Điểm báo

Kế hoạch thu chi các loại quỹ 2018 - 2019
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TH NHÂN NGHĨA
KẾ HOẠCH THU CHI CÁC LOẠI QUỸ NĂM HỌC 2018 - 2019
 ĐVT: 1000 đồng 
TT Nội dung  Mức thu/ tháng (năm)   Số tháng thu   Số HS (phụ huynh)   Số tiền thu, chi  Ghi chú
1 2                3           4            5                            6 7
A PHẦN THU                513.779.960                         -   Nhập hết dữ liệu nếu báo đỏ thì kiểm tra lại
1 Quỹ hoc phí               -                             -    
1.1 Mầm non               -                             -    
a Thành thị               -                             -    
  Nhà trẻ               -                             -    
  Học sinh miễn                                -    
  Học sinh giảm 1/2                                -    
  Học sinh đóng cả                                -    
  Mẫu giáo               -                             -    
  Học sinh miễn                                -    
  Học sinh giảm 1/2                                -    
  Học sinh đóng cả                                -    
b Nông thôn               -                             -    
  Nhà trẻ               -                             -    
  Học sinh miễn                                -    
  Học sinh giảm 1/2                                -    
  Học sinh đóng cả                                -    
  Mẫu giáo               -                             -    
  Học sinh miễn                                -    
  Học sinh giảm 1/2                                -    
  Học sinh đóng cả                                -    
1.2 TIỂU HỌC               -                             -    
a Thành thị               -                             -    
  Học sinh miễn                                -    
  Học sinh giảm 1/2                                -    
  Học sinh đóng cả                                -    
b Nông thôn               -                             -    
  Học sinh miễn                                -    
  Học sinh giảm 1/2                                -    
  Học sinh đóng cả                                -    
2 Quỹ học thêm (2 buổi/ ngày)  2.250.000          -          341          153.450.000  
  Lớp 1 (Lớp 6)     450.000            86            38.700.000  
  Lớp 2 (Lớp 7)     450.000            66            29.700.000  
  Lớp 3 (Lớp 8)     450.000            75            33.750.000  
  Lớp 4 (Lớp 9)     450.000            53            23.850.000  
  Lớp 5      450.000            61            27.450.000  
3 Học nghề               -            -             -                             -    
  Lớp (khối) 8                                -    
  Lớp (khối) 9                                -    
4 Lệ phí nghề                                 -    
5 Bảo hiểm y tế            389          190.503.960  
  Học sinh đóng cả            345          190.503.960  
  Học sinh cận nghèo              44                           -    
6 Học phẩm, sách, tài liệu                -            -             -                             -    
  Nhóm nhà trẻ                                -    
  Lớp mẫu giáo 3T                                -    
  Lớp mẫu giáo 4T                                -    
  Lớp mẫu giáo 5T                                -    
7 Đồ dùng theo TT34               -            -             -                             -    
  Nhóm nhà trẻ                                -    
  Lớp mẫu giáo 3T                                -    
  Lớp mẫu giáo 4T                                -    
  Lớp mẫu giáo 5T                                -    
8 Đồng phục, trang phục     212.000            96            20.352.000  
9 Xã hội hoá tăng cường CSVC                                 -    
10 Quỹ XHH trả công cô nuôi                                 -    
11 Ăn bán trú               -            -             -                             -    
1 Nhà trẻ                                -    
2 Mẫu giáo                                -    
12 Quỹ chất đốt (MN)                                 -    
13 Quỹ hội phụ huynh     100.000          341            34.100.000  
14 Quỹ đề thi, giấy thi              -            390              6.054.000 Thu theo lớp
15 Quỹ quét dọn vệ sinh                                 -    
16 Quỹ tiền nước uống       60.000          341            20.460.000  
17 Quỹ tiếng anh Phonic       50.000           9        152            68.400.000  
18 Hoạt động trải nghiệm                                 -    
19 Quỹ khác       60.000          -          341            20.460.000  
  1, sổ LL điện tử       60.000          341            20.460.000  
                                   -    
  ……..                                -    
  ……..                                -    
B PHẦN CHI                513.779.960                         -               -  
1 Quỹ học phí                                 -                           -               -  
- Chi cho con người                       -  
  Trong đó 40% bù lương                       -  
- Chi cho HĐ chuyên môn                       -  
- Chi mua sắm, sửa chữa                       -  
- Chi khác                       -  
2 Quỹ hoc thêm (2 buổi/ ngày)                153.450.000                         -               -  
- Chi công việc                122.760.000               -                           -  
- Chi quản lý                   23.017.500               -  
- Chi hỗ trợ CSVC                    7.672.500               -  
- Chi khác                       -  
3 Quỹ học nghề                                 -                           -               -  
- Chi công việc                       -  
- Chi quản lý                        -  
- Chi hỗ trợ CSVC                       -  
- Chi khác                       -  
4 Lệ phí nghề                                 -                           -               -  
- Chi công việc                       -  
- Chi khác                       -  
5 Bảo hiểm y tế                190.503.960                         -               -  
- Nộp cơ quan BH                190.503.960               -  
  Trong đó: Kinh phí CSSK ban đầu được trích lại đơn vị                   19.164.000               -  
6 Học phẩm, tài liệu                                 -                           -               -  
- Chi mua học phẩm, tài liệu                       -  
- Chi khác                       -  
7 Đồ dùng theo TT34                                 -                           -               -  
- Chi mua đồ dùng                       -  
- Chi khác                       -  
8 Đồng phục, trang phuc                  20.352.000                         -               -  
- Chi may đồng phục                  20.352.000               -  
- Chi khác                       -  
9 Xã hội hoá                                 -                           -               -  
- Chi ….                       -  
- Chi ….                       -  
- Chi ….                       -  
- Chi ….                       -  
- Chi ….                       -  
- Chi ….                       -  
- Chi ….                       -  
- Chi ….                       -  
- Chi khác                       -  
10 Quỹ XHH trả công cô nuôi                                 -                           -               -  
- Chi tiền công cô nuôi                       -  
- Chi khác                       -  
11 Ăn bán trú                                 -                           -               -  
12 Quỹ chất đốt (MN)                                 -                 -  
13 Quỹ hội phụ huynh                  34.100.000                         -               -  
  Chi phục vụ học sinh                  20.500.000               -  
  Chi khác                  13.600.000               -  
14 Quỹ đề thi, giấy thi                    6.054.000                         -               -  
  Chi tiền đề thi, giấy thi                    6.054.000               -  
  Chi khác                       -  
15 Quỹ quét dọn vệ sinh                                 -                           -               -  
  Chi công quét dọn vệ sinh                       -  
  Chi khác                       -  
16 Quỹ tiền nước uống                  20.460.000                         -               -  
  Chi mua nước uống                  20.460.000               -  
  Chi khác                       -  
17 Quỹ tiếng anh Phonic                  68.400.000                         -               -  
  Chi cho con người                  68.400.000               -  
  Chi khác                       -  
18 Hoạt động trải nghiệm HS                                 -               -  
19 Quỹ khác               -            -             -              20.460.000                         -               -  
  1.………                  20.460.000                         -               -  
  2.……..                                 -               -  
  ……..                                 -               -  
  ……..                                 -               -  
                  (513.779.960)  Xem lại 
Nhân Nghĩa, ngày 05 tháng 3 năm 2019
NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Tình Cao Văn Giảng
Ghi chú: 
- Không sửa biểu mẫu, không thêm (bớt) cột và dòng
- Chỉ nhập dữ liệu vào ô màu trắng
- Quỹ thu theo tháng thì nhập số tháng ở cột số tháng thu, nếu thu theo năm thì để trống
- Quỹ học phí trừ các đối tượng được miễn (bỏ miễn ra), các đối tượng được giảm chỉ tính thu 1/2 số tiền
- Nếu báo đỏ ở mục nào thì kiểm tra lại giữa phần thu và phần chi có khớp nhau không.
- Báo cáo gửi qua địa chỉ Email: ntsonpgd.ln@hanam.edu.vn và nộp 01 bộ dấu đỏ cùng với lịch duyệt quyết toán NSNN và duyệt các chế độ chính sách HK II năm học 2018-2019
Tác giả:

Xem thêm

Hướng dẫn phòng dịch cho học sinh khi đi học trở lại
Trường TH Nhân Nghĩa kỷ niệm 20-11- 2019
Hội thi tiếng hát dân ca chào mừng ngày 20/11/2019
Phát Thanh Măng Non Trường Tiểu Học Nhân Nghĩa
Giao luu văn nghệ với đoàn nghệ thuật tình thương