Điểm báo

QD 3 CONG KHAI

Phòng GD - ĐT Lý Nhân

Tr­ường Tiểu Học NHÂN NGHĨA

Số:  150/QĐ-TH

          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


           Nhân Nghĩa, ngày 16  tháng 09 năm 2019

 

QUYếT ĐịNH

Về việc: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện 3 công khai

Năm học 2019-2020

 

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT- BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Quy chế 3 công khai theo Thông tư 36/2017/TT- BGDĐT của Bộ GDĐT của Bộ GDĐT;

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019- 2020 của trường Tiểu học xã Nhân Nghĩa;

Căn cứ vào tình hình thược hiện cơ sở;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập Ban chỉ đạo thực hiện 3 công khai năm học 2019- 2020 của trường Tiểu học xã Nhân Nghĩa gồm các ông (bà) có tên sau:

 

1. Ông: Cao Văn Giảng 

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2. Bà : Nguyễn Thị Thắng

Chủ tịch Công đoàn, P. Hiệu trưởng

Phó trưởng ban

3. Bà : Trần Thị Quý

Trưởng Ban thanh tra nhân dân         

Thành viên

4. Bà : Cao Thị Luyến

Giáo viên

Thư kí

5. Bà: Nguyễn Thị Thanh Tình

Kế toán

Thành viên

6. Bà: Nguyễn Thị Hường

Thủ quỹ

Thành viên

7. Ông : Vũ Đình Ấn

Giáo viên – Tổng phụ trách đội

Thành viên

8. Bà: Trương Thị Hậu

Tổ trưởng tổ 1+2+3

Thành viên

9. Bà: Cao Thị Hằng Nga

Tổ trưởng tổ 4+5

Thành viên

 

Điều 2: Ban chỉ đạo thực hiện 3 công khai có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức công khai và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định cuả phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân

Điều 3: Các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                              TRƯỞNG BAN

Nơi nhận

- Như điều1

- Lưu VT

 

 

                                                                             Cao Văn Giảng

 


 

Tác giả:

Xem thêm

Hướng dẫn phòng dịch cho học sinh khi đi học trở lại
Trường TH Nhân Nghĩa kỷ niệm 20-11- 2019
Hội thi tiếng hát dân ca chào mừng ngày 20/11/2019
Phát Thanh Măng Non Trường Tiểu Học Nhân Nghĩa
Giao luu văn nghệ với đoàn nghệ thuật tình thương