Điểm báo

Quy chế chi tiêu nội bộ trường học năm 2016

Căn cứ vào Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; 

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động trường Tiểu học Nhân Nghĩa ngày 10 tháng 10 năm 2015;

           Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học; tình hình thực tế của nhà trường, của địa phương,

Tác giả:

Xem thêm

Trường TH Nhân Nghĩa kỷ niệm 20-11- 2019
Hội thi tiếng hát dân ca chào mừng ngày 20/11/2019
Giao luu văn nghệ với đoàn nghệ thuật tình thương
Tổng kết năm học 2017-2018
Hoạt động ngoài giờ lên lớp của trường Tiểu học Nhân Nghĩa