Điểm báo

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đơn vị

PHÒNG GD - ĐT HUYỆN LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN NGHĨA

 


Số: 20b/QĐ-TH


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Nhân Nghĩa, ngày 06 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường tiểu học Nhân Nghĩa

Năm học 2015-2016

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NHÂN NGHĨA

 

Căn cứ Quyết định số 54/ GD-TƯ về chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ, cán bộ cơ quan ngày 19/11/1992;

     Căn cứ Quyết định số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của BCH TW Đảng về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, củng cố các tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng trong trường học;

     Căn cứ Luật Cán bộ, Công chức số 22/2008/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hộ chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008;

     Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hộ chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15 tháng 11 năm  2010;

     Căn cứ Quyết định số 202/ TCCB về Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức GD- ĐT;

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     Căn cứ tình hình, đặc điểm của nhà trường, địa phương, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức, đoàn thể và hoạt động giáo dục trong nhà trường;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường Tiểu học Nhân Nghĩa.

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; các quy định trước đây của quy chế Tổ chức và hoạt động của trường Tiểu học Nhân Nghĩa trái với quy định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Nhân Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

-  

HIỆU TRƯỞNG

 

  

 

Cao Văn Giảng

Tác giả:

Xem thêm

Giao luu văn nghệ với đoàn nghệ thuật tình thương
Tổng kết năm học 2017-2018
Hoạt động ngoài giờ lên lớp của trường Tiểu học Nhân Nghĩa
Tiết mục văn nghệ 'Tổ quốc gọi tên mình' của trường Tiểu học Nhân Nghĩa năm học 2016 - 2017
Thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi năm 2013-2104