Điểm báo

Quy chế Làm việc của Trường tiểu học Nhân Nghĩa năm học 2018-2019

PHÒNG GD - ĐT HUYỆN LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN NGHĨA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                       

QUY CHẾ

Làm việc của Trường tiểu học Nhân Nghĩa năm học 2018-2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 141/QĐ-TTH ngày 28 tháng 9 năm 2018

 của Hiệu trưởng Trường tiểu học Nhân Nghĩa)

 


           A/ MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ MỐI QUAN HỆ, CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC:

          1. Chi bộ, cấp uỷ với Hiệu trưởng:

          - Đảm bảo và tạo điều kiện để hiệu trưởng thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được giao theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

     - Tổ chức Đảng xem xét, bàn bạc thống nhất các nhiệm vụ chính quyền để ra các Nghị quyết nhằm lãnh đạo, vận động đảng viên, các tổ chức đoàn thể và quần chúng trong trường thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do Hiệu trưởng (chính quyền đề xuất).

     - Đảng thường xuyên đi sâu đi sát các hoạt động của chính quyền để có những uốn nắn kịp thời nhằm làm cho mọi hoạt động của chính quyền phát triển không ngừng và không bị chệch hướng.

     - Cấp uỷ thông báo, phản ánh kịp thời với Hiệu trưởng qua ý kiến của Đảng viên, giáo viên về việc thực hiện nhiệm vụ và các chính sách, chế độ trong đơn vị định kỳ 1 tháng 1 lần vào kỳ họp cấp uỷ. Trước kỳ họp chi bộ, nếu là những ý kiến cần thiết thì Cấp uỷ phản ánh kịp thời với Hiệu trưởng.

          2. Hiệu trưởng với Chi bộ, cấp uỷ:

     - Đảm bảo cho chi bộ thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ theo điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và quy định số 54/ QĐ-TƯ.

     - Định kỳ 1 lần/tháng (vào đầu tháng), hiệu trưởng báo cáo với cấp uỷ về tình hình thực hiện các mặt công tác và những chủ trương, nhiệm vụ sắp tới của nhà trường do ngành dọc cấp trên yêu cầu để cấp uỷ thảo luận, ra nghị quyết chuyên đề về những vấn đề lớn quan trọng, lãnh đạo Đảng viên, giáo viên trong đơn vị thực hiện.

     - Khi không có sự thống nhất giữa Hiệu trưởng và cấp uỷ:

     + Cấp uỷ báo cáo với cấp uỷ cấp trên;

     + Hiệu trưởng báo cáo xin ý kiến của Phòng/Sở;

     Trong khi chờ ý kiến của cấp trên tạm thời thực hiện theo ý kiến của Hiệu trưởng (Nguyên tắc thủ trưởng).

- Hiệu trưởng phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình (Điều 20-Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

B/ NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ QUẢN LÍ :

I/ Hiệu trưởng :

1/ Tổ chức bộ máy nhà trường, chịu trách nhiệm trước cơ quan trực tiếp là phòng giáo dục và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.

2/ Lập dự thảo kế hoạch năm học, duyệt kế hoạch với phòng Giáo dục & Đào tạo, chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch, đối chiếu kết quả thực hiện với chỉ tiêu, kế hoạch, tiến hành sơ kết, tổng kết.

3/ Tiếp thu chỉ đạo của phòng giáo dục lập kế hoạch tổng thể tuần, tháng; chuẩn bị nội dung họp hội đồng nhà trường hàng tháng.

4/ Quản lý giáo viên, CNV, học sinh; phân công công tác kiểm tra,đánh giá, xếp loại việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, CNV; Tổ chức giáo dục toàn diện học sinh.

5/ Công tác tham mưu đối ngoại với lãnh đạo các cấp...Nhằm tranh thủ mọi nguồn lực để hoàn thiện cơ sở vật chất và nâng cao hiệu quả giáo dục.

6/ Lãnh đạo hoạt động của các hội đồng : Hội đồng sư phạm, hội đồng thi đua, hội đồng kỉ luật, Hội nghị toàn thể CB,GV,CNV. Chủ trì HĐ nhà trường trong việc đề ra các chủ trương, quyết sách lớn của nhà trường.

7/ Phối hợp với chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn, TPT đội, chi hội trưởng, hội phụ huynh... để chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường ( Công đoàn, ĐTN, Đội thiếu niên)

8/ Chỉ đạo và kiểm tra hoạt động tài chính, đảm bảo chính sách cho CB, GV, HS.

9/ Phụ trách công tác chuyên môn, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, kiểm tra nội bộ trường học.

10/ Kiểm tra chỉ đạo công tác bảo vệ CSVC, an ninh trật tự, an toàn cơ quan.

11/ Thực hiện công tác báo cáo thường kỳ hàng tháng, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

12/ Thực hiện công tác tham mưu, phối hợp với phụ huynh hỗ trợ hoạt động của nhà trường.

13/ Chỉ đạo công tác theo dõi  kiểm tra việc thực  hiện định mức lao động, ý thức chấp hành, kỷ luật lao động của CB, GV, CNV trong trường.

14/ Kiểm tra thường xuyên các điều kiện đảm bảo cho dạy và học như : Vệ sinh lớp học, ánh sáng, bàn ghế, nước uống, an toàn, trật tự...

15/ Kiểm tra, chỉ đạo, duy trì nề nếp làm việc của cơ quan : Tác phong, giờ làm việc, trang thiết bị ...

16/ Chỉ đạo việc thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh, tiếp thu và giải quyết các kiến nghị của hội cha mẹ học sinh.

17/ Kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường.

II/ Phó hiệu trưởng:

1/ Thay mặt hiệu trưởng giải quyết các công việc quản lý khi Hiệu trưởng đi vắng hay khi được uỷ quyền.

2/ Căn cứ kế hoạch năm học, lập kế hoạch hoạt động chuyên môn hàng tháng, hàng tuần, triển khai thực hiện khi có phê duyệt của hiệu trưởng, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chuyên môn; chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên môn.

3/ Dựa theo phân công chuyên môn lập thời khoá biểu, kế hoạch thăm lớp dự giờ, dạy thay, thực tập, thao giảng... Kiểm tra hoạt động của các lớp, của giáo viên chủ nhiệm.

4/ Kiểm tra đôn đốc việc thực  hiện các loại hồ sơ chuyên môn : Lịch, kế hoạch cá nhân, kế hoạch của tổ, GVCN, bộ phận thư viện, thiết bị, lịch báo giảng, sổ đầu bài, sổ ghi điểm, giáo án, hồ sơ cá nhân các loại...

5/ Thường xuyên kiểm tra tình hình trường lớp, các yêu cầu cần thiết để vạch kế hoạch lao động, tu bổ khuôn viên, vệ sinh môi trường. Chỉ đạo và kiểm tra công tác lao động.

6/ Làm công tác đánh giá chất lượng, kiểm tra chất lượng các kì, chọn học sinh giỏi, theo dõi và đề ra biện pháp để thúc đẩy sự tiến triển chất lượng dạy và học.

7/ Phối hợp và chỉ đạo các bộ phận trong hoạt động thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ, các phong trào thi đua.

8/ Trực tiếp chỉ đạo hoạt động thư viện thiết bị và công tác báo chí các loại.

9/ Nghiên cứu, phổ biến các chỉ thị, quy định, hướng dẫn về chuyên môn và triển khai thực hiện.

10/ Ghi chép, lưu giữ các hồ sơ về kế hoạch chuyên môn, số liệu kiểm tra đánh giá. Kiểm tra và xác nhận các loại hồ sơ chuyên môn đúng kì hạn và chịu trách nhiệm về phần việc được phận công.

11/ Thực hiện báo cáo trước hiệu trưởng hàng tuần, tháng và hàng năm theo kế hoạch; chuẩn bị báo cáo cấp trên về lĩnh vực được hiệu trưởng phân công.

12/Kiểm tra, phê duyệt kế hoạch giảng dạy, giáo án hàng tuần, hàng tháng của giáo viên do Hiệu trưởng phân công. Kiểm tra học bạ cuối năm và tham mưu với hiệu trưởng kí duyệt.

13/ Cập nhật sổ phổ cập, báo cáo kết quả công tác phổ cập TH.

14/ Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về chất lượng chuyên môn nhà trường; Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về nhiệm vụ năm học.

C/ NHIỆM VỤ CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN:

1/ Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên.

2/ Phân công chuyên môn, phân công dạy thay trong tổ. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV.

3/ Hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ theo kế hoạch dạy học, phận phối chương trình và các quy định của Bộ GD&ĐT.

4/ Kiểm tra việc thực  hiện quy chế chuyên môn và kỉ luật lao động của GV.

5/Thanh tra, kiểm tra đánh giá, xếp loại về chuyên môn cho GV, tham mưu xếp loại GV hàng tháng, kỳ và cả năm học.

6/ Chuẩn bị nội dung về chuyên môn của tổ, báo cáo ban chuyên môn 2lần/tháng.

7/ Báo cáo cho Hiệu trưởng tình hình công tác trong tháng và kế hoạch tháng tới.

8/ Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng và hiệu quả công tác của tổ.

9/ Cùng kiểm tra hồ sơ khi được Lãnh đạo nhà trường phân công.

D/ NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN:

1/ Chấp hành nghiêm túc nền nếp, kỉ cương, kỉ luật lao động ttheo quy định: Đến trường đúng giờ, ra, vào lớp đúng hiệu lệnh, dạy đúng phân phối chương trình, lên lớp phải đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Giảng dạy và giáo dục học sinh theo đúng chương trình giáo dục, kế hoạch dạy, soạn bài, chuẩn bị đồ dùng, thí nghiệm, kiểm tra, đánh giá học sinh theo quy định. Vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ, kịp thời theo quy định của BGH, không bỏ giờ, bỏ buổi dạy, quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức. Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn của các tổ chức đoàn thể và của nhà trường đầy đủ.

2/ Tăng cường tự rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng hiệu quả giảng dạy và giáo dục ( trình độ tin học, ngoại ngữ ) Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo yêu  cầu đổi mới của ngành. Ứng dụng tốt CNTT trong giảng dạy.

3/ Thực  hiện nghĩa vụ công dân các quy định của pháp luật và điều lệ nhà trường; chịu sự kiểm tra và chấp hành quyết định của Hiệu trưởng.

4/ Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh; bảo vệ các quyền lợi và lợi ích chính đáng của HS; đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp.

5/ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của nhà trường, điều lệ trường tiểu học. Nghỉ việc phải có lý do, có giấy phép trước một ngày, được sự đồng ý của Hiệu trưởng (hoặc phó hiệu trưởng khi Hiệu trưởng đi vắng. Trừ trường hợp ốm đau đột xuất).

6/ Kiểm tra chấm bài, trả bài, vào sổ đúng kì hạn. Tổng kết, hoàn thành các loại hồ sơ, sổ sách đúng thời gian quy định.

7/ Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn hàng tuần, chào cờ đầu tuần, họp tổ, họp cơ quan, họp chi bộ (là đảng viên), họp đoàn ( là đoàn viên), họp công đoàn phải tham gia đầy đủ, đúng giờ và phải có sổ ghi chép nội dung cuộc họp.

8/ Tổ chức bồi dưỡng học sinh năng khiếu và phụ đạo HS chưa hoàn thành môn học, bài học theo sự phân công của Ban giám hiệu. Thực hiện nghiêm túc quy định việc dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường chống những tiêu cực trong việc dạy thêm như: giảng dạy không hết nội dung quy định của PPCT trong giờ chính khoá ( hoặc thờ ơ dạy lướt phần trọng tâm...). Giáo viên tổ chức dạy thêm ngoài nhà trườngphải làm đơn xin phép và thực hiện đúng yêu cầu dạy thêm ngoài nhà trường của ngành.

Không làm việc riêng, nói chuyện phiếm trong giờ lên lớp; không sử dụng điện thoại, điện thoại để chế độ im lặng, chỉ được sử dụng khi thật cần thiết và chú ý tế nhị, nhẹ nhàng không ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

9/ Có kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp, kế hoạch cá nhân cụ thể, chi tiết và xây dựng các biện pháp thiết thực phù hợp với tình hình cụ thể mỗi lớp, chuẩn bị chu đáo nội dung họp phụ huynh định kì. Tìm hiểu nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để bổ sung biện pháp giáo dục sát đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp ... Tổng kết, đánh giá tình hình của lớp 1 lần/ tháng (Theo dõi trong sổ chủ nhiệm) và bổ sung biện pháp cho tháng tiếp theo.

10/ Cộng tác chặt chẽ với chi hội trưởng và phụ huynh học sinh, chủ động phối hợp với giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên, Đội TN và các tổ chức xã hội có liên quan để giáo dục học sinh.

- Đánh giá xếp loại HS đúng Thông tư 22/2016 của Bộ GD&ĐT ban hành.

- GV phải tham gia tốt công tác phổ cập TH do nhà trường phân công.

E/ ĐOÀN THANH NIÊN:

1/ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ của tổ chức mình phụ trách.

2/ Lên kế hoạch hoạt động tuần, tháng, kỳ và cả năm. Kế hoạch từng đợt thi đua; sơ, tổng kết từng đợt thi đua; nộp báo cáo và họp giao ban hàng tuần, hàng tháng cùng ban giám hiệu.

3/ Chịu trách nhiệm trước Chi bộ về công tác thanh niên trường học ; nề nếp nhà trường. Có kế hoạch kết nạp đoàn viên mới, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng, phối hợp với ban giám hiệu đảm bảo an ninh trường học : PCCC, PCLB, PCMT, ATGT ...

4/ Phụ trách các tạp chí và tập san nội bộ theo chủ đề trong từng năm học.

5/ Phối hợp với BGH, hội phụ huynh và các tổ chức trong trường làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho HS.

6/ Chuẩn bị các văn bản báo cáo thuộc ngành dọc ( Đoàn phường) và báo cáo cấp uỷ hàng tháng.

7/ Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh hàng năm.

F/ ĐỘI TNTP :

1/ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ của tổ chức mình phụ trách.

2/ Lên kế hoạch hoạt động tuần, tháng và năm, từng đợt thi đua; sơ kết từng đợt thi đua; nộp báo cáo và họp giao ban hàng tuần, tháng cùng ban giám hiệu chuẩn bị các văn bản báo cáo thuộc ngành dọc (Quận đoàn).

3/ Chịu trách nhiệm trức BGH về công tác thiếu nhi trong trường học.

4/ Duy trì mọi hoạt động nề nếp, thể dục ( thể dục giữa giờ, sinh hoạt dưới cờ 2lần/ tháng và đồng phục học sinh, kiểm tra nội vụ học sinh, các hoạt động tập thể ...); tham mưu với BGH trong việc giáo dục đạo đức – tư cách HS.

5/ Cùng với ban lãnh đạo làm tốt công tác nhân đạo trong trường học, khuyến học, khuyến tài, kế hoạch nhỏ...

6/ Cùng với nhà trường thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

7/ Xây dựng tổ chức Đội đạt danh hiệu “ Liên Đội vững mạnh”

G/ CÔNG ĐOÀN:

1/ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ của tổ chức mình phụ trách.

2/ Lên kế hoạch hoạt động tuần, tháng và nănm học. Nộp báo cáo và họp giao ban hàng tuần, tháng cùng BGH.

3/ Xây dựng quy chế phối hợp với các tổ chức trong trường để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

4/ Thực hiện tốt cghức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, giáo viên. Động viên mọi người thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

5/ Xây dựng khối đoàn kết nội bộ cơ quan.

6/ Chỉ đạo ban thanh tra nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra trường học. Thanh tra việc thực hiện nội quy, quy chế chuyên môn của mọi cán bộ, giáo viên trong nhà trường. Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên...

7/ Chuẩn bị các văn bản báo cáo thuộc ngành dọc ( Công đoàn ngành) và báo cáo cho cấp uỷ việc thực hiện kế hoạch.

8/ Đánh giá, phân loại các công đoàn viên hàng kỳ và hàng năm.

K/ TỔ VĂN PHÒNG:

I/ Nhân viên kế toán:

1/ Thực hiện nghiêm túc luật tài chính. Thanh quyết toán theo chế độ nhà nước kịp thời; vào sổ kế toán hàng ngày.

2/ Thực hiện các chế độ báo cáo tài chính, bảo hiểm xã hội đúng quy định.

3/Thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý tài chính: mua sắm tài sản phải được duyệt kế hoạch của trường, làm thủ tục nhập kho, xuất kho theo quy định.

4/ Chịu trách nhiệm tham mưu với thủ trưởng đơn vị về mọi mặt hoạt động tài chính.

5/ Bảo quản, theo dõi cơ sở vật chất cho nhà trường.

6/ Soạn thảo các văn bản tài chính, hợp đồng, bảo hiểm học sinh, giáo viên.

7/ Cùng thực hiện những nhiệm vụ khác được giao.

II/ Nhân viên thư viện:

Xây dựng kế hoạch thư viện, quản lý sắp xếp ngăn nắp, khoa học để tiện lợi cho việc tìm sách. Có kế hoạc bổ sung sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ (Tham mưu với ban giám hiệu thành lập tổ công tác viên thư viện); thực hiện cho mượn sách, đọc sách, báo hàng ngày và thu hồi mượn sách hàng tuần, hàng kỳ, hàng năm; quản lý tài sản thư viện; hồ sơ sổ sách mượn, trả ghi chép đầy đủ đúng quy định, sổ theo dõi sách báo ...Học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

III/ Thiết bị trường học:

1/ Phụ trách thiết bị: Có hồ sơ sổ sách ghi chép đầy đủ tài sản thiết bị; có sổ ghi chép mượn và trả, nhật kí theo dõi phòng thực  hành; vạch kế hoạch hoạt động, mua sắmm, sửa chữa trang thiết bị, đồ dùng dạy học. Kết hợp với đồng chí Phó hiệu trưởng để nâng cao chất lượng hoạt động của phòng thí nghiệm; bảo quản sắp xếp ngăn nắp tiện lợi cho việc sử dụng; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra hiện tượng mất mát.

2/ Công tác phục vụ: Hoàn thành các công tác phục vụ trong trường học.

3/ Nộp các báo cáo kịp thời.

IV/ Thủ quỹ - Văn thư:

1/ Văn thư:

- Nhận công văn đến, đánh, phát công văn đi.

- Chuyển tải các thông tin kịp thời đến các bộ phận bằng mọi hình thức, đồng thời báo cáo kịp thời với Hiệu trưởng những vấn đề không giải quyết được theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

- Lưu các công văn đến, đi vào sổ theo dõi công văn.

- Giúp Phó hiệu trưởng hoặc Hiệu trưởng giải quyết các loại hồ sơ như: Xin cấp học bạ, xác nhận điểm, sao y các loại giấy chứng nhận do trường cấp, sao y học bạ và thu lệ phí theo chỉ đạo của Hiệu trưởng ( có sổ lưu việc thu lệ phí).

- Kiểm tra các loại hồ sơ kèm theo khi chuyển đi, chuyến đến như: bằng cấp, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình, khai sinh... Phối hợp với BGH giải quyết thủ tục hành chính cho các trường hợp nhập học của học sinh đã được Hiệu trưởng tiếp nhận.

- Thu phát sổ điểm cho GVBM trong từng đợt làm điểm.

- Thống kê số liệu học sinh giỏi các cấp hàng năm, thống kê số liệu học sinh hàng tháng lập báo cáo thống kê.

- Nhận hồ sơ học sinh chuyển trường đến, học sinh lưu ban xin học lại, trình Hiệu trưởng kí duyệt rồi mới phân công vào lớp.

- Bảo quản hồ sơ các loại như : học bạ, bằng cấp, sổ GTGĐ, sổ đăng bộ, sổ phổ cập...

- Lập hồ sơ theo dõi học sinh chuyển đếnn, chuyển đi, theo dõi sĩ số học sinh, ghi chép cập nhật vào sổ đăng bộ kịp thời.

2/ Thủ quỹ:

- Đảm bảo các hồ sơ giấy tờ, chứng từ rõ ràng, chính xác, giáo viên kí nhận ghi rõ họ tên.

- Thu giữ lập hồ sơ sổ sách các loại, các khoản thu.

- Mua sắm các loại dụng cụ sinh hoạt hàng ngày trong cơ quan.

- Đối chiếu sổ sách hàng tháng với kế toán và trình Hiệu trưởng ký duyệt.

- Báo cáo Hiệu trưởng 1lần/tháng các khoản thu chi ngân sách và ngoài ngân sách.

V/ Bảo vệ:

1/ Đảm bảo an ninh an toàn cơ sở vật chất nhà trường 24/24, không để khách, học sinh ra vào tự do, đi lại tự do trong trường; đặc biệt khi đang trong giờ làm việc.

2/ Khách vào làm việc với Hiệu trưởng phải thông qua bảo vệ và phải biết lý do mới cho vào gặp.

3/ Chăm sóc, cắt tỉa hệ thống cây xanh, cây cảnh đảm bảo xanh tốt và mỹ quan.

4/ Phải chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại khi có sự cố xảy ra.

5/ Bảo vệ xe của cán bộ giáo viên, khách làm việc (có đăng ký). Mất phải bồi thường theo giá trị hiện tại.

6/ Phục vụ nước uống và vệ sinh lớp học, khuôn viên và các công trình vệ sinh của nhà trường kịp thời.

7/ Cùng thực hiện những nhiệm vụ khác đựơc giao.

H/ NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

           Cán bộ, GV, CNV phải đi họp đúng giờ, hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ (đây là một tiêu chí để xếp loại công chức).

I/ Quy định họp:

- Họp HĐGD :1 lần/ tháng;

- Tổ chuyên môn : 2 lần/tháng;

- Chào cờ thứ hai hàng tuần;

- Họp lãnh đạo mở rộng, HĐTĐ khen thưởng, kỉ luật: theo định kì (2 lần/ năm) và đột xuất theo quyết định của Hiệu trưởng khi có những việc cần làm ngay.

* Lưu ý: Kế hoạch công tác chủ yếu triển khai trên bảng công tác của trường, CB, GV, CNV thường xuyên xem lịch để thực hiện. Tuỳ tình hình cụ thể, Hiệu trưởng có thể điều động các cuộc họp phù hợp.

II/ Các quy định khác:

1/ Quy định tuyển sinh và xét HTCTTH:

- Ban tuyển sinh được thành lập hàng năm theo đề xuất của Hiệu trưởngvà quyết định của lãnh đạo cấp trên.

- Mọi chế độ tuyển sinh và tài chính theo quyết định hiện hành.

2/ Quyết định về ngoại khoá – chuyên đề:  Tất cả các GV, CB, CNV phải có mặt (trừ trường hợp đặc biệt, xin phép nghỉ được Hiệu trưởng đồng ý)

3/ Quy định chế độ thanh toán:

- Nhằm thực hiện tiết kiệm theo nghị định 68/2006/NĐ – CP ngày 18 tháng 7 năm 2006 của chính phủ về thực hành tiết kiệm; Trường quy định như sau:

+ Cán bộ, GV đi công tác phải được Hiệu trưởng cử và cấp công lệnh, hoặc công lệnh của cơ quan trực tiếp thông qua thủ trưởng đơn vị mới được thanh toán công tác phí. Trong trường hợp Hiệu trưởng đi vắng, phó hiệu trưởng mới trực tiếp phân công giáo viên, cán bộ đi công tác.

+ Cán bộ đi công tác về phải nộp chứng từ ngay trong vòng 3 ngày và được thanh toán theo chế độ quy định của nhà nước.

+ Cán bộ đi học trong chế độ được hưởng các chế độ theo quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường và UBND tỉnh Hà Nam.

+ Các loại văn phòng phẩm phục vụ dạy học đều phải được duyệt kế hoạch trước khi mua. Các chứng từ phải đảm bảo, hợp lệ, đủ thủ tục.

+ Các tài sản trong nhà trường cháy, hỏng ... phải lập biên bản báo hỏng, có tang vật để lại, mới được làm tờ trình xin mua bổ sung.

4/ Một số quy định về nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và hành vi ứng xử của nhà giáo, học sinh khi đến trường. (Trích điều lệ trường tiểu học)

- Nhiệm vụ của học sinh tiểu học:

1/ Kính trọng thầy cô giáo, nhân viên nhà trường; đoàn kết giúp đỡ bạn bè; phát huy tốt đẹp truyền thống của nhà trường; thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành quy tắc trật tự an toàn xã hội.

2/ Hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện theo yêu cầu cảu thầy cô giáo trong nhà trường.

3/ Rèn luyện thân thể, giữ về sinh cá nhân, giữ gìn và bảo vệ môi trường.

4/ Tham gia hoạt động tập thể của nhà trường, lớp, của Đội TNTP Hồ Chí Minh, Sao nhi đồng giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường; giúp đỡ gia đình, tham gia lao động công ích và xã hội.

- Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp:

*4 chức năng

1/ Là người quản lý giáo dục toàn diện học sinh một lớp.

2/ Tổ chức tập thể học sinh hoạt động tự quản nhằm phát huy tiềm năng tích cực của mỗi HS.

3/ Là cầu nối giữa tập thể HS với các tổ chức xã hội trong và ngoài nhà trường, là nơi tổ chức phối hợp các lực lượn giáo dục.

4/ Đánh giá khách quan kết quả rèn luyện của mỗi HS và phong trào chung của lớp.

* 6 Nhiệm vụ                

1/ Nắm vững mục tiêu của cấp học chương trình giáo dục dạy học của trường.

2/ Tìm hiểu để nắm vững cơ cấu tổ chức của nhà trường.

3/ Tiếp nhận học sinh chủ nhiệm, nghiên cứu và phân tích mọi đặc điểm của đối tượng trong lớp và các yếu tố tác động đến các em, bao gồm đặc điểm tâm sinh lý, nhân cách, năng lực của từng em, hoàn cảnh gia đình và sự quan tâm của gia đình đối với con em.

4/ Tự hoàn thiện phẩm chất, nhân cách của người thầy giáo, cô giáo.

5/ Không ngừng học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

6/ Tổ chức liên kết toàn xã hội để xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thống nhất.

- Quy định về hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của CB, GV, NV và học sinh khi đến trường.

1/ Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của GV phải mẫu mực, có tác dụng giáo dục đối với HS.

2/ Tác phong, trang phục, ăn mặc khi đến trường phải gọn gàng, giản dị, lịch sự phù hợp với nghề dạy học, không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của học sinh, cần phải lịch sự khi giao tiếp, cần ứng xử thân thiện, đoàn kết với mọi người.

Trang phục của HS phải sạch sẽ gọn gàng, giản dị, thích hợp với độ tuổi, thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt ở nhà trường. Khi đi học không được bôi son, đánh phấn, sơn móng tay, chân, đeo đồ trang sức.

            3/ Khi tan học ra khỏi phòng học phải đóng cửa, tắt điện. Giáo viên là người về sau cùng khi HS lớp mình đã về hết. Ban lãnh đạo nhà trường về sau cùng khi GV, NV và HS về hết (trừ trường hợp đặc biệt).

4/ Trong giờ làm việc, lên lớp, hội họp,…mọi người không làm việc riêng, nói chuyện phiếm, không sử dụng điện thoại hoặc điện thoại để chế độ im lặng, chỉ được sử dụng khi thật cần thiết và chú ý tế nhị, nhẹ nhàng không ảnh hưởng đến những người xung quanh.

          4/ Trước khi ra về phải tắt hết thiết bị tiêu thụ điện; chỉnh đốn, thu xếp gọn gàng bàn ghế, chỗ ngồi của cá nhân,...

5/ Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phải có trách nhiệm bảo vệ tài sản, CSVC của lớp, của nhà trường. Nếu lớp nào làm hỏng bàn ghế, đồ dùng học tập, CSVC trường học thì thầy trò lớp đó phải có lý do chính đáng nếu không phải có trách nhiệm đền bù và bị trừ thi đua.

6/ Cán bộ, giáo viên, nhân viên phải thực hiện nghiêm túc về chế độ bảo mật về tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định hiện hành.

          - Cấm học sinh có những hành vi sau đây:

1/ Vô lễ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự giáo viên, nhân viên trong trường.

2/ Gian lận trong học tập kiểm tra và thi.

3/ Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bạn, đánh nhau, gây rối trật tự an ninh trong nhà trường và ngoài xã hội.

4/ Lưu hành văn hoá phẩm đồi truỵ.

 

          Trên đây là quy chế làm việc của đơn vị nhà trường, mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường phải nghiêm túc thực hiện./.

                                                                    

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ huyện (để báo cáo);

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

(để thực hiện)

 
- Các tổ chuyên môn, đoàn thể;

- CB, GV, NV nhà trường;

- Lưu VT, Hồ sơ QL

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Cao Văn Giảng

 

Tác giả:

Xem thêm

Hướng dẫn phòng dịch cho học sinh khi đi học trở lại
Trường TH Nhân Nghĩa kỷ niệm 20-11- 2019
Trường Tiểu học Nhân Nghĩa kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác
Hội thi tiếng hát dân ca chào mừng ngày 20/11/2019
Phát Thanh Măng Non Trường Tiểu Học Nhân Nghĩa