Điểm báo

Công khai tuyển sinh năm 2017-2018

Biểu mẫu 05

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Phòng GD- ĐT Lý Nhân.

Tên cơ sở giáo dục: Trường Tiểu học xã Nhân Mỹ                                     

THÔNG B¸O

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học: 2017- 2018

 

 

 

STT

 

 

Nội dung

 

Chia theo khối lớp

 

Khối 1

 

Khối 2

 

Khối 3

 

Khối 4

 

Khối 5

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

 

93

63

76

91

91

 

II

 

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

 

35 tuần thực học

 

35 tuần thực học

 

35 tuần thực học

 

35 tuần thực học

 

35 tuần thực học

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

 

- Họp phụ huynh 3 lần/ năm;

- Phối hợp tổ chức nội quy nhà trường

 

 

IV

 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

 

 

- Đủ phòng học cho học sinh: 1 lớp/ phòng.

- Các phòng học bộ môn được duy trì hoạt động thường xuyên ( phòng Tin học, phòng Âm nhạc, phòng Tiếng Anh, phòng Mỹ thuật)

 

 

V

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

 

Không

 

 

Không

 

 

Không

 

 

Không

 

 

Không

 

 

VI

 

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

 

 

- Đội ngũ: Quản lý: 2, giáo viên: 22, hành chính: 2

- Phương pháp quản lý: Thực hiện đúng theo các văn bản hướng dẫn của các cấp; thể chế hóa văn bản hướng dẫn các cấp bằng kế hoạch, quyết định nội quy, quy chế.

 

 

 

VII

 

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

- Đạo đức:  100% HS đạt

- Sức khỏe: tốt

- Học tập: lên lớp 100%

 

 

VIII

 

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

 

- Đạt 100% HS lên lớp đối với lớp 1, 2, 3,4.

- Đạt 100% HS HTCTTH đối với lớp 5.

 

 

                                                   Nhân Mỹ, ngày 10  tháng 08 năm 2017

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                    (Ký tên và đóng dấu)


Tác giả:

Xem thêm

Phần thi TPTĐ giỏi - Trường Tiểu học Nhân Mỹ
Phần thi TPTĐ giỏi - Trường Tiểu học Nhân Mỹ
Thi TPTĐ Giỏi - Thầy Ngô Sỹ Đoàn
Tiết mục nhảy của học sinh Trường Tiểu học Nhân Mỹ tham gia Ngày Hội Tiếng Anh
Tiết mục múa tập thể ' Cháu hát về đảo xa' - của Trường Tiểu học Nhân Mỹ