Tổ chức

  • LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

  • Địa chỉ: Xóm 6 xã Nhân Khang
  • Email: C1nhankhang@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513871622
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Bích Huệ Không có ảnh
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: ntbhue69nkh@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01273022668
2
Họ tên: Trần Thị Hợp Không có ảnh
Vị trí: P. Hiệu trưởng
Email: Tthop73c1nch@gmail.com
Điện thoại: 0912807586
Ngành Giáo dục xã Nhân Khang: CHÚC MỪNG NĂM MỚI
LIÊN HOAN TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN
BÀI VÕ CỔ TRUYỀN 27 ĐT
Vu Lan nhớ mẹ.
Bài đồng diễn BỐNG BỐNG BANG BANG