tin tức-sự kiện

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN DẠY NGOẠI NGỮ

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NHÂN KHANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 29 /KH-TH Lý Nhân, ngày 25 tháng1 năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường môn Tiếng Anh

Tháng 1 năm 2016

Căn cứ kế hoạch số30/KH-GDĐT-GDTH ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân; sau khi thống nhất với Hiệu trưởng các trường trong cụm, Trường Tiểu học Nhân Khang xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường môn Tiếng Anh tháng 1 năm 2016 như sau:

1) Thời gian: 30/1/2016

2) Địa điểm: Trường Tiểu học Nhân Khang

3) Nội dung

A. Dự giờ 1 tiết:

- GV dạy: Trần Thị Phương

- Unit 12: This is my house. – Lesson 1 (4, 5, 6) – Grade 3

B. Rút kinh nghiệm giờ dạy

C. Trao đổi về Phương pháp dạy Đọc

+ Hs nhìn tranh và đoán nội dung bài đọc

+ Khai thác tranh để học sinh có thể có những nhận biết ban đầu về nhân vật và những hoạt động hay địa điểm của các nhân vật đó.

+ Từ đó cho học sinh biết là các em sẽ đọc đoạn văn cho sẵn và làm các nhiệm vụ bên dưới.

+ Yêu cầu học sinh đọc qua 1 lượt các nhiệm vụ cần phải làm ( trong khoảng 1-2’).

+ GV đọc đoạn 1 lượt cho hs nghe.

+ Viết và luyện từ, cụm từ mới ( nếu có)

+ Gọi 1 số học sinh đọc nối tiếp đoạn văn.

+ GV hỏi 1 số câu hỏi ( hướng nội dung vào phần nhiệm vụ mà học sinh cần phải làm.)

+ Yêu cầu học sinh đọc thầm lại đoạn văn và làm các nhiệm vụ ( có giới hạn time, thường là khoang 5’)

+ HS trao đổi bài làm của mình theo cặp để so sánh kết quả

+ Gọi 1 số hs đọc to hoặc viết kết quả của mình.

+ GV chữa và rút kinh nghiệm các bài làm

D. Kiểm điểm việc thực hiện chương trình

- Các trường đã tổ chức cho hs tham gia thi IOE cấp huyện

- Tiếp tục soạn giảng và dạy theo đúng chương trình.

- Tăng cường luyện tập cho hs thi IOE cấp tỉnh ( nêu các kinh nghiệm bồi dưỡng)

E. Thảo luận nhận xét, đánh giá học sinh theo TT 30

F. Luyện phát âm.

Trên đây là kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường tháng 1 năm 2016. Trường Tiểu học Nhân Khang trân trọng báo cáo Phòng GD-ĐT và đề nghị các trường trong cụm phối hợp tổ chức đạt kết quả./.

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT (để b/c);

- Các trường TH trong cụm (phối hợp th/h);

- Lưu: VT,

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Bích Huệ

Tiết học tiếng anh Phonic

Đ/c chuyên viên của CT Phonic về dự giờ tư vấn cùng nhà trường

Tác giả: thnhankhang

Xem thêm

" width="" height="" >
LIÊN HOAN TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN
Ngành GD xã Nhân khang: Mừng Đảng mừng xuân
BÀI VÕ CỔ TRUYỀN 27 ĐT
Vu Lan nhớ mẹ.