Điểm báo

Khen thưởng giáo viên đạt danh hiệu 'Giáo viên dạy giỏi” cấp trường năm học 2016 - 2017

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN NGHĨA                                   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 123/QĐ-TH

Nhân Nghĩa, ngày 15 tháng 11 năm 2016

  

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Khen thưởng giáo viên đạt thành tích xuất sắc

trong Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp trường” năm học 2016 - 2017 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NHÂN NGHĨA

                                               

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010; Nghị định số 39/NĐ- CP ngày 27/4/2012; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ; Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;                                                                      

Căn cứ Thông tư 21/2010/TT-BGD ĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ thi Giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 20439/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Lý Nhân về việc Ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Lý Nhân;

Căn cứ Kế hoạch số 784/KH-GDĐT-GDTH ngày 31/10/2016 của Phòng GD-ĐT huyện Lý Nhân về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm học 2016-2017;

Căn cứ kết quả “Hội thi giáo viên dạy giỏi” cấp trường năm học 2016-2017 của trường tiểu học Nhân Nghĩa,

         

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Khen thưởng cho giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Mức thưởng được phân bổ theo giải từ giải nhất, giải nhì, giải ba, khuyến khích. Kinh phí được trích từ quỹ Khen thưởng của nhà trường.

Điều 3. Các thành viên trong Ban chỉ đạo, bộ phận tài vụ và các ông bà có tên ở Điều 1 thi hành quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Website trường;

- Lưu Văn phòng, VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Cao Văn Giảng

       

 

DANH SÁCH

Giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi "Giáo viên dạy giỏi” cấp trường

Năm học 2016 - 2017

 

(Kèm theo QĐ số 123/QĐ-TH ngày 15 tháng 11 năm 2016

của Hiệu trưởng Trường tiểu học Nhân Nghĩa)

 

 

TT

Họ và tên

Đạt giải

Số tiền

(đồng)

Chữ ký

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Toan

Giải Nhất

50.000

 

 

2

Trần Thị Quý

Giải Nhì

40.000

 

 

3

Cao Thị Hằng Nga

Giải Ba

30.000

 

 

4

Cao Thị Bích Thủy

Giải KK

20.000

 

 

5

Cao Thị Luyến

Giải KK

20.000

 

 

Tổng cộng:

 

160.000

 

 

 

     (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)

 

Nhân Nghĩa, ngày 15 tháng 11 năm 2016

        THỦ QUỸ                                KẾ TOÁN                                      HIỆU TRƯỞNG

 

Tác giả:

Xem thêm

Giao luu văn nghệ với đoàn nghệ thuật tình thương
Tổng kết năm học 2017-2018
Hoạt động ngoài giờ lên lớp của trường Tiểu học Nhân Nghĩa
Tiết mục văn nghệ 'Tổ quốc gọi tên mình' của trường Tiểu học Nhân Nghĩa năm học 2016 - 2017
Thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi năm 2013-2104