Điểm báo

Khen thưởng các tập thể và cá nhân học sinh đạt kết quả cao trong Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường năm học 2016-2017

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN NGHĨA                                      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 143/QĐ-TH

Nhân Nghĩa, ngày 19 tháng 12 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt kết quả cao

trong Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường năm học 2016-2017    

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN NGHĨA

 

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;                                                           

            Căn cứ Quyết định số 1770/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nam về việc ban hành Điều lệ thi học sinh giỏi các môn thẻ thao học sinh phổ thông năm học 2016-2017;

Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 20439/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Lý Nhân về việc Ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Lý Nhân;

Căn cứ Công văn số 883/HD-GDĐT, ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Phòng GD-ĐT huyện Lý Nhân về việc Hướng dẫn tổ chức thi học sinh giỏi TDTT huyện Lý Nhân năm học 2016-2017;

          Căn cứ kết quả Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường năm học 2016-2017,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Khen thưởng cho các các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường năm học 2016-2017 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Mức thưởng được được thực hiện theo chế độ hiện hành và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Kinh phí được trích từ quỹ Khen thưởng của nhà trường.

Điều 3. Các thành viên trong Ban chỉ đạo, bộ phận tài vụ và các ông bà có tên ở Điều 1 thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Website trường;

- Lưu Văn phòng, VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Cao Văn Giảng

 

 

DANH SÁCH TẬP THỂ

Nhận thưởng đạt thành tích xuất sắc Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường

năm học 2016 – 2017

 

(Kèm theo Quyết định số  143 /QĐ-TH ngày 19/12/2016 của Hiệu trường trường tiểu học Nhân Nghĩa)

 

STT

TÊN TẬP

THỂ

TÊN GVCN

SỐ TIỀN

KÍ NHẬN

GHI CHÚ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

Bằng chữ: (………………………………………………………………………………………….….. )

 

Nhân Nghĩa, ngày 19 tháng 12 năm 2016

            THỦ QUỸ                                    KẾ TOÁN                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN

Nhận thưởng đạt thành tích xuất sắc Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường

năm học 2016 – 2017

 

(Kèm theo Quyết định số  143 /QĐ-TH ngày 19/12/2016 của Hiệu trường trường tiểu học Nhân Nghĩa)

  

STT

HỌ VÀ TÊN

 

LỚP

NỘI DUNG THI

SỐ TIỀN

 

KÍ NHẬN

GHI CHÚ

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

Bằng chữ: (……………………………………………………………………………………………… )

Nhân Nghĩa, ngày 19 tháng 12 năm 2016

                                     

THỦ QUỸ

KẾ TOÁN

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Tác giả:

Xem thêm

Hướng dẫn phòng dịch cho học sinh khi đi học trở lại
Trường TH Nhân Nghĩa kỷ niệm 20-11- 2019
Trường Tiểu học Nhân Nghĩa kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác
Hội thi tiếng hát dân ca chào mừng ngày 20/11/2019
Phát Thanh Măng Non Trường Tiểu Học Nhân Nghĩa