tin tức-sự kiện

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2018-2020

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015-2018

A/ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ

1)Tình hình đảng viên.

Tổng số đảng viên đầu nhiệm kì là 15 đồng chí, trong nhiệm kì có 5 đồng chí chuyển đi, 3 đồng chí chuyển về, kết nạp mới được 5 đồng chí. Hiện nay chi bộ có 20 đảng viên, đạt tỉ lệ 55,6%.

B/ KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT.

I. VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ VÀ NHÀ TRƯỜNG.

1. Công tác xây dựng Đảng

1.1. Về giáo dục chính trị, tư tưởng:

Chi bộ đã lãnh đạo tốt việc tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các qui định của địa phương, Nghị quyết của chi bộ tới các tổ chức đoàn thể và mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên, CMHS, học sinh trong nhà trường.

Chi bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, 100% đảng viên đã tích cực tham gia các lớp học tập nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị trong tình hình mới do ngành giáo dục cũng Đảng cấp trên tổ chức.

Chi bộ triển khai nghiên túc các văn bản chỉ đạo của Đảng cấp trên, cung cấp các thông tin tình hình thời sự, chính sách tới toàn thể đảng viên vào buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

Cấp ủy chi bộ thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng trong đảng viên, quần chúng, nhân dân và học sinh để có giải pháp tuyên truyền giải thích đúng và phù hợp, giải quyết công việc đúng thẩm quyền, chi bộ đoàn kết thống nhất cao.

Chi bộ tổ chức nghiêm túc kịp thời việc phê bình và tự phê bình, chỉ rõ những tồn tại hạn chế của ban chi ủy và từng đảng viên, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI). Cán bộ, đảng viên của chi bộ đều nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, có lối sống lành mạnh, không có đồng chí nào vi phạm những điều đảng viên không được làm.

1.2. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) .

Chi bộ tổ chức tốt việc quán triệt, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản của cấp trên, các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lúi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới cán bộ, đảng viên, giáo viên và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

Hàng năm chi bộ, 100% đảng viên và CB, GV, NV đăng kí và thực hiện tốt các nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi bộ tổ chức đánh giá thường xuyên, định kỳ hàng tháng kết quả thực hiện của đảng viên về Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Cuối học kì, cuối năm tiến hành sơ kết, tổng kết có đánh giá kết quả thực hiện của các thành viên, biểu dương, khen thưởng các đồng chí thực hiện tốt và rút kinh nghiệm các đồng chí thực hiện hiệu quả chưa cao. Năm 2017 chi bộ thực hiện cho đảng viên đăng ký và thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2017, có 19/20 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

1.3. Công tác tổ chức, sinh hoạt.

- Tình hình đảng viên của chi bộ.

Tổng số đảng viên của chi bộ hiện nay: 20 đồng chí, trong đó nam 1 đồng chí.

Đảng viên dự sinh hoạt chi bộ hàng tháng đảm bảo 100% so với đảng viên được triệu tập.

Đảng viên dự sinh hoạt đảng bộ một vài buổi chưa đảm bảo 100% so với đảng viên được triệu tập. ( do đặc thù công việc của nhà trường).

- Chi bộ tổ chức sinh hoạt thường kỳ theo qui định, trước khi SHCB ban chi ủy đều tiến hành họp thống nhất kế hoạch, nội dung SHCB, đảng viên tham dự các buổi sinh hoạt đã có ý thức đấu tranh phê và tự phê, mọi đảng viên đều đã tích cực gương mẫu trong công tác, quan tâm chăm lo tới nhiệm vụ chung của chi bộ. Thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm và nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

- Chi bộ phân công nhiệm vụ phù hợp với điều kiện, năng lực, hoàn cảnh của mỗi đảng viên nên hiệu quả công việc rất tốt.

- Chi bộ luôn quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng, phát hiện nguồn, phân công đảng viên theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú. Trong nhiệm kỳ chi bộ đã giới thiệu được 6 công đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình Đảng, hoàn tất đầy đủ hồ sơ theo quy định đề nghị kết nạp cho 5 quần chúng ưu tú vào đảng, vượt 250% so với kế hoạch.

- Kết quả phân loại đảng viên hàng năm đạt từ 95% đến 100% đảng viên đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt 5-10% so với chỉ tiêu đề ra, trong đó 15% đảng viên đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy khen thưởng và biểu dương, chi bộ Tiểu học luôn được Đảng ủy đánh giá và công nhận đạt chi bộ trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

1.4. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật:

- Chi bộ quán triệt nghiêm túc các văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra giám sát, kỉ luật trong Đảng.

- Hàng năm, chi bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát cụ thể. Công tác kiểm tra giám sát được thể hiện qua việc thực hiện kỉ cương nề nếp, quy chế chuyên môn, giám sát nắm bắt tư tưởng thông qua sinh hoạt chi bộ, qua việc lắng nghe ý kiến phản ánh của quần chúng, từ đó góp ý kịp thời những đảng viên thực hiện chưa tốt và giúp đảng viên thấy rõ vai trò trách nhiệm để chỉnh sửa kịp thời. Trên cơ sở đó nhận xét đánh giá đúng về lập trường tư tưởng đạo đức lối sống cũng như tác phong, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng đảng viên. Trong nhiệm kì qua không có đảng viên, quần chúng nào bị vi phạm kỷ luật.

2. Lãnh đạo hoạt động của nhà trường.

- Chi bộ đã chỉ đạo tốt công tác xây dựng chính quyền trong nhà trường, Phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực của các đồng chí cán bộ quản lý. Việc tổ chức lấy tín nhiệm cán bộ dự nguồn được thực hiện đúng quy trình quy định, đảm bảo tính khách quan. Xây dựng phát huy tốt vai trò đội ngũ cốt cán chuyên môn. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đảng viên, giáo viên về nhận thức tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm lòng yêu nghề, đặc biệt là ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trong nhiệm kì, có 3 đồng chí học xong đại học, 7 đ/c đang học để hoàn thành chương trình đại học. Trong nhiệm kỳ nhà trường có 14 giáo viên giỏi cấp huyện, 1 giáo viên giỏi cấp tỉnh.

- Chi bộ đã lãnh đạo chính quyền làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Phòng Giáo dục- Đào tạo Lý Nhân, Hội CMHS và các tổ chức xã hội khác tạo điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy như tu sửa các phòng học, phòng chức năng và khuôn viên trường, đổ sân bê tông, đóng mới 140 bộ bàn ghế 2 chỗ ngồi, làm rèm các lớp học, làm tủ thư viện xanh, làm lán xe, xây đơn nguyên 2 gồm 12 phòng học trị giá hơn mười tỉ đồng và chuẩn bị xây dựng đơn nguyên 3. Kết quả xếp loại các lĩnh vực công tác của nhà trường luôn xếp thứ 2-4/ 24 trường.

3. Lãnh đạo hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

Chi bộ đã xây dựng cơ cấu các tổ chức đoàn thể trong nhà trường theo đúng Điều lệ trường Tiểu học, lãnh đạo các đoàn thể trong nhà trường như tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, tổ chuyên môn hoạt động có hiệu quả. Lãnh đạo các đoàn thể cơ bản là đảng viên luôn phát huy cao vai trò tiên phong gương mẫu, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. BCH Công đoàn đã tổ chức vận động cán bộ giáo viên chăm lo tích cực trong hoạt động chuyên môn cũng như tham gia các phong trào do công đoàn phát động, làm tốt công tác nữ công xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa, vận động thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình. Quan tâm chăm lo đời sống công đoàn viên. Đoàn thanh niên đã chỉ đạo và phối hợp với Đội thực hiện tốt các hoạt động NGLL, hoạt động đội. Phối hợp tích cực với Đoàn xã tham gia các phong trào của địa phương. Tổ chuyên môn luôn quan tâm đến đổi mới phương pháp dạy và học, tích cực bồi dưỡng đội ngũ. Hàng năm có từ 3-5 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện, có 1 GVG cấp tỉnh, 1 GVG đạt giải Khuến khích cấp quốc gia, Các tổ chức đoàn thể luôn phối hợp chặt chẽ, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong các nhiệm vụ, luôn đoàn kết thống nhất. Hàng năm Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc, chi đoàn xếp loại tốt.

II. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ.

1. Kết quả thực hiện.

1.1. Công tác phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi.

Chi bộ đã chỉ đạo CBQL phối hợp với trường MN, THCS, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong trường, phân công phụ trách địa bàn thôn xóm, nắm bắt cụ thể từng đối tượng học sinh đặc biệt quan tâm tới các học sinh gia đình khó khăn, không có học sinh bỏ học, chú ý tới việc chỉ đạo nâng cao chất lượng giảng dạy. Kết quả huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Tỉ lệ học sinh 11 tuổi HTCTTH đạt từ 96,5-97%. Bộ hồ sơ phổ cập được đánh giá xếp loại tốt. Trường đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3.

1.2. Công tác giáo dục toàn diện:

a. Về phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh:

Chi bộ đã chỉ đạo tốt việc tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình chính khóa cũng như thông qua các hoạt động lồng ghép, như giáo dục an toàn giao thông, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục quyền bổn phận, phòng chống đuối nước, tài liệu Bác Hồ, giáo dục các em thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thông qua các tiết học, hoạt động Đội, hoạt động NGLL, các câu lạc bộ, các hoạt động trải nghiệm,...

Hàng năm chi bộ chỉ đạo chính quyền tổ chức các buổi giao lưu hoặc mời Hội cựu chiến binh xã nói chuyện chuyên đề về lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống dân tộc,... qua đó giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, địa phương và đặc biệt giáo dục đạo đức cho các em.

Kết quả 100% học sinh được xếp loại tốt, đạt, không có học sinh cá biệt, học sinh mắc các tệ nạn xã hội.

b. Về kết quả học tập:

Chất lượng đại trà đều đạt và vượt bình quân của huyện. Kết quả kiểm tra định kỳ nhiều lớp đạt 100%, kết quả học sinh HTCTLH đạt 99,4 - 100%, trong đó xếp loại hoàn thành tốt 55 - 70%, loại hoàn thành 30 - 45%

- Trong nhiệm kỳ có 32 học sinh đạt giải tỉnh: 243 học sinh đạt giải cấp huyện, các đội tuyển năng khiếu tham gia dự thi đều có học sinh đạt giải. Công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu nhà trường luôn dẫn đầu toàn huyện.

c. Về các hoạt động ngoài giờ lên lớp:

Nội dung, chương trình hoạt động thể dục giữa giờ, múa hát tập thể, võ cổ truyền được duy trì. Các câu lạc bộ, các hoạt động trải nghiệm được duy trì.

Trường lớp thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ, cảnh quan được tôn tạo từng bước đáp ứng yêu cầu xanh - sạch - đẹp. Không chỉ giáo dục thể chất mà công tác giáo dục truyền thống, giáo dục ý thức trách nhiệm cộng đồng cũng đã được quan tâm, các hoạt động chữ thập đỏ đã được tích cực thực hiện, hàng năm thầy và trò đã đóng góp ủng hộ các hoạt động từ thiện như tặng quà học sinh nghèo, cận nghèo, khó khăn nhân dịp khai giảng, sơ kết, tổng kết, phong trào hiến máu nhân đạo.

Chi bộ lãnh đạo Công đoàn nhà trường vận động cán bộ giáo viên thực hiện tốt pháp lệnh về dân số không có trường hợp vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Trường giữ vững đơn vị văn hóa cấp huyện, tập thể lao động xuất sắc, được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Xếp chung các nhiệm vụ nhà trường theo các lĩnh vực công tác được Phòng GD - ĐT Lý Nhân đánh giá xếp từ thứ 2-4/24 trường.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ vừa qua chi bộ đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Đảng bộ xã, nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kì 2015-2018, nhiều nhiệm vụ đã đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đạt được những kết quả trên là nhờ sự đoàn kết nhất trí trong chi bộ, trong cán bộ giáo viên và sự nỗ lực cố gắng cộng đồng trách nhiệm trong công tác của các thành viên trong trường. Đặc biệt là sự lãnh đạo, quan tâm của Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương, của ngành, cùng với sự chấp hành nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và sự vận dụng sáng tạo của chi bộ trong công tác lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của nhà trường.

2. Một số nguyên nhân cơ bản đạt được các kết quả trên.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phù hợp với thực tế, có tính khả thi.

- Luôn đổi mới phương thức lãnh đạo, nắm vững khả năng sở trường của từng cán bộ, đảng viên, phân công nhiệm vụ hợp lý và tạo điều kiện để mọi người hoàn thành nhiệm vụ.

- Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc kịp thời điều chỉnh các biện pháp lãnh đạo phù hợp.

- Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho CB, đảng viên, GV, NV, phối hợp chặt chẽ với ĐDCMHS tạo sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất cao.

- Phát huy vai trò gương mẫu, thực hiện nghiêm túc các kỉ cương nề nếp.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐẠI HỘI

Đ/c Nguyễn Thị Bích Huệ-BT chi bộ đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2018

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nga- P.BT chi bộ- TT Tổ CM 2+3 tham luận

Đ/c Trần Thị Hợp-P. HT tham luận công tác quản lý Đảng viên trong chi bộ nhà trường.

Đ/c Đỗ Văn Minh-BT Đảng ủy xã Nhân Khang phát biểu ý kiến.

Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2018-2020

Tặng quà Đại hội

Đ/c Nguyễn Thị Dung- Chi ủy viên-P.HT tặng quà Đảng viên chuyển trường.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2018 - 2020.

A. CHỈ TIÊU CHUNG

1. Hàng năm chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, nhà trường đạt tập thể lao động Tiên tiến trở lên, Công đoàn đạt vững mạnh trở lên, Chi đoàn xếp loại tốt, Liên Đội TNTPHCM xếp loại tốt.

2. Phân loại đảng viên hàng năm có 90-100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

3. Trong nhiệm kỳ tạo nguồn cho 2-3 quần chúng ưu tú học đối tượng đảng, kết nạp 1 - 2 đảng viên mới.

4. Nâng cao các tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ I và phấn đấu xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ II năm học 2019- 2020.

5. Công tác xã hội hóa giáo dục xếp loại tốt.

B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

I. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, nhà trường:

1. Công tác xây dựng Đảng:

- Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Tổ chức và thực hiện tốt các đợt sinh hoạt chính trị đảm bảo cho cán bộ đảng viên giáo viên tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức tư tưởng chính trị, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng và nhân dân để có biện pháp giải thích phù hợp.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05- CT/ TW về “ Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lúi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Nói và làm theo Nghị quyết, Ban chi ủy làm tốt công tác tuyên truyền, kịp thời triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, trong sinh hoạt chi bộ giành thời gian cập nhật thông tin thời sự , thông báo nội bộ.

- Thực hiện tốt nề nếp sinh hoạt Đảng. Ban chi ủy luôn đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chi ủy chi bộ làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao trình độ cho cán bộ đảng viên, giáo viên, bồi dưỡng tạo nguồn kế cận tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên học tập, phân công nhiệm vụ phù hợp giúp đỡ mọi người có cơ hội để phát triển khả năng.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát cụ thể, qua kiểm tra giám sát kịp thời nêu gương tốt, chấn chỉnh các biểu hiện việc làm chưa đúng, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng để có biện pháp lãnh đạo phù hợp.

- Tuyên truyền giác ngộ lý tưởng cách mạng bồi dưỡng quần chúng ưu tú tự nguyện đứng trong hàng ngũ của đảng, làm tốt công tác phát hiện quần chúng ưu tú trong các tổ chức đoàn thể nhà trường. CB, GV thực hiện tốt quy định 47 về “QĐ những điều đảng viên không được làm”, thực hiện tốt quy định 76 của bộ chính trị về “giữ mối liên hệ với chi ủy, chi bộ và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú”.

- Thực hiện nghiệm túc việc phân loại đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm.

2. Lãnh đạo hoạt động của các tổ chức, đoàn thể.

- Lãnh đạo tổ chức Công đoàn, tổ chức nữ công làm tốt công tác tuyên truyền vận động công đoàn viên tích cực trong công tác chuyên môn, quan tâm chăm lo đời sống cán bộ giáo viên, thực hiện tốt các cuộc vận động dân chủ kỉ cương tình thương trách nhiệm "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, sáng tạo".

- Xây dựng Chi đoàn, Đội thiếu niên vững mạnh có các hoạt động thiết thực cụ thể gắn với công tác chuyên môn. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp đặc biệt góp phần xây dựng phong trào văn nghệ thể thao trong trường phát triển tốt hơn.

- Phát huy vai trò của đảng viên làm nòng cột trong các tổ chức, đoàn thể, các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.

3. Lãnh đạo hoạt động của nhà trường.

- Xây dựng chính quyền vững mạnh, lãnh đạo chính quyền có kế hoạch chỉ đạo cụ thể cho từng mặt hoặt động với các biện pháp cụ thể sát thực tình hình đơn vị. Cán bộ quản lý tích cực tự học tự bồi dưỡng, đổi mới phương pháp quản lý, tăng cường kiểm tra đôn đốc các bộ phận, giao nhiệm vụ cụ thể và kiểm tra kết quả thực hiện. Các tổ chuyên môn hàng năm có kế hoạch hoạt động cụ thể, làm tốt công tác sinh hoạt chuyên môn bồi dưỡng tay nghề cho giáo viên, các đồng chí tổ trưởng, tổ phó phát huy hết khả năng vai trò lãnh đạo chuyên môn, quản lý chặt chẽ giáo viên trong tổ khối mình.

- Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi. Tổ chức điều tra nắm bắt đối tượng, hoàn thiện hồ sơ, ghi chép cập nhật sạch sẽ khoa học chính xác, kết hợp với trường Mầm non, hội cha mẹ học sinh và tranh thủ sự lãnh đạo của chính quyền đảm bảo 100% trẻ 6 tuổi ra lớp 1, không có học sinh bỏ học.

- Chỉ đạo thực hiện tốt việc đổi mới chương trình, đổi mới SGK, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất HS, làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn, công tác kiểm tra nội bộ trường học, tăng cường dự giờ thăm lớp nhằm nâng cao chất lượng đại trà.

- CBQL có kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo HSY tạo điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu, động viên giáo viên tăng cường quản lý bồi dưỡng học sinh, giao lưu học hỏi kinh nghiệm nâng chất lượng.

- Tổ chuyên môn đầu tư cho công tác thi GV giỏi, tăng cường tập huấn và chọn cử đúng đối tượng tham gia thi GVG cấp huyện để đạt kết quả cao.

- Chi bộ lãnh đạo chính quyền quan tâm đưa hoạt động ngoài giờ lên lớp trở thành nền nếp có chất lượng tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, thể thao, võ cổ truyền, tiếng hát dân ca, giao cho chi đoàn làm nòng cốt tổ chức hoạt động. Đầu tư về kinh phí mua sắm dụng cụ phương tiện tạo điều kiện cho hoạt động.

- Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh kết hợp với trạm y tế tổ chức khám chữa bệnh cho học sinh theo định kỳ, tuyên truyền giáo dục ý thức giữ vệ sinh bảo vệ sức khỏe. Từng bước tu sửa, tôn tạo cảnh quan bổ sung cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chí xanh - sạch - đẹp.

- Tuyên truyền giáo dục trong cán bộ giáo viên, học sinh ý thức thực hiện các qui định của chính quyền, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, tích cực tham gia xây dựng các quỹ tuổi thơ, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, làm công tác từ thiện.

- Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ giáo viên về công tác an ninh quốc phòng không để xảy ra các biểu hiện tiêu cực, không có cán bộ giáo viên, học sinh mắc vào các tệ nạn xã hội. Xây dựng trường học an toàn.

Trên đây là dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018; Phương hướng mục tiêu nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ 2018-2020 và kiểm điểm của ban chi chi ủy nhiệm kỳ 2015-2018. Kính mong Đại hội tập trung đóng góp ý kiến góp phần xây dựng Nghị quyết Đại hội Chi bộ phù hợp với thực tế và đạt hiệu quả cao hơn. TM BAN CHI ỦY CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015-2018

BÍ THƯ

Nguyễn Thị Bích Huệ

Tác giả: thnhankhang

Xem thêm

" width="" height="" >
LIÊN HOAN TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN
Ngành GD xã Nhân khang: Mừng Đảng mừng xuân
BÀI VÕ CỔ TRUYỀN 27 ĐT
Vu Lan nhớ mẹ.