Tổ chức

  • LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

  • Địa chỉ: Xóm 6 xã Nhân Khang
  • Email: C1nhankhang@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513871622
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Bích Huệ Không có ảnh
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: ntbhue69nkh@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01273022668
2
Họ tên: Trần Thị Hợp Không có ảnh
Vị trí: P. Hiệu trưởng
Email: Tthop73c1nch@gmail.com
Điện thoại: 0912807586
Bài đồng diễn BỐNG BỐNG BANG BANG
BÀI VÕ CỔ TRUYỀN 27 ĐT
Vu Lan nhớ mẹ.
CÔ GIÁO TÀI NĂNG CẮM HOA NGHỆ THUẬT 8/8 TH NHÂN KHANG