trường đã thực hiện tuyển sinh đúng kế hoạch số 578/KH-GDĐT-GDTH của Phòng GD&ĐT huyện Lý Nhân.

-Kết quả cụ thể:

+ Tổng số HS đã tuyển: 137; Nữ: 46

Trong đó: + HS sinh năm 2011: 137

+ Số HS trái tuyến: 7 (Ngoài tỉnh: 0. Trong huyện: 7)

Trên đây là kết quả tuyển sinh năm học 2017-2018, trường Tiểu học xã Nhân Khang trân trọng báo cáo./.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Bích Huệ


Tác giả:

Xem thêm

" width="" height="" >
LIÊN HOAN TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN
Ngành GD xã Nhân khang: Mừng Đảng mừng xuân
BÀI VÕ CỔ TRUYỀN 27 ĐT
Vu Lan nhớ mẹ.