Điểm báo

Kế hoạch thu chi các loại quỹ 2018 - 2019
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TH NHÂN NGHĨA
KẾ HOẠCH THU CHI CÁC LOẠI QUỸ NĂM HỌC 2018 - 2019
 ĐVT: 1000 đồng 
TT Nội dung  Mức thu/ tháng (năm)   Số tháng thu   Số HS (phụ huynh)   Số tiền thu, chi  Ghi chú
1 2                3           4            5                            6 7
A PHẦN THU                513.779.960                         -   Nhập hết dữ liệu nếu báo đỏ thì kiểm tra lại
1 Quỹ hoc phí               -                             -    
1.1 Mầm non               -                             -    
a Thành thị               -                             -    
  Nhà trẻ               -                             -    
  Học sinh miễn                                -    
  Học sinh giảm 1/2                                -    
  Học sinh đóng cả                                -    
  Mẫu giáo               -                             -    
  Học sinh miễn                                -    
  Học sinh giảm 1/2                                -    
  Học sinh đóng cả                                -    
b Nông thôn               -                             -    
  Nhà trẻ               -                             -    
  Học sinh miễn                                -    
  Học sinh giảm 1/2                                -    
  Học sinh đóng cả                                -    
  Mẫu giáo               -                             -    
  Học sinh miễn                                -    
  Học sinh giảm 1/2                                -    
  Học sinh đóng cả                                -    
1.2 TIỂU HỌC               -                             -    
a Thành thị               -                             -    
  Học sinh miễn                                -    
  Học sinh giảm 1/2                                -    
  Học sinh đóng cả                                -    
b Nông thôn               -                             -    
  Học sinh miễn                                -    
  Học sinh giảm 1/2                                -    
  Học sinh đóng cả                                -    
2 Quỹ học thêm (2 buổi/ ngày)  2.250.000          -          341          153.450.000  
  Lớp 1 (Lớp 6)     450.000            86            38.700.000  
  Lớp 2 (Lớp 7)     450.000            66            29.700.000  
  Lớp 3 (Lớp 8)     450.000            75            33.750.000  
  Lớp 4 (Lớp 9)     450.000            53            23.850.000  
  Lớp 5      450.000            61            27.450.000  
3 Học nghề               -            -             -                             -    
  Lớp (khối) 8                                -    
  Lớp (khối) 9                                -    
4 Lệ phí nghề                                 -    
5 Bảo hiểm y tế            389          190.503.960  
  Học sinh đóng cả            345          190.503.960  
  Học sinh cận nghèo              44                           -    
6 Học phẩm, sách, tài liệu                -            -             -                             -    
  Nhóm nhà trẻ                                -    
  Lớp mẫu giáo 3T                                -    
  Lớp mẫu giáo 4T                                -    
  Lớp mẫu giáo 5T                                -    
7 Đồ dùng theo TT34               -            -             -                             -    
  Nhóm nhà trẻ                                -    
  Lớp mẫu giáo 3T                                -    
  Lớp mẫu giáo 4T                                -    
  Lớp mẫu giáo 5T                                -    
8 Đồng phục, trang phục     212.000            96            20.352.000  
9 Xã hội hoá tăng cường CSVC                                 -    
10 Quỹ XHH trả công cô nuôi                                 -    
11 Ăn bán trú               -            -             -                             -    
1 Nhà trẻ                                -    
2 Mẫu giáo                                -    
12 Quỹ chất đốt (MN)                                 -    
13 Quỹ hội phụ huynh     100.000          341            34.100.000  
14 Quỹ đề thi, giấy thi              -            390              6.054.000 Thu theo lớp
15 Quỹ quét dọn vệ sinh                                 -    
16 Quỹ tiền nước uống       60.000          341            20.460.000  
17 Quỹ tiếng anh Phonic       50.000           9        152            68.400.000  
18 Hoạt động trải nghiệm                                 -    
19 Quỹ khác       60.000          -          341            20.460.000  
  1, sổ LL điện tử       60.000          341            20.460.000  
                                   -    
  ……..                                -    
  ……..                                -    
B PHẦN CHI                513.779.960                         -               -  
1 Quỹ học phí                                 -                           -               -  
- Chi cho con người                       -  
  Trong đó 40% bù lương                       -  
- Chi cho HĐ chuyên môn                       -  
- Chi mua sắm, sửa chữa                       -  
- Chi khác                       -  
2 Quỹ hoc thêm (2 buổi/ ngày)                153.450.000                         -               -  
- Chi công việc                122.760.000               -                           -  
- Chi quản lý                   23.017.500               -  
- Chi hỗ trợ CSVC                    7.672.500               -  
- Chi khác                       -  
3 Quỹ học nghề                                 -                           -               -  
- Chi công việc                       -  
- Chi quản lý                        -  
- Chi hỗ trợ CSVC                       -  
- Chi khác                       -  
4 Lệ phí nghề                                 -                           -               -  
- Chi công việc                       -  
- Chi khác                       -  
5 Bảo hiểm y tế                190.503.960                         -               -  
- Nộp cơ quan BH                190.503.960               -  
  Trong đó: Kinh phí CSSK ban đầu được trích lại đơn vị                   19.164.000               -  
6 Học phẩm, tài liệu                                 -                           -               -  
- Chi mua học phẩm, tài liệu                       -  
- Chi khác                       -  
7 Đồ dùng theo TT34                                 -                           -               -  
- Chi mua đồ dùng                       -  
- Chi khác                       -  
8 Đồng phục, trang phuc                  20.352.000                         -               -  
- Chi may đồng phục                  20.352.000               -  
- Chi khác                       -  
9 Xã hội hoá                                 -                           -               -  
- Chi ….                       -  
- Chi ….                       -  
- Chi ….                       -  
- Chi ….                       -  
- Chi ….                       -  
- Chi ….                       -  
- Chi ….                       -  
- Chi ….                       -  
- Chi khác                       -  
10 Quỹ XHH trả công cô nuôi                                 -                           -               -  
- Chi tiền công cô nuôi                       -  
- Chi khác                       -  
11 Ăn bán trú                                 -                           -               -  
12 Quỹ chất đốt (MN)                                 -                 -  
13 Quỹ hội phụ huynh                  34.100.000                         -               -  
  Chi phục vụ học sinh                  20.500.000               -  
  Chi khác                  13.600.000               -  
14 Quỹ đề thi, giấy thi                    6.054.000                         -               -  
  Chi tiền đề thi, giấy thi                    6.054.000               -  
  Chi khác                       -  
15 Quỹ quét dọn vệ sinh                                 -                           -               -  
  Chi công quét dọn vệ sinh                       -  
  Chi khác                       -  
16 Quỹ tiền nước uống                  20.460.000                         -               -  
  Chi mua nước uống                  20.460.000               -  
  Chi khác                       -  
17 Quỹ tiếng anh Phonic                  68.400.000                         -               -  
  Chi cho con người                  68.400.000               -  
  Chi khác                       -  
18 Hoạt động trải nghiệm HS                                 -               -  
19 Quỹ khác               -            -             -              20.460.000                         -               -  
  1.………                  20.460.000                         -               -  
  2.……..                                 -               -  
  ……..                                 -               -  
  ……..                                 -               -  
                  (513.779.960)  Xem lại 
Nhân Nghĩa, ngày 05 tháng 3 năm 2019
NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Tình Cao Văn Giảng
Ghi chú: 
- Không sửa biểu mẫu, không thêm (bớt) cột và dòng
- Chỉ nhập dữ liệu vào ô màu trắng
- Quỹ thu theo tháng thì nhập số tháng ở cột số tháng thu, nếu thu theo năm thì để trống
- Quỹ học phí trừ các đối tượng được miễn (bỏ miễn ra), các đối tượng được giảm chỉ tính thu 1/2 số tiền
- Nếu báo đỏ ở mục nào thì kiểm tra lại giữa phần thu và phần chi có khớp nhau không.
- Báo cáo gửi qua địa chỉ Email: ntsonpgd.ln@hanam.edu.vn và nộp 01 bộ dấu đỏ cùng với lịch duyệt quyết toán NSNN và duyệt các chế độ chính sách HK II năm học 2018-2019
Tác giả:

Xem thêm

Giao luu văn nghệ với đoàn nghệ thuật tình thương
Tổng kết năm học 2017-2018
Hoạt động ngoài giờ lên lớp của trường Tiểu học Nhân Nghĩa
Tiết mục văn nghệ 'Tổ quốc gọi tên mình' của trường Tiểu học Nhân Nghĩa năm học 2016 - 2017
Thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi năm 2013-2104