Điểm báo

Quy chế chi tiêu nội bộ trường học năm 2016

Căn cứ vào Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; 

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động trường Tiểu học Nhân Nghĩa ngày 10 tháng 10 năm 2015;

           Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học; tình hình thực tế của nhà trường, của địa phương,

Tác giả:

Xem thêm

Giao luu văn nghệ với đoàn nghệ thuật tình thương
Tổng kết năm học 2017-2018
Hoạt động ngoài giờ lên lớp của trường Tiểu học Nhân Nghĩa
Tiết mục văn nghệ 'Tổ quốc gọi tên mình' của trường Tiểu học Nhân Nghĩa năm học 2016 - 2017
Thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi năm 2013-2104