tin tức-sự kiện

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020(Theo TT36/2017/TT-BGGĐT)
Biểu mẫu 05
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của
Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Phòng GD-ĐT Lý Nhân
Tên cơ sở giáo dục: Trường Tiểu học xã Nhân Khang
THÔNG B¸O
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2019-2020
STT Nội dung Chia theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Điều kiện tuyển sinh 153 182 134 116 145
II Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện 35 tuần thực học 35 tuần thực học 35 tuần thực học 35 tuần thực học 35 tuần thực học
III Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh " - Họp phụ huynh học sinh 3 lần/năm học.
- Phối hợp đúng nội quy của nhà trường đề ra.
- Học sinh chăm ngoan, lễ phép, học giỏi.
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục Không Không Không Không Không
V Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được. - Đạo đức: 100% HS đạt.
- Sức khỏe: tốt.
- Học tập: 98-100% HTCTLH
VI Khả năng học tập tiếp tục của học sinh - Đạt 98 - 100% HS lên lớp đối với lớp 1,2,3,4.
- Đạt 99 - 100% HTCTTH đối với lớp 5.
Nhân Khang, ngày 15 tháng 09 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Nguyễn Thị Bích Huệ
Tác giả: thnhankhang

Xem thêm

" width="" height="" >
LIÊN HOAN TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN
Ngành GD xã Nhân khang: Mừng Đảng mừng xuân
BÀI VÕ CỔ TRUYỀN 27 ĐT
Vu Lan nhớ mẹ.