Điểm báo

CÔNG KHAI TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh lớp 1, nămhọc 2018-2019

Căn cứ Công văn số 939/CV-SGDĐT-GDTH ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1, năm học 2019-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 539/PGDĐT-GDTH ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân hướng dẫn Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020 cấp Tiểu học;

Căn cứ kết quả điều tra số học sinh và dự kiến số liệu tuyển sinh của nhà trường đã duyệt kế hoạch phát triển năm học 2019-2020;

Trường Tiểu học xã Nhân Khang xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 như sau:

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyển sinh đúng kế hoạch, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, khách quan, thuận lợi cho HS và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp tiểu học và phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3.

2. Huy động 100% số học sinh 6 tuổi (sinh năm 2013) ra lớp, huy động trẻ khuyết tật còn đủ sức khoẻ vào lớp 1.

3. Thực hiện công tác tuyển sinh nghiêm túc, đúng theo các văn bản hướng dẫn hiện hành quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, đối tượng, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.

II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

2. Chỉ tiêu và đối tượng tuyển sinh:

- Số lớp: 6 lớp

- Số học sinh: 177 học sinh

- Đối tượng tuyển sinh: Trẻ sinh năm 2013 trở về trước có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại xã Nhân Khang hoặc ở vùng giáp danh xã Nhân Khang.

3. Hồ sơ xét tuyển:

Mỗi học sinh tham gia xét tuyển có 1 túi hồ sơ, gồm:

- Đơn xin vào học lớp 1 do bố mẹ học sinh hoặc người giám hộ đứng tên(theo mẫu chung).

- 2 giấy khai sinh bản sao hợp lệ hoặc bản chính phô tô công chứng.

4. Kế hoạch thực hiện:

- Ngày 05/07/2019, lập tở trình, trình Phòng GDĐT đề nghị thành lập hội đồng tuyển sinh.

- Ngày 10/7/2019 xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019.

- Ngày 11/7/2019 đến 13/7/2019 tham mưu với UBND xã, tuyên truyền các văn bản hướng dẫn tuyển sinh hiện hành, thông báo kế hoạch tuyển sinh của nhà trường tới cha mẹ học sinh trên Đài phát thanh của xã.

- Ngày 17/7/2018 đến 20/7/2019 tổ công tác tuyển sinh nhà trường thu hồ sơ tuyển sinh từ cha mẹ học sinh.

- Ngày 23/7/2019 hội đồng tuyển sinh kiểm tra hồ sơ, xét tuyển theo quy chế, lập danh sách học sinh trúng tuyển, hoàn thiện hồ sơ của hội đồng tuyển sinh.

- Ngày 25/7/2018 báo cáo kết quả tuyển sinh, nộp danh sách, thống kê học sinh tuyển vào lớp 1 về Phòng giáo dục.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nhà trường tham mưu với UBND Nhân Khang trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh, tuyên truyền các văn bản hướng dẫn tuyển sinh hiện hành trên địa bàn xã.

Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2019- 2020.

Thông báo công khai tại bảng tin và trên Website của trường kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định; các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh.

Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất để tổ chức tốt công tác tuyển sinh.

Hội đồng tuyển sinh trường do Trưởng phòng GD&ĐT ra quyết định thành lập thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020 của trường Tiểu học xã Nhân Khang. Đề nghị hội đồng tuyển sinh, các đồng chí cán bộ, giáo viên của trường nghiêm túc thực hiện./.

KT HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hợp

Tác giả:

Xem thêm

" width="" height="" >
LIÊN HOAN TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN
Ngành GD xã Nhân khang: Mừng Đảng mừng xuân
BÀI VÕ CỔ TRUYỀN 27 ĐT
Vu Lan nhớ mẹ.