Điểm báo

Biểu mẫu TT 36

Biểu mẫu 05

(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

        PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

 TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NHÂN NGHĨA

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

 

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

I

Điều kiện tuyển sinh

Trẻ 6 tuổi, trẻ KT có thể học hoà nhập.

Hoàn thành chương trình

 lớp 1

Hoàn thành chương trình lớp 2

Hoàn thành chương trình lớp 3

Hoàn thành chương trình lớp 4

 

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

Chương trình 35 tuần; Dạy học

2 buổi/ngày

Chương trình 35 tuần; Dạy học

2 buổi/ngày

Chương trình 35 tuần; Dạy học

2 buổi/ngày

Chương trình 35 tuần; Dạy học

2 buổi/ngày

Chương trình 35 tuần; Dạy học

2 buổi/ngày

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh; qua sổ liên lạc; gọi điện thoại; gặp trực tiếp.

Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh; qua sổ liên lạc; gọi điện thoại;  gặp trực tiếp.

Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh; qua sổ liên lạc; gọi điện thoại; gặp trực tiếp.

Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh; qua sổ liên lạc; gọi điện thoại; gặp trực tiếp.

Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh; qua sổ liên lạc; gọi điện thoại; gặp trực tiếp.

 

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Tích cực, chủ động, sáng tạo

Tích cực, chủ động, sáng tạo

Tích cực, chủ động, sáng tạo

Tích cực, chủ động, sáng tạo

Tích cực, chủ động, sáng tạo

 

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

Hoạt động GDNG lên lớp, TDTT, hoạt động ngoại khoá, hoạt động Đội - Sao ...

Hoạt động GDNG lên lớp, TDTT, hoạt động ngoại khoá, hoạt động Đội - Sao ...

Hoạt động GDNG lên lớp, TDTT,  hoạt động ngoại khoá, hoạt động Đội - Sao ...

Hoạt động GDNG lên lớp, TDTT,  hoạt động ngoại khoá, hoạt động Đội - Sao ...

Hoạt động GDNG lên lớp, TDTT,  hoạt động ngoại khoá, hoạt động Đội - Sao ...

 

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

Kết quả năng lực, phẩm chất đạt Tốt:100%; Chất l­ượng học tập đạt và v­ượt năm học trước, sức khoẻ tốt.

Kết quả năng lực, phẩm chất đạt Tốt:100%; Chất l­ượng học tập đạt và v­ượt năm học trước, sức khoẻ tốt

Kết quả năng lực, phẩm chất đạt

Tốt:100%; Chất l­ượng học tập đạt và vư­ợt năm học trước, sức khoẻ tốt

Kết quả năng lực, phẩm chất đạt Tốt:100%; Chất l­ượng học tập đạt và v­ượt năm học trước, sức khoẻ tốt

Kết quả năng lực, phẩm chất đạt tốt, : 100%; Chất l­ượng học tập đạt và vư­ợt năm học trước, sức khoẻ tốt

 

VI

Khả năng học tập tiếp tục của HS

Lên lớp 100%

Lên lớp 100%

Lên lớp 100%

Lên lớp 100%

Lên lớp 100%

 

 

 

 

Nhân Nghĩa, ngày 25  tháng 9 năm 2019

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Cao Văn Giảng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 06

 Phòng giáo dục huyện Lý Nhân

 Trường tiểu học Nhân Nghĩa

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

389

99

77

81

60

72

II

Số học sinh học 2 bui/ngày

389

99

77

81

60

72

III

Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất

389

99

77

81

60

72

1

Tốt

(tỷ lệ so với tng số)

 

152

42

25

36

22

27

2

Đạt

(t lso với tổng số)

235

55

52

45

38

45

3

Cn c gng

(tỷ lệ so với tổng số)

2

2

 

 

 

 

IV

Shọc sinh chia theo kết quả hc tập

389

99

77

81

60

72

1

Hoàn thành tt

(t lso với tổng số)

 

152

42

25

36

22

27

2

Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

235

55

52

45

38

45

3

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

2

2

 

 

 

 

V

Tổng hợp kết quả cuối năm

 

 

 

 

 

 

1

Lên lớp

(t lso với tổng số)

 

 

 

 

 

 

a

Trong đó:

HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tng s)

 

 

 

 

 

 

b

HS được cp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tng s)

 

 

 

 

 

 

2

lại lớp

(tlso với tổng số)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân Nghĩa, ngày 21 tháng 1 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

Cao Văn Giảng

 

Biểu mẫu 06

 Phòng giáo dục huyện Lý Nhân

 Trường tiểu học Nhân Nghĩa

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

389

99

77

81

60

72

II

Số học sinh học 2 bui/ngày

389

99

77

81

60

72

III

Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất

389

99

77

81

60

72

1

Tốt

(tỷ lệ so với tng số)

 

152

42

25

36

22

27

2

Đạt

(t lso với tổng số)

235

55

52

45

38

45

3

Cn c gng

(tỷ lệ so với tổng số)

2

2

 

 

 

 

IV

Shọc sinh chia theo kết quả hc tập

389

99

77

81

60

72

1

Hoàn thành tt

(t lso với tổng số)

 

152

42

25

36

22

27

2

Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

235

55

52

45

38

45

3

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

2

2

 

 

 

 

V

Tổng hợp kết quả cuối năm

394

101

77

83

61

72

1

Lên lớp

(t lso với tổng số)

390

97

77

83

61

72

a

Trong đó:

HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tng s)

179

47

36

30

30

36

b

HS được cp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tng s)

 

 

 

 

 

 

2

lại lớp

(tlso với tổng số)

4

4

 

 

 

 

 

 

Nhân Nghĩa, ngày 14 tháng 5 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

Cao Văn Giảng

 

Biểu mẫu 07

Phòng giáo dục huyện Lý Nhân

 Trường tiểu học Nhân Nghĩa

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học/số lớp

14/14

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

14

1,6m2

1

Phòng học kiên cố

 13

-

2

Phòng học bán kiên cố

 1

-

3

Phòng học tạm

-

4

Phòng học nhờ, mượn

 0

-

III

Số điểm trường lẻ

-

IV

Tổng diện tích đất (m2)

6.900m2 

 

V

Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

2.575m2

 

VI

Tổng diện tích các phòng

 785m2

 

1

Diện tích phòng học (m2)

550m2 

 

2

Diện tích thư viện (m2)

60m2 

 

3

Diện tích phòng giáo dục thchất hoặc nhà đa năng (m2)

 0

 

4

Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2)

40m2  

 

5

Diện tích phòng ngoại ngữ (m2)

80m2  

 

6

Diện tích phòng học tin học (m2)

40m2 

 

7

Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2)

15m2 

 

8

Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tt hc hòa nhp (m2)

 

9

Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2)

15m2  

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: b)

14 bộ 

Số bộ/lớp

1

Tổng sthiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy đnh

2

 

1.1

Khối lớp 1

 3

 

1.2

Khối lớp 2

 3

 

1.3

Khối lớp 3

 3

 

1.4

Khối lớp 4

 3

 

1.5

Khối lớp 5

 3

 

2

Tổng số thiết bị dạy học tối thiu còn thiếu so với quy định

 

 

2.1

Khối lớp 1

 0

 

2.2

Khối lớp 2

 0

 

2.3

Khối lớp 3

 0

 

2.4

Khối lớp 4

 0

 

2.5

Khối lớp 5

 0

 

 

 

 

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)

 20

Số học sinh/bộ

IX

Tổng số thiết bị dùng chung khác

 9

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

 

2

Cát xét

 3

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

 2

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

 2

 

5

Thiết bị khác...

 1

 

6

…..

 

 

 

 

Nội dung

Slượng(m2)

X

Nhà bếp

 

XI

Nhà ăn

 

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

 

 

 

XIII

Khu nội trú

 

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

S m2/hc sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

 1

 

 

 

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 1

 

40/404 

(*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).

 

 

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

 

 

XVII

Kết nối internet

x

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

x

 

XIX

Tường rào xây

x

 

 

 

Nhân Nghĩa, ngày 25 tháng 9 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

Cao Văn Giảng

 

Biểu mẫu 08

Phòng giáo dục huyện Lý Nhân

 Trường tiểu học Nhân Nghĩa

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2019-2020

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

 26

 

 

14

11

1

 

9

 12

 3

22

 

 

 

I

Giáo viên

 

 

 

 13

 9

 

 

 5

11

2

6

 22

 

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ngoại ngữ

 

 

 

 1

 1

 

 

 2

 

 

1 

 

 

 

 

3

Tin học

 

 

 

1

 

 

 

 1

 

 

 

1

 

 

 

4

Âm nhạc

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 1

1 

 

 

 

 

5

Mỹ thuật

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

6

Thể dục

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

 

 

 

 1

 1

 

 

 

1 

1 

2

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 1

1 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

 1

 

 

 

1 

 

 1

 

 

 

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 1

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân Nghĩa, ngày 25 tháng 9 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Cao Văn Giảng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả:

Xem thêm

Hướng dẫn phòng dịch cho học sinh khi đi học trở lại
Trường TH Nhân Nghĩa kỷ niệm 20-11- 2019
Hội thi tiếng hát dân ca chào mừng ngày 20/11/2019
Phát Thanh Măng Non Trường Tiểu Học Nhân Nghĩa
Giao luu văn nghệ với đoàn nghệ thuật tình thương