Điểm báo

BẢNG TỔNG HỢP 8 TUẦN HKII 18-19
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÝ NHÂN
TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN NGHĨA
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC GIỮA KỲ II
NĂM HỌC: 2018 - 2019 LỚP 1A
STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Ngày, tháng, năm sinh Nữ Môn học và hoạt động giáo dục Năng lực Phẩm chất Khen thưởng
(chỉ dùng cho cuối năm)
Hoàn thành chương trình lớp học (chỉ dùng cho cuối năm) Lên lớp
(chỉ dùng cho cuối năm)
Ghi chú
Tiếng Việt Toán Tự nhiên và Xã hội/ Khoa học Lịch sử
và Địa lí
GD
LS
T.công
K.thuật
Mĩ thuật Âm nhạc Thể dục Ngoại ngữ Tin học Tiếng dân tộc Tự phục vụ, tự quản Hợp tác Tự học, GQVĐ Chăm học, chăm làm Tự tin, trách nhiệm Trung thực kỉ luật Đoàn kết, yêu thương
Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Mức đạt được Mức đạt được Mức đạt được Mức đạt được Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Khen cuối năm Khen đột xuất
1 Nguyễn Hoàng Anh 21/08/2012   T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
2 Nguyễn Phương Anh 14/05/2012 x H   H   H       H H H H T H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
3 Đinh Thị Bảo Châm 21/12/2012 x H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
4 Phạm Thị Bảo Châm 04/02/2012 x H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
5 Nguyễn Thị Thanh Dung 10/08/2012 x C   C   C       C C H H H H           C C C Đ Đ Đ Đ          
6 Nguyễn Thùy Dung 26/09/2012 x T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
7 Nguyễn Đức Duy 29/05/2012   C   C   C       C C H H H H           C C C Đ Đ Đ Đ          
8 Nguyễn Đức Duy 05/01/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
9 Nguyễn Thùy Dương 21/06/2012 x T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
10 Nguyễn Thùy Dương 19/10/2012 x T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
11 Nguyễn Trường Giang 27/12/2011   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
12 Nguyễn Đức Hải 16/08/2012   T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
13 Nguyễn Minh Hiếu 12/11/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
14 Nguyễn Minh Hòa 30/03/2012 x H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
15 Nguyễn Thị Thu Hoài 27/05/2012 x T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
16 Lại Thanh Lịch 23/11/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
17 Nguyễn Thị Mai  Linh 10/12/2012 x H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
18 Nguyễn Hiểu Minh 02/02/2012   T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
19 Nguyễn Quang Minh 12/02/2012   T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
20 Nguyễn Tiến Nam 02/08/2012   T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
21 Hà Nguyễn Hải Nguyên 29/07/2012   T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
22 Nguyễn Thị Thùy Nhung 02/10/2012 x T   T   T       T T T T H T           T T T T T T T          
23 Lê Thị Tố Như 16/08/2012 x T   T   T       T T T T H T           T T T T T T T          
24 Nguyễn Trung Sơn 29/11/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
25 Nguyễn Ngọc Thành 18/01/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
26 Nguyễn Thanh Thìn 22/03/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
27 Nguyễn Mai Thùy 17/03/2012 x T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
28 Nguyễn Minh Tiến 02/10/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
29 Trần Mai Trang 24/02/2012 x T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
30 Vũ Quốc Việt 11/07/2012   T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
31 Nguyễn Tiến Vinh 26/01/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
32 Nguyễn Như Xuân 22/01/2012 x T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
33 Nguyễn Như Ý 08/02/2012 x T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
33   16 33 0 33 0 33 0 0 0 33 33 33 33 33 33 0 0 0 0 0 33 33 33 33 33 33 33 0 0 0 0  
TỔNG HỢP KẾT QỦA ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC
Môn học Tổng số HS Số HS được đánh giá Đánh giá môn học
Mức đạt được Điểm kiểm tra định kỳ
Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
SL TL SL TL SL TL                                        
Tiếng Việt 33 33 17 51.5 14 42.42 2 6.06 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Toán 33 33 17 51.5 14 42.4 2 6.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
TNXH/ KH 33 33 17 51.5 14 42.4 2 6.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Lịch sử và Đại lý 33 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
GDLS 33 33 17 51.5 14 42.4 2 6.1                                        
Thủ công/ Kĩ thuật 33 33 17 51.5 14 42.4 2 6.1                                        
Mĩ thuật 33 33 17 51.5 16 48.5 0 0.0                                        
Âm nhạc 33 33 17 51.5 16 48.5 0 0.0                                        
Thể dục 33 33 16 48.5 17 51.5 0 0.0                                        
Ngoại ngữ 33 33 17 51.5 16 48.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Tin học 33 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Tiếng dân tộc 33 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
                                                         
Hoạt động giáo dục TS HS Số HS được ĐG Tốt Đạt Cần cố gắng Hoạt động giáo dục TS HS Số HS được ĐG SL TL
SL TL SL TL SL TL
Năng lực Tự phục vụ, tự quản 33 33 17 51.5 14 42.4 2 6.06 Khen thưởng 33 0 0 0.0
Hợp tác 33 33 17 51.5 14 42.4 2 6.06
Tự học, GQVĐ 33 33 17 51.5 14 42.4 2 6.06 Hoàn thành chương trình lớp học: 33 0 0 0.0
Phẩm chất Chăm học, chăm làm 33 33 17 51.5 16 48.5 0 0
Tự tin, trách nhiệm 33 33 17 51.5 16 48.5 0 0
Trung thực kỉ luật 33 33 17 51.5 16 48.5 0 0 Lên lớp 33 0 0  
Đoàn kết, yêu thương 33 33 17 51.5 16 48.5 0 0
Nhân Nghĩa, ngày 25 tháng 3 năm 2019
Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG
(Ký ghi rõ họ và tên)
Trần Thị Bích Cao Văn Giảng
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÝ NHÂN
TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN NGHĨA
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC GIỮA KỲ II
NĂM HỌC: 2018 - 2019 LỚP 1B
STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Ngày, tháng, năm sinh Nữ Môn học và hoạt động giáo dục Năng lực Phẩm chất Khen thưởng
(chỉ dùng cho cuối năm)
Hoàn thành chương trình lớp học (chỉ dùng cho cuối năm) Lên lớp
(chỉ dùng cho cuối năm)
Ghi chú
Tiếng Việt Toán Tự nhiên và Xã hội/ Khoa học Lịch sử
và Địa lí
GD
LS
T.công
K.thuật
Mĩ thuật Âm nhạc Thể dục Ngoại ngữ Tin học Tiếng dân tộc Tự phục vụ, tự quản Hợp tác Tự học, GQVĐ Chăm học, chăm làm Tự tin, trách nhiệm Trung thực kỉ luật Đoàn kết, yêu thương
Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Mức đạt được Mức đạt được Mức đạt được Mức đạt được Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Khen cuối năm Khen đột xuất
1 Nguyễn Thị Ngọc Châm 25/07/2012 x H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
2 Nguyễn Ngọc Thành Công 31/05/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
3 Nguyễn Đức Duy 06/09/2012   T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
4 Đoàn Thị Giang Duyên 13/07/2012 x H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
5 Đỗ Quốc Đạt 15/08/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
6 Đoàn Nguyên Đức 17/12/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
7 Bùi Đức Giang 13/11/2012   T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
8 Trần Thị Ngọc Hà 22/10/2012 x T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
9 Nguyễn Minh  Hằng 30/06/2012 x T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
10 Phạm Đình Hiếu 09/11/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
11 Nguyễn Tiến Hoàng 03/11/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
12 Nguyễn Vũ Gia Huy 22/09/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
13 Nguyễn Văn Hưởng 25/07/2012   C   C   H       H H H H H H           C C C Đ Đ Đ Đ          
14 Cao Nam Khánh 30/08/2012   T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
15 Cao Bảo Long 28/03/2012   T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
16 Nguyễn Thị Ngọc Mai 12/01/2012 x H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
17 Nguyễn Tiến Minh 28/11/2012   T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
18 Nguyễn Văn Tuấn Minh 13/02/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
19 Nguyễn Hoài Nam 28/02/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
20 Đỗ Quang Nguyên 11/03/2012   T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
21 Nguyễn Long Nhật 27/10/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
22 Đoàn Uyên Nhi 16/10/2012 x H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ            
23 Đào Ngọc Quân 16/08/2012   C   C   H       H H H H H H           C C C Đ Đ Đ Đ          
24 Phạm Đình Thắng 28/02/2012   T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
25 Nguyễn Đức Thắng 27/11/2012   T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
26 Cao Thị Thơm 29/10/2012 x H   H   H       H H H H T H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
27 Nguyễn Thùy Trang 06/11/2012 x T   T   T       T T T T H T           T T T T T T T          
28 Vũ Minh Trí 20/12/2012   H   H   H       H H H H T H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
29 Nguyễn Đức Trọng 02/03/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
30 Nguyễn Thị Thanh Trúc 03/05/2012 x T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
31 Nguyễn Xuân Trường 05/05/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
32 Nguyễn Quang Vinh 01/10/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
33 Nguyễn Minh Vũ 15/11/2012   T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
34 Nguyễn Tường Vy 25/09/2012 x H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
34   10 34 0 34 0 34 0 0 0 34 34 34 34 34 34 0 0 0 0 0 34 34 34 34 34 34 33 0 0 0 0  
TỔNG HỢP KẾT QỦA ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC
Môn học Tổng số HS Số HS được đánh giá Đánh giá môn học
Mức đạt được Điểm kiểm tra định kỳ
Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
SL TL SL TL SL TL                                        
Tiếng Việt 34 34 13 38.2 19 55.88 2 5.88 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Toán 34 34 13 38.2 19 55.9 2 5.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
TNXH/ KH 34 34 13 38.2 21 61.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Lịch sử và Đại lý 34 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
GDLS 34 34 13 38.2 21 61.8 0 0.0                                        
Thủ công/ Kĩ thuật 34 34 13 38.2 21 61.8 0 0.0                                        
Mĩ thuật 34 34 13 38.2 21 61.8 0 0.0                                        
Âm nhạc 34 34 13 38.2 21 61.8 0 0.0                                        
Thể dục 34 34 14 41.2 20 58.8 0 0.0                                        
Ngoại ngữ 34 34 13 38.2 21 61.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Tin học 34 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Tiếng dân tộc 34 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
                                                         
Hoạt động giáo dục TS HS Số HS được ĐG Tốt Đạt Cần cố gắng Hoạt động giáo dục TS HS Số HS được ĐG SL TL
SL TL SL TL SL TL
Năng lực Tự phục vụ, tự quản 34 34 13 38.2 19 55.9 2 5.88 Khen thưởng 34 0 0 0.0
Hợp tác 34 34 13 38.2 19 55.9 2 5.88
Tự học, GQVĐ 34 34 13 38.2 19 55.9 2 5.88 Hoàn thành chương trình lớp học: 34 0 0 0.0
Phẩm chất Chăm học, chăm làm 34 34 13 38.2 21 61.8 0 0
Tự tin, trách nhiệm 34 34 13 38.2 21 61.8 0 0
Trung thực kỉ luật 34 34 13 38.2 21 61.8 0 0 Lên lớp 34 0 0  
Đoàn kết, yêu thương 34 33 13 39.4 20 60.6 0 0
Nhân Nghĩa, ngày 25 tháng 3 năm 2019
Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG
(Ký ghi rõ họ và tên)
Nguyễn Thị Thu Cao Văn Giảng
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÝ NHÂN
TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN NGHĨA
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC GIỮA KỲ II
NĂM HỌC: 2018 - 2019 LỚP 1C
STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Ngày, tháng, năm sinh Nữ Môn học và hoạt động giáo dục Năng lực Phẩm chất Khen thưởng
(chỉ dùng cho cuối năm)
Hoàn thành chương trình lớp học (chỉ dùng cho cuối năm) Lên lớp
(chỉ dùng cho cuối năm)
Ghi chú
Tiếng Việt Toán Tự nhiên và Xã hội/ Khoa học Lịch sử
và Địa lí
GD
LS
T.công
K.thuật
Mĩ thuật Âm nhạc Thể dục Ngoại ngữ Tin học Tiếng dân tộc Tự phục vụ, tự quản Hợp tác Tự học, GQVĐ Chăm học, chăm làm Tự tin, trách nhiệm Trung thực kỉ luật Đoàn kết, yêu thương
Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Mức đạt được Mức đạt được Mức đạt được Mức đạt được Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Khen cuối năm Khen đột xuất
1 Nguyễn Phương Anh 08/02/2012 x T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
2 Nguyễn Quỳnh Anh 14/10/2012 x T   T   T       T T T T H T           T T T T T T T          
3 Nguyễn Thị Ngọc Châm 30/08/2012 x H   H   H       H H H H T H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
4 Đoàn Thị Bảo Chi 14/05/2012 x T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
5 Đõ Thế Duy 21/10/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
6 Lưu Hải Đăng 15/09/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
7 Nguyễn Trọng Đăng 16/11/2012   T   T   T       T T T T H T           T T T T T T T          
8 Nguyễn Đức Hải 15/09/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
9 Nguyễn Trung Hiếu 14/11/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
10 Trần Trung Hiếu 25/10/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
11 Cao Lê Hoàng 12/01/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
12 Phạm Đình Huy 13/04/2012   H   C   H       H H H H H H           C C C Đ Đ Đ Đ          
13 Trần Phương Linh 23/05/2012 x T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
14 Đoàn Hải Long 25/07/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
15 Nguyễn Quỳnh Mai 21/01/2012 x T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
16 Cao Quỳnh Nga 16/04/2012 x T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
17 Nguyễn Thị Kim Ngân 01/11/2012 x H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
18 Đoàn Diệu Linh Nhi 18/08/2012 x H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
19 Nguyễn Thị Yến Nhi 10/12/2012 x H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
20 Cao Phương Nhung 01/06/2012 x T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
21 Nguyễn Thị Hà Phương 09/11/2012 x H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
22 Nguyễn Minh Quân 08/02/2012   T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
23 Nguyễn Văn Quân 04/12/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
24 Đoàn Văn Sơn 21/04/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
25 Nguyễn Đình Thiện 22/10/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
26 Đoàn Trần Thị Thủy Tiên 06/11/2012 x H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
27 Phạm Quỳnh Trang 10/03/2012 x T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
28 Trần Minh Trung 17/10/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
29 Nguyễn Xuân Trường 25/09/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
30 Nguyễn Tuấn Tú 11/11/2012   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
31 Nguyễn Thị Thảo Vân 09/08/2012 x T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
32 Nguyễn Đức Việt 27/06/2012   T   T   T       T T T T T T           T T T T T T T          
33 Đoàn Đức Vương 26/07/2011   H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
34 Nguyễn Thị Hải Yến 20/10/2012 x H   H   H       H H H H H H           Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ          
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
34   16 34 0 34 0 34 0 0 0 34 34 34 34 34 34 0 0 0 0 0 34 34 34 34 34 34 34 0 0 0 0  
TỔNG HỢP KẾT QỦA ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC
Môn học Tổng số HS Số HS được đánh giá Đánh giá môn học
Mức đạt được Điểm kiểm tra định kỳ
Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
SL TL SL TL SL TL                                        
Tiếng Việt 34 34 12 35.3 22 64.71 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Toán 34 34 12 35.3 21 61.8 1 2.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
TNXH/ KH 34 34 12 35.3 22 64.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Lịch sử và Đại lý 34 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
GDLS 34 34 12 35.3 22 64.7 0 0.0                                        
Thủ công/ Kĩ thuật 34 34 12 35.3 22 64.7 0 0.0                                        
Mĩ thuật 34 34 12 35.3 22 64.7 0 0.0                                        
Âm nhạc 34 34 12 35.3 22 64.7 0 0.0                                        
Thể dục 34 34 11 32.4 23 67.6 0 0.0                                        
Ngoại ngữ 34 34 12 35.3 22 64.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Tin học 34 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Tiếng dân tộc 34 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
                                                         
Hoạt động giáo dục TS HS Số HS được ĐG Tốt Đạt Cần cố gắng Hoạt động giáo dục TS HS Số HS được ĐG SL TL
SL TL SL TL SL TL
Năng lực Tự phục vụ, tự quản 34 34 12 35.3 21 61.8 1 2.94 Khen thưởng 34 0 0 0.0
Hợp tác 34 34 12 35.3 21 61.8 1 2.94
Tự học, GQVĐ 34 34 12 35.3 21 61.8 1 2.94 Hoàn thành chương trình lớp học: 34 0 0 0.0
Phẩm chất Chăm học, chăm làm 34 34 12 35.3 22 64.7 0 0
Tự tin, trách nhiệm 34 34 12 35.3 22 64.7 0 0
Trung thực kỉ luật 34 34 12 35.3 22 64.7 0 0 Lên lớp 34 0 0  
Đoàn kết, yêu thương 34 34 12 35.3 22 64.7 0 0
Nhân Nghĩa, ngày 25 tháng 3 năm 2019
Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG
(Ký ghi rõ họ và tên)
Cao Thị Bích Thủy Cao Văn Giảng
TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN NGHĨA
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC GIỮA KỲ II
NĂM HỌC: 2018 - 2019 LỚP 1D
STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Ngày, tháng, năm sinh Nữ Môn học và hoạt động giáo dục Năng lực Phẩm chất Khen thưởng
(chỉ dùng cho cuối năm)
Hoàn thành chương trình lớp học (chỉ dùng cho cuối năm) Lên lớp
(chỉ dùng cho cuối năm)
Ghi chú
Tiếng Việt Toán Tự nhiên và Xã hội/ Khoa học Lịch sử
và Địa lí
Đạo đức T.công
K.thuật
Mĩ thuật Âm nhạc Thể dục Ngoại ngữ Tin học Tiếng dân tộc Tự phục vụ, tự quản Hợp tác Tự học, GQVĐ Chăm học, chăm làm Tự tin, trách nhiệm Trung thực kỉ luật Đoàn kết, yêu thương
Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Mức đạt được Mức đạt được Mức đạt được Mức đạt được Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Khen cuối năm Khen đột xuất
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TỔNG HỢP KẾT QỦA ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC
Môn học Tổng số HS Số HS được đánh giá Đánh giá môn học
Mức đạt được Điểm kiểm tra định kỳ
Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
SL TL SL TL SL TL                                        
Tiếng Việt 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Toán 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
TNXH/ KH 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Lịch sử và Đại lý 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Đạo đức 0 0 0   0   0                                          
Thủ công/ Kĩ thuật 0 0 0   0   0                                          
Mĩ thuật 0 0 0   0   0                                          
Âm nhạc 0 0 0   0   0                                          
Thể dục 0 0 0   0   0                                          
Ngoại ngữ 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tin học 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tiếng dân tộc 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
                                                         
Hoạt động giáo dục TS HS Số HS được ĐG Tốt Đạt Cần cố gắng Hoạt động giáo dục TS HS Số HS được ĐG SL TL
SL TL SL TL SL TL
Năng lực Tự phục vụ, tự quản 0 0 0   0   0   Khen thưởng 0 0 0  
Hợp tác 0 0 0   0   0  
Tự học, GQVĐ 0 0 0   0   0   Hoàn thành chương trình lớp học: 0 0 0  
Phẩm chất Chăm học, chăm làm 0 0 0   0   0  
Tự tin, trách nhiệm 0 0 0   0   0  
Trung thực kỉ luật 0 0 0   0   0   Lên lớp 0 0 0  
Đoàn kết, yêu thương 0 0 0   0   0  
Nhân Nghĩa, ngày 25 tháng 3 năm 2019
Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG
(Ký ghi rõ họ và tên)
Cao Văn Giảng
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÝ NHÂN
TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN NGHĨA
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC GIỮA KỲ II
NĂM HỌC: 2018 - 2019 LỚP 1E
STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Ngày, tháng, năm sinh Nữ Môn học và hoạt động giáo dục Năng lực Phẩm chất Khen thưởng
(chỉ dùng cho cuối năm)
Hoàn thành chương trình lớp học (chỉ dùng cho cuối năm) Lên lớp
(chỉ dùng cho cuối năm)
Ghi chú
Tiếng Việt Toán Tự nhiên và Xã hội/ Khoa học Lịch sử
và Địa lí
Đạo đức T.công
K.thuật
Mĩ thuật Âm nhạc Thể dục Ngoại ngữ Tin học Tiếng dân tộc Tự phục vụ, tự quản Hợp tác Tự học, GQVĐ Chăm học, chăm làm Tự tin, trách nhiệm Trung thực kỉ luật Đoàn kết, yêu thương
Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Mức đạt được Mức đạt được Mức đạt được Mức đạt được Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Khen cuối năm Khen đột xuất
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TỔNG HỢP KẾT QỦA ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC
Môn học Tổng số HS Số HS được đánh giá Đánh giá môn học
Mức đạt được Điểm kiểm tra định kỳ
Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
SL TL SL TL SL TL                                        
Tiếng Việt 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Toán 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
TNXH/ KH 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Lịch sử và Đại lý 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Đạo đức 0 0 0   0   0                                          
Thủ công/ Kĩ thuật 0 0 0   0   0                                          
Mĩ thuật 0 0 0   0   0                                          
Âm nhạc 0 0 0   0   0                                          
Thể dục 0 0 0   0   0                                          
Ngoại ngữ 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tin học 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tiếng dân tộc 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
                                                         
Hoạt động giáo dục TS HS Số HS được ĐG Tốt Đạt Cần cố gắng Hoạt động giáo dục TS HS Số HS được ĐG SL TL
SL TL SL TL SL TL
Năng lực Tự phục vụ, tự quản 0 0 0   0   0   Khen thưởng 0 0 0  
Hợp tác 0 0 0   0   0  
Tự học, GQVĐ 0 0 0   0   0   Hoàn thành chương trình lớp học: 0 0 0  
Phẩm chất Chăm học, chăm làm 0 0 0   0   0  
Tự tin, trách nhiệm 0 0 0   0   0  
Trung thực kỉ luật 0 0 0   0   0   Lên lớp 0 0 0  
Đoàn kết, yêu thương 0 0 0   0   0